Adolygiad buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru 2020

Mae’r adolygiadau buddsoddi, a gynhelir bob pum mlynedd, yn penderfynu pa sefydliadau y bydd y Cyngor yn talu arian refeniw iddynt am y pum mlynedd nesaf. Mae'n broses agored i gais sy'n cynnwys sefydliadau presennol a ariennir yn flynyddol (y Portffolio), ac unrhyw sefydliadau newydd sy'n ymgeisio i fod yn aelod o’r Portffolio.

Agorodd yr adolygiad buddsoddi ar gyfer ceisiadau ar 2 Mawrth gyda’r dyddiad cau o 24 Ebrill 2020. Roedd disgwyl i benderfyniadau ddigwydd ym mis Hydref, gyda threfniadau ariannu newydd ar waith o Ebrill 2021 ymlaen.

Mae'n eithaf clir na fyddai'n ymarferol – nac yn deg – i ni barhau â'r broses bresennol. Gyda llawer o sefydliadau'n brwydro i oroesi, byddai adolygiad buddsoddi yn ormod i bawb.

Felly, rydym yn gohirio'r adolygiad buddsoddi am flwyddyn. Dyma'r wybodaeth diweddaraf.

 

Aelodau presennol

Fel aelod o'r Portffolio, rydych chi'n un o'n partneriaid allweddol o ran gwireddu'r strategaethau sy'n flaenoriaeth i ni ac a amlinellir yn ein Cynllun Corfforaethol 2018-23: Er budd pawb.

Ar y dudalen hon fe ddewch chi o hyd i wybodaeth a dogfennau o ddiddordeb perthnasol i chi. Os na fedrwch chi ddod o hyd i'r hyn yr y'ch chi'n chwilio amdano, yna cysylltwch â ni.

Rhaglen Wytnwch

Sylw: mae'r Raglen Wytnwch ar gau i ymgeiswyr newydd ar hyn o bryd

Mae'r hinsawdd yn anodd ar hyn o bryd, yn arbennig felly ar gyfer sefydliadau celfyddydol. Mae ein Rhaglen Wytnwch ar gyfer Portffolio Celfyddydol Cymru yn ein galluogi ni i weithio gyda'r portffolio er mwyn sicrhau ei hyfywedd at y dyfodol. 

Mae mwy i'r rhaglen honno nag arian. Yn ein barn ni, nid dyma'r ffordd fwyaf effeithiol i yrru newid, a sicrhau bod ein sefydliadau yn barod ar gyfer y dyfodol. Yn hytrach rydym ni'n edrych ar yr hyn sydd ar y gweill o fewn y sefydliad ac yn gweithio gyda'n gilydd er mwyn dod o hyd i atebion. Mae'n bosib y gwnawn ni fuddsoddi arian ar ôl hynny, ond nid dyma man cychwyn y rhaglen.

Darllenwch ragor ynghylch ein Rhaglen Wytnwch

Cofrestrwch ar gyfer Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Bob chwe mis, rydym yn cynnal arolwg sy'n cynnwys holl aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru. Mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth ynghylch nifer y digwyddiadau a gynhelir gennych a hefyd y nifer sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau a hwyluswyd gennych. Rydym hefyd yn casglu ystadegau eraill (am gyflogaeth ac ymwneud demograffig, er enghraifft) sy'n ein cynorthwyo i lunio darlun mwy cynhwysfawr o gyflwr y celfyddydau yng Nghymru.