Cefndir

Os ydych chi’n sefydliad yng Nghymru neu rywle arall yn yr Undeb Ewropeaidd, mae’n bosibl byddwch chi’n gymwys i wneud cais am grant bach o hyd at £10,000.

Os ydych chi wedi cael grant gennym o’r blaen, gallwch chi wneud cais am grant mawr, rhwng £10,001 a £50,000.

Mae rhagor o fanylion am y meini prawf cymhwyster a sut i wneud cais yn y ddogfen canllawiau isod. Ond cyn bwrw ati, darllenwch y ddogfen yn ofalus i ateb rhai o’ch cwestiynau a’ch helpu i ddeall pa fath o brosiectau rydym ni am eu cefnogi.

Yn benodol, darllenwch yr adrannau am y math o sefydliadau a all wneud cais, a’r wybodaeth y byddwn ni’n gofyn amdani.

Mae’r dyddiadau cau nesaf ar gyfer ceisiadau grant mawr ar 6 Tachwedd 2019 ac 8 Ionawr 2020 (5pm). Byddwn ni’n rhoi gwybod ichi am ein penderfyniad erbyn 9 wythnos waith o’r dyddiad cau.

Gallwch chi gyflwyno cais ar gyfer y rhaglen grantiau bach unrhyw bryd. Byddwn ni’n rhoi gwybod ichi am ein penderfyniad erbyn 6 wythnos waith ar ôl ichi gyflwyno eich cais.

~

Fel y byddwn yn esbonio'n llawn yn ein datganiad i’r wasg dyddiedig 7 Hydref 2019, rydym o’r farn bod eisiau datblygu rhai agweddau ar hyn. Felly byddwn ni’n gweithio gyda’r sector i wella pethau erbyn Ebrill 2020.

Teithio Cenedlaethol

Felly, am y tro mae popeth yn mynd ymlaen fel arfer o ran ymgeisio am grantiau mawr dros £50,000 ar gyfer Teithio Cenedlaethol. Os hoffech chi ymgeisio am grant, cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu.   

Derbyniwn ni geisiadau Teithio Cenedlaethol ar gyfer y dyddiad cau, 8 Ionawr 2020.

Gwyliau

Hefyd, am y tro mae popeth yn mynd ymlaen fel arfer o ran ymgeisio am grantiau mawr ar gyfer Gwyliau sy'n golygu y gallwch wneud cais am hyd at £80,000 ar gyfer ein dyddiad cau ar 6 Tachwedd 2019 a hyd at £25,000 ar gyfer ein dyddiad cau ar 8 Ionawr 2020.

Mae'r system fandio yn dal i fod ar waith am y cyfnod hwn yn unol â'n canllawiau blaenorol felly byddem yn eich annog, oni bai bod amgylchiadau wedi newid yn sylweddol, i aros o fewn y band a roddwyd i chi o fewn eich dyfarniad grant diwethaf.  Os hoffech chi ymgeisio am grant, cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu. 

Dechrau

Ar ôl darllen y canllawiau a bod yn siŵr eich bod chi a’ch prosiect yn gymwys, cysylltwch â’n Tîm Datblygu. Byddwn ni’n eich rhoi mewn cysylltiad ag un o’n Swyddogion Datblygu. Bydd y Swyddog yn eich helpu i lunio eich syniad. Mae manylion am sut i gysylltu â nhw yn y Canllawiau.

Ar ôl darllen y Canllawiau

  • os nad ydych chi’n siŵr o hyd a ydych chi’n gymwys
  • os oes gennych ymholiad technegol am y broses
  • os oes arnoch angen gwybodaeth fwy cyffredinol am ein gwahanol raglenni ariannu

cysylltwch â’n Tîm Gwybodaeth Grantiau gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Rhaid i’ch sefydliad:
 

  • bod yng Nghymru, yn rhan arall o Brydain neu yn yr Undeb Ewropeaidd
  • cael strwythur llywodraethu sy’n bodloni ein gofynion (gweler yr adran llywodraethu yn y Canllawiau)
  • cael cyfrif banc yn enw eich sefydliad sydd ag o leiaf dau berson sy’n gallu awdurdodi trafodion (gweler yr adran cyfrif banc yn y Canllawiau)
  • cael polisi cyfle cyfartal sydd wedi’i adolygu gan eich corff llywodraethu yn y tair blynedd diwethaf ac sy’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gyfredol
  • peidio â bod yn ddiffygiol mewn unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru
  • peidio â chael unrhyw ofynion hwyr ar unrhyw arian arall gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Rhowch fanylion eich cais yma a bydd rhywun yn cysylltu’n fuan