Cefndir

Coronafeirws (COVID-19) – Cronfa Ewch i Weld

Yn yr amseroedd anodd a digynsail hyn, mae llawer o'r rhaglenni celfyddydol sy'n cael eu rhedeg gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn gorfod newid. Mae hyn yn cynnwys ein cynllun Ewch i Weld.

Gyda phob ysgol yn cau o ddydd Gwener, rydym wedi penderfynu gohirio'r gronfa Ewch i Weld nes bydd rhybudd pellach. Felly, ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau newydd i'r gronfa ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gronfa Ewch i Weld, cysylltwch a dysgu.creadigol@celf.cymru

Mae Ewch i Weld yn gronfa y gellir ei ddefnyddio er mwyn ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gallai digwyddiadau gynnwys ymweld â pherfformiadau ac arddangosfeydd neu fynd i weld unigolion celfyddydol proffesiynol yn datblygu a chreu gwaith.

Cwestiynau mynych

Dylech chi gyflwyno eich cais o leiaf bedair wythnos gwaith cyn dyddiad eich ymweliad. Rydym ni'n ceisio rhoi gwybod ichi am y penderfyniad mewn 3 wythnos o'r dyddiad cau.

Na allwn. Mae'r gronfa hon yn fodlon talu am docynnau a chludiant, neu weithdai a deunyddiau, er enghraifft. Ni allwn ariannu ceisiadau i dalu am gynhaliaeth, neu unrhyw wariant cyfalaf.

Na ellwch. Nod y gronfa yw talu am gost profiadau celfyddydol o safon na allai ddigwydd heb y grant hwn. Ar ôl clywed bod y grant wedi’i ddyfarnu ichi, gellwch brynu tocynnau os gall eich ysgol dalu am y tocynnau cyn derbyn yr arian ei hun yng nghyfrif yr ysgol. Ni fydd hynny’n broblem. Ond ni allwn ariannu gweithgarwch sydd eisoes wedi’i gynllunio neu sydd eisoes yn digwydd. Ni allwn ariannu’n ôl-weithredol brofiadau Ewch i Weld.

Fel rheol, na ellwch. Ond dan amgylchiadau eithriadol iawn, ac os gallwch nodi'n glir pam y byddai raid i brofiad celfyddydol o safon ddigwydd y tu allan i Gymru, efallai y byddai’r panel yn ystyried eich cais.

Fel rheol, na allwch. Nod y gronfa hon yw sicrhau bod disgyblion yn profi celfyddydau o safon, mewn lleoliadau celfyddydol o safon y tu allan i amgylchedd yr ysgol. Ond o dan amgylchiadau eithriadol lle gallwch nodi'n glir pam y byddai raid i'r profiad celfyddydol o safon ddigwydd yn yr ysgol, mae'n bosibl y gallai'r panel ystyreid rhoi grant ichi.

Peidiwch ag anfon yr arian cyfatebol yn uniongyrchol atom. Disgwyliwn i’r arian cyfatebol o 10% ddod o arian yr ysgol, costau mewn nwyddau neu arian a godir, er enghraifft.

Nid yw hyn yn eich atal rhag gwneud cais, ond petawn yn cymeradwyo eich cais, yr amod arno fydd ichi ddarparu union ddyddiad.

Gall. Gall unrhyw ysgol a gynhelir ymgeisio am grant Ewch i Weld.

Os cawsoch grant Ewch i Weld o’r blaen, rhaid eich bod wedi anfon adroddiad gwerthuso atom er mwyn cau'r grant hwnnw cyn ichi wneud cais am un newydd.

No, you can apply for multiple grants of up to £1,000 throughout the academic year. But you can only have one grant open at a time. We particularly welcome applications from school who have not engaged with the fund.