Mae pum person yn rhan o'r Uwch Dîm Arwain: Nick Capaldi, Sian Tomos, Diane Hebb, Rebecca Nelson a Richard Nicholls. Darllenwch mwy am eu cefndiroedd a'u meysydd arbenigol isod.

 

Nick Capaldi, Prif Weithredwr

Bu Nick Capaldi yn Brif Weithredwr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru ers mis Medi 2008. Bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol yng Nghyngor Celfyddydau Lloegr, De Orllewin Lloegr, a chyn hynny, bu'n Brif Weithredwr yn South West Arts. Bu Nick Capaldi yn aelod Bwrdd o Culture South West ac yn Gadeirydd ar Bartneriaeth Datblygu Diwylliannol Bryste, menter gyhoeddus/preifat arloesol.

Yn ystod ei gyfnod gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr, elwodd De Orllewin Lloegr ar fuddsoddiad cyfalaf gan y Loteri gwerth £75m, a chwaraeodd Nick Capaldi ran flaenllaw yn y gwaith o sicrhau rhai o gyfleusterau celfyddydol a diwylliannol pwysicaf y rhanbarth.

Graddiodd o Ysgol Gerdd Chethams ym Manceinion, Coleg Brenhinol Cerdd a Phrifysgol Dinas Llundain, a dechreuodd Nick Capaldi ei yrfa ym maes y celfyddydau fel pianydd proffesiynol. Roedd hyn yn cynnwys nifer o berfformiadau cyngerdd yn ogystal â darllediadau ar y radio a'r teledu.

 

Sian Tomos, Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)

Sian Tomos yw Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae Sian yn hwyluso arloesedd, cydweithio’n greadigol ac arwain datblygiad y celfyddydau. Am dros 10 mlynedd roedd yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol i’r Gogledd gan ail-ddychmygu posibiliadau ardal wledig. Wedyn bum mlynedd yn ôl aeth yn Gyfarwyddwr Datblygu'r Celfyddydau.

Ers hynny, mae wedi arloesi dull datblygu sy’n seiliedig ar asedau a chanolbwyntio ar gryfder yn hytrach na gwendid. Mae o blaid dod â chreadigrwydd a dychymyg dan arweiniad pobl i bob agwedd ar fywyd. Mae'n pwysleisio datblygu’r celfyddydau drwy gynaliadwyedd.

Mae’n siarad Cymraeg a hi sy’n arwain yn strategol ar y Gymraeg, yr agenda werdd, materion cyhoeddus a datblygu’r celfyddydau.

 

Diane Hebb, Cyfarwyddwr (Ymgysylltu â’r Celfyddydau)

Diane Hebb yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu â'r Celfyddydau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru. Mae'n datblygu, rheoli a gweithredu strategaethau a rhaglenni gyda’r nod o gael rhagor o bobl i greu a mwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Ar ôl gwneud gradd mewn dawns, symudodd i Gymru i ymuno â chwmni dawns mewn addysg. Wedyn aeth yn fywiogydd a chydlynydd dawns gyda Chelfyddydau Cymunedol y Rhondda.

Ymunodd â Chyngor Celfyddydau Cymru ym 1992 ei Swyddog Dawns. Yma mae wedi ymgymryd â llawer o gyfrifoldebau:

 • arwain yn strategol ym maes Cynhwysiant a Chyfranogiad
 • drafftio strategaeth gydraddoldeb gyntaf y Cyngor
 • cyd-ysgrifennu strategaeth gyntaf y Cyngor i bobl ifanc a’i gweithredu

Mae ei thîm presennol yn gweithio mewn sawl maes, gan gynnwys gwaith comisiwn â'r nod o ddatblygu ymgysylltiad a chydraddoldeb. Ei phrif waith yw gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnig rhaglen uchelgeisiol ac arloesol, Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, sy’n i gefnogi ysgolion i ymbaratoi at y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Hi yw arweinydd strategol y Cyngor ym maes Adnoddau Dynol ac mae hefyd yn gyfrifol am:

 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor
 • datblygu cynulleidfaoedd
 • datblygu lleoliadau cyflwyno Cymru
 • y celfyddydau cyfranogol a chymunedol
 • y celfyddydau a phobl ifanc
 • dysgu creadigol
 • teithio cymunedol
 • Noson Allan

Mae’n angerddol am ymgysylltu â'r gymuned a'r effaith drawsnewidiol y gall y celfyddydau ei chael ar bobl a chymunedau.

