Cefndir

Mae cynllun yr ysgolion creadigol arweiniol yn rhoi cyfle i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu gyda chymorth asiantau ac ymarferwyr creadigol.

Am y cynllun

Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu creadigrwydd athrawon a disgyblion ar draws y cwricwlwm. Mae asiant creadigol yn cael ei baru ag ysgol a fydd yn gweithio gydag uwch arweinwyr ac athrawon i nodi amcanion yn y cynllun datblygu ysgol a allai elwa o ddull dysgu creadigol. Gallai prosiectau archwilio sut mae datblygu rhifedd gan ddefnyddio cerflunio neu sut mae defnyddio ffilm i ddatblygu llythrennedd.

Mae ysgolion yn gwneud cais i ymuno â'r cynllun am ddwy flwyddyn academaidd a chael grant o £10,000. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, rhaid i ysgolion ddangos eu bod wedi bodloni gofynion y cynllun a bod ganddynt gynllun clir ar gyfer y cam nesaf.

Bydd y grant yn talu am eich gwaith prosiect dros bob blwyddyn academaidd rydych yn rhan o’r cynllun. Bydd disgwyl ichi wneud cyfraniad ysgol o 25% o’r grant. Gallwch dalu hyn drwy arian o'ch cyllideb ysgol a/neu grantiau eraill a gall gynnwys cost amser eich Cydlynydd Ysgol (hyd at 10 diwrnod) sy'n gweithio i gefnogi eich gwaith ymgysylltu fel ysgol greadigol arweiniol.

Meini prawf cymhwysedd

  • ar gael i unrhyw ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth (Cyfnod Sylfaen hyd CA4)
  • i ysgolion nad ydynt eto wedi cymryd rhan yn y cynllun
  • i unrhyw ysgolion partner o raglenni datblygu ysgol-i-ysgol blwyddyn 3, ysgolion partner o'r rhaglen datblygu arweinwyr creadigol ac ysgolion mewn clwstwr ysgolion creadigol arweiniol (2015-2020)

Mae croeso hefyd ichi ymgeisio os oeddech yn ysgol a oedd yn rhan o gynllun yr ysgolion creadigol arweiniol ar-lein ac nad ydych wedi cymryd rhan yn y cynllun yn barod.

 

Ni allwn dderbyn ceisiadau am Y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ar y funud.  

Cwestiynau mynych

Mae'r cynllun yn agored i bob ysgol a gynhelir gan y wladwriaeth yng Nghymru. Fodd bynnag, gwiriwch y meini prawf cymhwysedd uchod.

O'r dosbarth derbyn hyd flwyddyn 11. Yn anffodus, ni allwch ddefnyddio'r grant i weithio gyda disgyblion meithrin neu ôl-16 oed.

Gall hyn ddod o gostau cyflenwi i'ch cydlynydd ysgol a'ch athro fynychu'r sesiwn hyfforddi ac amser eich cydlynydd ysgol (hyd at 10 diwrnod) i weithredu'r prosiect.

Ar amser ymarferwyr creadigol (£250 y dydd) a deunyddiau/adnoddau i gyflawni'r prosiect. Ni ellir defnyddio'r arian i brynu offer (gan gynnwys digidol) neu offerynnau cerdd.

Cydlynydd yr ysgol (aelod o'r uwch dîm arwain) ac un athro. Mae hyn yn debygol o fod yn 2 hanner diwrnod yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 9 Tachwedd neu 16 Tachwedd.

Cliciwch ar y ddolen ar y dudalen yma.

5pm ddydd Mercher 7 Hydref.

Aelod o uwch dîm arwain yr ysgol ar ran yr ysgol.

Dechrau