Cefndir

Sylw: Mae'r gronfa Ewch i Weld ar gael ar gyfer ymweliadau hyd at 30 Mehefin 2020. Rydym yn annog ysgolion sydd heb gymryd mantais â'r gronfa o'r blaen i wneud cais.

Mae Ewch i Weld yn gronfa y gellir ei ddefnyddio er mwyn ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gallai digwyddiadau gynnwys ymweld â pherfformiadau ac arddangosfeydd neu fynd i weld unigolion celfyddydol proffesiynol yn datblygu a chreu gwaith.

Cymorth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y canllawiau yn ofalus cyn cyflwyno eich cais.

Cwestiynau mynych

Gwnawn ymdrech i roi gwybod ichi cyn pen tair wythnos o'r dyddiad y gwnewch y cais.

Na allwn. Mae'r gronfa hon yn fodlon talu am docynnau a chludiant, neu weithdai a deunyddiau, er enghraifft. Ni allwn ariannu ceisiadau i dalu am gynhaliaeth, neu unrhyw wariant cyfalaf.

Na ellwch. Nod y gronfa yw talu am gost profiadau celfyddydol o safon na allai ddigwydd heb y grant hwn. Ar ôl clywed bod y grant wedi’i ddyfarnu ichi, gellwch brynu tocynnau os gall eich ysgol dalu am y tocynnau cyn derbyn yr arian ei hun yng nghyfrif yr ysgol. Ni fydd hynny’n broblem. Ond ni allwn ariannu gweithgarwch sydd eisoes wedi’i gynllunio neu sydd eisoes yn digwydd. Ni allwn ariannu’n ôl-weithredol brofiadau Ewch i Weld.

Fel rheol, na ellwch. Ond dan amgylchiadau eithriadol iawn, ac os gallwch nodi'n glir pam y byddai raid i brofiad celfyddydol o safon ddigwydd y tu allan i Gymru, efallai y byddai’r panel yn ystyried eich cais.

Nod y gronfa hon yw sicrhau bod disgyblion yn profi celfyddydau o safon, mewn lleoliadau celfyddydol o safon y tu allan i amgylchedd yr ysgol a'r ystafell ddosbarth.

Peidiwch ag anfon yr arian cyfatebol yn uniongyrchol atom. Disgwyliwn i’r arian cyfatebol o 10% ddod o arian yr ysgol, costau mewn nwyddau neu arian a godir, er enghraifft.

Nid yw hyn yn eich atal rhag gwneud cais, ond petawn yn cymeradwyo eich cais, yr amod arno fydd ichi ddarparu union ddyddiad.

Gall. Gall unrhyw ysgol a gynhelir ymgeisio am grant Ewch i Weld.

Os cawsoch grant Ewch i Weld o’r blaen, rhaid eich bod wedi anfon adroddiad gwerthuso atom er mwyn cau'r grant hwnnw cyn ichi wneud cais am un newydd.

Dechrau

Gall ysgolion gyflwyno cais am hyd at £1,000 ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, gyda phenderfyniad yn cael ei roi o fewn chwech i wyth wythnos. Medrwn rhoi hyd at 90% o gostau'r profiad.

Does 'na ddim dyddiad cau ar gyfer Ewch i Weld, sy'n golygu y medrwch gyflwyno cais unrhyw bryd, ond bydd rhaid i chi anfon eich cais atom ni o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad yr y'ch chi'n dymuno ymweld ag e.