Cefndir

Am yr wythfed flwyddyn, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi clustnodi arian ar gyfer menter strategol i hybu creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau a chryfhau'r rhai sy'n bodoli.
Targeda'r arian hwn fentrau sy’n canolbwyntio ar hyrwyddo Cyfartaledd ac Amrywiaeth gan gynnwys (ond heb eithrio):

  • Mynd i’r afael â chynulleidfaoedd anodd eu cyrraedd
  • Datblygu cynulleidfaoedd amrywiol ar gyfer y Celfyddydau
  • Cynyddu ymgyfranogi yn y Celfyddydau ymhlith cymunedau sydd heb gymryd rhan
  • Datblygu modelau ariannu cynaliadwy i gynnal y gweithgarwch hwn 

Mae pob math o rwydweithiau. Mae rhai'n fwy ffurfiol nag eraill; rhai'n fawr, eraill yn fach iawn. Gallent gyfarfod yn rheolaidd neu'n ôl yr angen. Nid oes raid i rwydweithiau'r dyddiau hyn fod yn wyneb yn wyneb - gallant fod ar-lein.

Mae gennym arian sydd ar gael am brosiectau bychain untro yn 2019/20  a gallwn roi hyd at £2,000 y prosiect.

I ymgeisio rhaid ichi lenwi ffurflen gais. Nid yw ar gyfer arian y Loteri’n gyffredinol felly bydd yn rhaid ichi gysylltu â ni am ddolen i’r ffurflen briodol neu ni allwn brosesu eich cais (gweler ein manylion cyswllt ar ddiwedd y nodyn hwn).

Dechrau

Gofynnwn i bawb sy'n cael ein harian lunio adroddiad byr ar y cyfarfod/gweithgarwch sy'n digwydd. Gall hyn gynnwys nifer y bobl a gymerodd ran, y math o sefydliadau yno, disgrifiad o'r hyn a ddigwyddodd ac amlinelliad o gynlluniau at y dyfodol a drafodwyd ar y diwrnod neu wedyn. 

Grantiau a gwybodaeth
Gwybodaeth am unrhyw un o'n cyfleoedd ariannu, cymorth i wneud cais am grant neu ddyddiadau cau ar gyfer ceisiadau.

Grantiau i ysgolion a dysgu creadigol
Gwybodaeth am y cynllun dysgu creadigol, gan gynnwys pa arian sydd ar gael.

Datblygu'r celfyddydau
Gwybodaeth gan un o'n swyddogion datblygu, neu i drafod prosiect posibl.

Cyfathrebu
Ymholiadau am gyflwyno datganiad i'r wasg neu hysbyseb swydd i'n gwefan.

Ymchwil
Gwybodaeth am unrhyw agwedd ar ein gwaith ymchwil, adroddiadau neu ystadegau.

Cyllid
Ymholiadau am eich anfonebau neu’r taliadau rydych chi’n eu disgwyl.

Prif Weithredwr
I gynnig adborth amdanom ni neu i drafod ein gwaith.

Llywodraethu
Ymholiadau am ein polisïau, sut rydym ni’n gweithio neu geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Adnoddau dynol
Gwybodaeth am ein swyddi gwag neu i drafod eich cais am swydd.