Am gyfnod penodol am 12 mis – croesewir secondiadau
Llawn amser, 37 awr yr wythnos
£24,182 - £32,415 per annum
Lleolir y rôl yng Nghaerdydd yn bennaf, ond gallech weithio o ein swyddfeydd yn Gogledd neu Gorllewin Cymru yn achlysurol.

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef Asiantaeth Ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, am recriwtio Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol llawn-amser am gyfnod penodol i gyflawni rhaglen datblygu cynulleidfaoedd rhyngwladol CRhC fel aelod o dîm Cyfathrebu Corfforaethol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Nod y rôl ryngwladol bwrpasol yma yw meithrin dealltwriaeth gadarnhaol am gelfyddydau a diwylliant Cymru ymysg ein cynulleidfaoedd rhyngwladol a chenedlaethol gydag, ac ar ran Llywodraeth Cymru. 

Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn manteisio ar bob agwedd ar dechnolegau traddodiadol a newydd (Twitter, Facebook, Instagram, WeChat, Weebo ac ati) a ddefnyddir mewn amrywiaeth o ardaloedd daearyddol er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd yn ein gwledydd blaenoriaeth, yn ogystal â'r DU.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd mewn disgyblaeth berthnasol a/neu 3 blynedd o brofiad o weithio ym maes y cyfryngau digidol gyda rhywfaint o brofiad rhyngwladol. 

Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor y Celfyddydau'n ymdrechu i reoli ei fusnes i'r safonau uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd. Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn ein helpu ni i gyflawni'r nod.

Mae'r gallu i weithio o'ch menter eich hun ac i flaenoriaethu gan weithio'n effeithiol o dan bwysau yn hanfodol, ynghyd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i'r safonau uchaf o ran gofal cwsmeriaid.

Rydyn ni'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, felly mae rhuglder yn y Gymraeg (wrth ysgrifennu ac wrth siarad) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai ieithoedd eraill yn ddymunol hefyd

Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol. Am fanylion pellach a ffurflen gais, ewch i https://celf.cymru/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd

Dyddiad cau: 12:00 canol dydd ar ddydd Iau 18 Gorffennaf 2019

Anfonwch geisiadau at hr@celf.cymru

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Rydyn ni'n gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn Gymraeg neu Saesneg.