Cefndir

Mae’r Cyngor yn awyddus i ariannu syniadau i greu rhwydweithiau newydd a chryfhau'r rhai sydd gennym eisoes.

Wrth inni geisio ymdopi â’r coronafeirws, mae'n mynd yn bwysicach inni gysylltu ar draws y sector a chefnogi rhannu a chyfnewid gwybodaeth.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn mentrau sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo ac atgyfnerthu amrywiaeth a chynhwysiant sector y celfyddydau ac ehangu ymgysylltiad â chymunedau amrywiol. Rydym ni am glywed pob llais a sicrhau bod pob bywyd o bwys. Rhaid i’n sector gael ei chyfoethogi gan y cymunedau a’r dadleuon sy'n deillio o’r ymgyrchoedd, Mae bywyd pobl dduon o bwys ac Ni chawn ein dileu.

Rydym ni'n agored i wahanol syniadau, gan gynnwys, er enghraifft:

 • ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol a'u datblygu
 • sicrhau clywed lleisiau amrywiol ar draws y sector (yn enwedig cefnogi rhwydweithiau o bobl greadigol sy’n bobl dduon, pobl liw heb fod yn ddu a phobl anabl)
 • cynyddu cyfranogiad yn y celfyddydau, yn enwedig i’r rhai wedi'u datgysylltu am nifer o resymau, gan gynnwys yn economaidd, cymdeithasol a daearyddol (ond am resymau eraill hefyd)
 • datblygu modelau ariannu cynaliadwy i gynnal y fath weithgarwch

Mae rhwydweithiau'n gallu bodoli ar bob ffurf a siâp – ffurfiol, anffurfiol, bach a mawr – gan gyfarfod yn rheolaidd neu’n fympwyol. Nid oes dim rhaid iddynt fod yn wyneb yn wyneb, mae modd eu cynnal ar-lein. Ond bydd angen ichi gydymffurfio'n llawn â chyfyngiadau cymdeithasol y coronafeirws.

Mae rhwydweithiau’n bwysig i hwyluso:

 • rhannu sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd
 • darparu cymorth
 • annog cydweithio
 • rhannu adnoddau
 • trafod syniadau

Cefnogi rhwydweithiau newydd a chyfredol

Rydym ni am annog creu rhwydweithiau newydd sy'n cynnull pobl a sefydliadau sydd ag anghenion a diddordebau’n gyffredin. Teimlwn fod y rhain yn debycach o ffynnu os ydynt yn tyfu'n naturiol yn y sector yn hytrach na chael eu creu gan gorff arall, fel y Cyngor.

Felly rydym ni’n trosglwyddo’r cyfle i chi. Gallwn roi symiau bach untro o arian tuag at:

 • costau cyfarfodydd untro i gynnull unigolion neu sefydliadau sy'n rhannu diben cyffredin gyda'r bwriad o greu rhwydwaith
 • costau sefydlu fforymau/cymunedau ar-lein

Nid ydym ni am eithrio'r rhwydweithiau presennol. Rydym ni’n awyddus i archwilio gyda nhw ffyrdd o ddatblygu eu cefnogaeth i'w haelodau. Gallai hyn arwain, er enghraifft, at roi rhywfaint o arian tuag at ddigwyddiad untro a fydd yn gwella gallu’r grŵp i gynyddu ei  aelodaeth.

Rydym ni’n agored i gefnogi gwahanol fathau o rwydweithiau: grwpiau lleol/rhanbarthol a grwpiau dan arweiniad artistiaid sy’n gweithio mewn celfyddyd arbennig neu weithgarwch penodol. Wrth ddatblygu rhwydweithiau newydd, rhaid dangos tystiolaeth o bwrpas cyffredin clir neu angen cyffredin ymhlith darpar aelodau. Rhaid hefyd fod yn hyderus y bydd y gweithgarwch wedyn yn hunangynhaliol.

I ymgeisio rhaid ichi lenwi ffurflen gais. Nid yw ar gyfer arian y Loteri’n gyffredinol felly bydd yn rhaid ichi gysylltu â ni am ddolen i’r ffurflen briodol neu ni allwn brosesu eich cais (gweler ein manylion cyswllt ar ddiwedd y nodyn hwn).

Dechrau

Mae'r gronfa yma bellach wedi cau.