 

Rebecca Nelson, Cyfarwyddwr (Cyllid a Gwasanaethau Busnes)

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Busnes Cyngor Celfyddydau Cymru yw Rebecca. Mae ganddi radd dosbarth cyntaf mewn economeg o Brifysgol Manceinion ac yn gyfrifydd siartredig gyda 17 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector preifat a chyhoeddus. Mae’n arbenigydd mewn cyfrifyddu elusennol ac yn meddu ar ddiploma cyfrifyddu siartredig mewn Cyfrifo Elusennau gan Sefydliad Cyfrifwyr Cymru a Lloegr. Mae hi hefyd yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Hyfforddodd gyda chwmni cyfrifyddu ymhlith y rhai mwyaf a symudodd yn gyflym i fod yn uwch reolwr. Llwyddodd reoli rhai o'r cleientiaid mwyaf yng Nghymru a gorllewin Lloegr gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • llywodraeth leol
 • iechyd
 • elusennau
 • addysg bellach ac uwch
 • pensiynau

Mae’n arbenigo mewn sicrwydd ac wedi gweithio ym meysydd archwilio allanol a mewnol ac adrodd yn ariannol. Mae ganddi gefndir mewn sicrhau risg a llywodraethu, cynnal adolygiadau mewn sefydliadau proffil uchel a siarad mewn digwyddiadau.

Yn ei swydd bresennol hi sy’n gyfrifol am oruchwylio'r Cyngor yn strategol ac ariannol. Hi hefyd yw'r Ymddiriedolwr a enwebwyd gan y gweithwyr ar gronfa bensiwn y Cyngor sy’n gronfa rhwng sawl cyflogwr gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Lloegr a’r Alban Greadigol.

Mae wedi’i chymhwyso gyda'r Sefydliad Siartredig ym maes Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu. Mae’n teimlo’n angerddol am gyfrifyddu a chyllid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac am ddatblygu pobl a sefydliadau eraill. Daeth yn Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig yn 2018 a chafodd ei hethol yn Llywydd Sefydliad Cymru ym Mawrth 2019 am ddwy flynedd.

 

Richard Nicholls, Cyfarwyddwr (Gweithrediadau)

Mae gan Richard Nicholls o Wrecsam 21 mlynedd o brofiad o ariannu ym meysydd y celfyddydau, addysg, iechyd a lles. Dechreuodd ei yrfa ym maes marchnata'r celfyddydau yn Lloegr gan weithio i gleientiaid gan gynnwys Tate Lerpwl ac Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl. Wedyn aeth yn Rheolwr Gwerthu a Datblygu i Everyman a Chwaraedy Lerpwl.

Am bum mlynedd, bu’n Ddirprwy ac yn Bennaeth Datblygu Dros Dro i Brifysgol Lerpwl gan weithio ar ei hymgyrch gyfalaf gwerth £70 miliwn i adfer Adeilad Fictoria fel oriel gelf ac amgueddfa.

Yn 2008, symudodd i Gaerdydd ac aeth yn Gyfarwyddwr Adnoddau Incwm i Ofal Cancr Tenovus ac Age Cymru. Wedyn ymunodd ag Amgueddfa Cymru fel Cyfarwyddwr Datblygu. Yno arweiniodd dîm i sicrhau arian i ailddatblygu Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda'i wraig a'i dri phlentyn.