Bob chwe mis, rydym yn cynnal arolwg ymhlith holl aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru. Mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth ynghylch nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir yn flynyddol a faint o bobol sydd wedi mynychu neu bod yn rhan o'r gweithgarwch. Er mwyn ein helpu i greu darlun mwy cyfoethog o gyflwr y celfyddydau yng Nghymru, rydym hefyd yn casglu ystadegau eraill megis data ar:
 

  • gyflogaeth
  • ‘Grwpiau Nodweddion Gwarchodedig’ fel y diffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010
  • ymgysylltu demograffig
  • darllediadau a ffrydio
  • hyfforddiant yn y celfyddydau
people infographic icon
72,383
sesiynau cymryd rhan mewn gweithgarwch celfyddydol 2018/19

Mae canfyddiadau 2018/19 yn dangos i'r sefydliadau o fewn Portffolio Celfyddydol Cymru ddarparu 23,149 o ddigwyddiadau celfyddydol, a esgorodd ar 4.2 miliwn o bobl yn mynychu. Sut mae hyn yn cymharu gyda chanfyddiadau blaenorol? Cymrwch gip drwy ein ffeithluniau 2017/18.

Adolygu'r Arolwg ar gyfer 2019-20

Rydym wed ddiweddaru Arolwg 2019-20 yn dilyn ymgynghoriad â'r sector yng Ngwanwyn 2018. Mae'r set gwestiynau lawn bellach yn barod a gellir eu darllen isod.

Er bod y cwestiynau craidd yn aros yr un fath, rydym wedi gwneud nifer o ddiwygiadau a amlinellir yn ein llythyr i sefydliadau Portffolio Celfyddydau Cymru (gallwch hefyd ddarllen hynny isod). Rydym wedi diweddaru'r holl nodiadau cyfarwyddyd ac rydym hefyd yn darparu templed y gellir ei ddefnyddio i gwblhau'r arolwg pan fydd pob prosiect yn gorffen. Mae hyn yn caniatáu i aelodau Portffolio Celfyddydau Cymru gofnodi data yn amlach yn hytrach nag aros tan ddiwedd pob cyfnod o chwe mis.

Deddf Cydradoldeb 2010

Yn dilyn Deddf Cydraddoldeb 2010, mae gennym y cyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau bod pawb sy'n cael ei gyflogi gan - ynteu yn defnyddio gwasanaeth a ddarperir gan - sefydliad celfyddyol sy'n derbyn arian oddi wrthym yn cael eu trin yn deg. Mae'r nodweddion a ddiogelir yn cynnwys: anabledd, ail-ddifnio rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred , cyfeiradedd rhwyiol , ac oedran (y rhai dros 50 a phlant a phobl ifanc). Mae'r grwpiau hyn a ddiogelir yn cael ei harchwilio o safbwynt y rhai sy'n mynychu digwyddiadau celfyddydol a'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector gelfyddydol. Rydym yn casglu data hefyd ynghylch siaradwyr Cymraeg a'u teuluoedd.

Mae'r arolwg yn un o'r cyhoeddiadau sy'n cael ei gategoreiddio yn unol â'n gofynion Ystadegau Swyddogol. Mae ein Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru diweddaraf yn amlinellu holl ganfyddiadau blwyddyn ariannol 2017/18.

Ffeithluniau: data yn ôl sector a sefydliad

Gan ddefnyddio data a gasglwyd o arolwg 2017-18 Portffolio Celfyddydau Cymru, rydym wedi creu ffeithluniau ar gyfer pob sector gelfyddyd - a phob sefydliad o fewn y sector hwnnw - er mwyn darparu cipolwg gweledol o'r gweithgaredd cyfredol.

Cyflwynwyd y data a ddefnyddiwyd ar gyfer y ffeithluniau gan y 67 aelod o Bortffolio Celfyddydau Cymru, fel rhan o'r arolwg blynyddol ar gyfer 2017-18. Mae'r arolwg hwn yn casglu ystadegau ar y lefelau ymgysylltu a chyflogaeth yn sector Portffolio Celfyddydau Cymru.

Mae'r data a gyflwynir yn dangos gweithgaredd ar gyfer ystod eang o feysydd, fodd bynnag, gall sefydliadau fod yn cynnal gweithgareddau ychwanegol nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr arolwg presennol.