Mae pwysigrwydd y celfyddydau er budd iechyd a lles yn cael ei dderbyn mwy a mwy.

Yng Nghymru, rydym wedi bod yn cefnogi gweithgarwch yn y maes hwn ers peth amser. Ym mis Mai 2017, dywedodd Cyfarwyddwr Sefydliad Baring fod Cymru'n ‘arwain y byd’ yn y celfyddydau i bobl hŷn.

Ond mae gwaith celfyddydol ac iechyd, sydd mor bwerus o ran dementia a'r profiad gofal cartref, yn cael effaith buddiol ar draws bob oedran, dosbarth a daearyddiaeth yng Nghymru. Felly mae angen i ni wneud mwy.

Gallwn wneud hyn gyda'n gilydd

Er mwyn parhau i gael effaith a chreu profiadau newydd i bobl elwa ar fanteision iechyd a phrofiadau celf, mae'n bwysig ein bod yn cydweithio ac yn gwneud y gorau o fframweithiau presennol ledled Cymru. Mae gennym bellach Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chydffederasiwn GIG Cymru, ac rydym yn gweithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyda chyfranogwyr yn y Grŵp Trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Rydym hefyd wedi bod yn mapio gweithgarwch cyfredol. Trwy ddangos beth sy'n digwydd nawr, gobeithiwn greu dadl am y ffordd orau ymlaen mewn partneriaeth â'r partïon allweddol.

Mae gennym argyhoeddiad dwfn bod gan y Celfyddydau gyfraniad arbennig o bwerus i'w wneud i fywyd dynol iach, cysylltiedig ac ymgysylltiol. Isod gallwch ddarllen trwy ein hadroddiad mapio, neu bori trwy rai o'n hastudiaethau achos sy'n dangos yn glir yr effaith ar waith.

Oeddet ti'n gwybod?

Mae mynychu digwyddiadau celfyddydol o leiaf unwaith y mis pan yn hŷn yn lleihau'r risg o iselder hyd at 50%.

Mae ymweld ag oriel neu amgueddfa bob ychydig fisoedd yn lleihau eich risg o ddatblygu dementia hyd at 44% - ac mae'r budd-dal yn para hyd at 10 mlynedd ar ôl i chi stopio.

Y Celfyddydau ac Iechyd: Astudiaeth Mapio