Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu gwybodaeth a data a fydd yn ein helpu i asesu pa mor effeithiol rydym o ran cyflawni ein hamcanion.  Gellir defnyddio'r wybodaeth hon hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith arian Cyngor y Celfyddydau a'r gweithgareddau y mae’n eu cefnogi.

Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor y Celfyddydau yn ceisio rheoli ei faterion i'r safon uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd. Mae’r Cydlynydd Ymchwil yn cyfrannu at waith y tîm Ymchwilio a Gwerthuso i gyrraedd y nod hwnnw.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd mewn disgyblaeth berthnasol sy’n cynnwys hyfforddiant ffurfiol mewn damcaniaeth ystadegol a dulliau ymchwilio, a/neu brofiad sylweddol ynghyd â gallu profadwy mewn maes cysylltiedig ag ystadegau.


Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.


Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol am y swydd ond nid yn hanfodol.

Rhan amser – 12.6 awr yr wythnos

Gradd B: £7,015 - £8,531 (£20,601 - £25,052 y flwyddyn ar sail oriau llawn amser)

Mae hon yn rôl parhaol.

Lleoliad: Caerdydd

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer Swyddog Ymchwil rhan amser a byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dymuno ymgymryd â'r ddwy rôl ran amser fel rôl ranedig (a fyddai'n cyfateb i oriau llawn amser). Ar gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno ymgeisio am y ddwy rôl, cwblhewch y cais am rôl Swyddog Ymchwil yn unig ond nodwch yn eich e-bost eich bod yn gwneud cais am y ddwy swydd.

Dyddiad cau:                         12:00 canol ddydd ar 6 Mawrth 2020

Dylid anfon ffurflenni cais at ad@celf.cymru

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/newyddion-swyddi-chyfleoedd

Gweithredwn bolisi cyfle cyfartal am recriwtio a chroesawn yn wresog geisiadau oddi wrth bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.