Cefndir

Ers mis Mawrth 2020, bu ein Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar saib, ac felly hefyd ein cronfa beilot, Cysylltu: Rhwydweithiau Ewropeaidd a Datblygu’r Farchnad.

Gan ymateb i’r cyd-destun byd-eang wrth i hwnnw newid, ac i’r trafodaethau niferus rydyn ni wedi gwrando arnyn nhw a chymryd rhan ynddyn nhw, byddwn yn adolygu’r naill gronfa a’r llall gyda’r nod o agor y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar ei newydd wedd ym mis Ebrill 2021.

Cyn gwneud hyn, byddwn yn agor y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar raddfa lai ar 27 Ionawr 2021, a hynny ar gyfer gweithgareddau sydd â chysylltiadau rhyngwladol.  Darllenwch y canllawiau diwygiedig a sylwch ar yr unig ddyddiad cau ar gyfer y cyfnod hwn, sef dydd Iau 18 Chwefror 2021.

Diben y gronfa

  • Cefnogi’r broses o ddatblygu syniadau, cydweithio a rhwydweithiau rhwng gweithwyr creadigol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru a phartneriaid rhyngwladol.
  • Rhannu profiadau a sgiliau drwy’r celfyddydau mewn cyd-destun byd-eang.
  • Codi proffil Cymru a’i chysylltiadau drwy’r celfyddydau yn fyd-eang.

Yn sgil y cyfyngiadau a’r ansicrwydd presennol sy’n gysylltiedig â theithio yn rhyngwladol, bydd y gronfa yn bennaf yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu prosiectau sy’n defnyddio platfformau ac adnoddau digidol.

Cymorth

Sicrhewch eich bod wedi darllen ein canllawiau cyn gwneud cais.

 

Sut dylwn i gyflwyno fy nghais am y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol?

Anfonwch y daflen glawr a'r atodiadau trwy e-bost at info@wai.org.uk erbyn 23:59 ar 18 Chwefror 2021.

Ga i wneud cais am gymorth i dalu ffioedd y partner rhyngwladol?

Na. Ni all y gronfa hon gefnogi costau gwariant y mae’r partner rhyngwladol wedi eu cael yn uniongyrchiol, gan gynnwys ffioedd.

Gallwch gynnwys y costau hyn o fewn y gyllideb yr ydych yn cyflwyno ond bydd angen talu'r costau hyn o ffynhonnell arall.

Ga i wneud cais am gostau hyfforddiant a ddarperir gan ddarparwr y tu allan i'r DU?

Na. Ni all y gronfa hon gefnogi costau hyfforddiant ffurfiol neu ddarpariaeth addysg.

Fodd bynnag, fe allai’ch prosiect cynnwys datblygu sgiliau a dysgu sy'n rhan o gydweithrediad ehangach neu trwy gymryd rhan mewn rhwydwaith.