Byddwch yn gyfrifol am sicrhau y deallwn effaith ein buddsoddiad ac adrodd arno i sicrhau y defnyddiwn ein harian yn ddoeth. Drwy gasglu a dadansoddi data, gallwch ddarparu gwybodaeth a data i'n helpu i asesu pa mor effeithiol yr ydym wrth gyflawni'n hamcanion. Defnyddir y wybodaeth hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith ein harian a'r gweithgareddau a ariannwn.

Bydd gennych radd mewn disgyblaeth berthnasol gan gynnwys ystadegau a dulliau ymchwilio a/neu meddwch ar brofiad proffesiynol sylweddol ym maes ymchwil a gwerthuso. Bydd gennych wybodaeth gynhwysfawr o ddulliau ymchwilio a gwerthuso, gyda rhifogrwydd ardderchog a sgiliau dadansoddi da a deallwch sut y gwneir polisi cyhoeddus a rheoli prosiect.

Un o'ch swyddogaethau penodol fydd rheoli arolwg y sefydliadau refeniw. Rhaid ichi fod yn gyfarwydd â meddalwedd ymchwil a thechnolegau cronfa ddata, feddu ar sgiliau ardderchog o ran Excel, gwybod am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a sut i ysgrifennu adroddiadau'n hyderus.

Gallwch weithio'n ddychmyglon a hyblyg i ymgymryd â her y gwaith, bod yn flaengar ac egnïol i ffynnu mewn gweithle prysur gan gyflawni sawl tasg ar yr un pryd.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

 

Rhan amser– 24.4 awr yr wythnos

£15,947 - £21,376 24,182 - £32,415 y flwyddyn ar sail oriau llawn amser)

Mae hon yn rôl parhaol.

Lleoliad: Caerdydd

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Ymchwil rhan amser a byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dymuno ymgymryd â'r ddwy rôl ran amser fel rôl ranedig (a fyddai'n cyfateb i oriau llawn amser). Ar gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno ymgeisio am y ddwy rôl, cwblhewch y cais am rôl Swyddog Ymchwil yn unig ond nodwch yn eich e-bost eich bod yn gwneud cais am y ddwy swydd.

Dyddiad cau:                         12:00 canol ddydd ar 6 Mawrth 2020

Dylid anfon ffurflenni cais at adad@celf.cymru

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/newyddion-swyddi-chyfleoedd

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.