Beyond the Border, a ddathlodd ei phen-blwydd yn 25 oed yn 2018, yw’r unig ŵyl chwedleua ryngwladol yng Nghymru, ac mae’n un o’r prif wyliau o’i math yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd Beyond the Border yn parhau i ddatblygu a harneisio grym chwedleua trwy raglen addysg, gwaith maes a pherfformio gan osod sylfeini ar gyfer yr ŵyl fawr nesaf yn 2020.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig, Naomi Wilds, “Gwyddom mor hygyrch a phwerus y gall chwedleua fod. Bydd y 12 mis nesaf yn ein gweld yn cyflwyno ffyrdd newydd o ddatblygu partneriaethau, cynulleidfaoedd a’r sector ledled Cymru sy’n cysylltu mewn ffyrdd cyffrous newydd gyda’n gŵyl a gynhelir bob yn ail flwyddyn. Mae gan chwedleua y grym i gysylltu pobl a chymunedau ac mae gweithio gyda phartneriaid newydd yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad ehangach o’r hyn y gall chwedleua ei wneud.”

Dros y 12 mis nesaf bydd Beyond the Border yn cyflwyno prosiectau a pherfformiadau ledled Cymru. Bydd Beyond the Border yn cynnig gwledd o chwedleua rhyngwladol yng Ngŵyl Fwyd Gwledd ym Mharc Dinefwr (22-23 Mehefin 2019) gan ddod a chwedleuwyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith ynghyd â gwesteion rhyngwladol at ei gilydd i berfformio yn y digwyddiad hwn sy’n croesawu teuluoedd.

Yr wythnos ganlynol bydd Beyond the Border yn cyflwyno cyngerdd gyda’r nos am ddim yn y Gynhadledd Chwedleua mewn Iechyd yn Abertawe (27 Mehefin 2019). Bydd Beyond the Border yn dod ag awr flaenllaw o chwedleua gyda Daniel Morden, Oli Wilson-Dickson, Sarah Moody a’r gwestai rhyngwladol Mimesis Heidi Dahlsveen i gynulleidfa gysylltiedig o chwedleuwyr, academyddion, gweithwyr iechyd a myfyrwyr gan gynnwys cynrychiolwyr rhyngwladol a fydd yn sicrhau sylw parhaol i BtB ym myd y celfyddydau, iechyd a’r gymuned leol yn ne orllewin Cymru.

Yr haf hwn bydd Beyond the Border yn croesawu chwedleuwyr o'r Eidal a Sweden fel rhan o Gwreiddiau a Ffyrdd, prosiect cydweitho a gyllidir gan Creative Ewrop. Ym mis Mehefin bydd y criw o chwedleuwyr Ewropeaidd yn hwylio i Abertawe i rannu eu straeon môr gyda disgy-blion ysgol dros ddau ddiwrnod yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, cyn dychwelyd i Fae Caerdydd am berfformiad terfynol ar gyfer oedolion yn yr Eglwys Norwyeg ar Ŵyl Ifan.

Ym mis Awst, bydd Gwreiddiau a Ffyrdd yn Felin Uchaf, Eglwys Sant Hywyn, Aberdaron a Phlas Glyn-y-Weddw ym Mhen Llŷn. Bydd manylion perfformiad yn dilyn yn yr ychydig wythnosau nesaf.

Yn ogystal â threfnu perfformiadau yng ngogledd a de Cymru, bydd Beyond the Border yn cryfhau eu presenoldeb ar-lein, gan greu cynnwys digidol newydd sy’n cyrraedd cynulleid-faoedd ledled Cymru a’r byd trwy gydol y flwyddyn gyda gwefan a adnewyddwyd ynghyd â sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Fel rhan o ymrwymiad parhaus Beyond the Border i ddatblygu a chryfhau chwedleua mewn cymunedau, bydd y cwmni’n recriwtio ar gyfer swydd ddwyieithog newydd, Cydlynydd Ym-gysylltu a fydd yn datblygu cysylltiadau lleol a gweithgaredd cyfranogi gydol y flwyddyn gan dar-gedu ysgolion a grwpiau, yn Gymraeg a Saesneg. Bydd rhai o’r gweithgareddau hyn yn arwain at Ŵyl Chwedleua Ryngwladol nesaf sy’n cael ei chynllunio ar gyfer Gorffennaf 2020.

Yn ogystal â’r cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Beyond the Border wedi derbyn bron i £10,000 i gynnal prosiect peilot cyffrous ac arloesol. Slow Motion Selfies, yn Abertawe a Chaerdydd, sy’n helpu rhai sydd â chyflyrau niwroddirywiol fel Parkinson’s, Alzheimer’s ac Ataxia i ddatblygu eu straeon eu hunain a fydd yn ysbrydoli eraill.

Dywedodd Naomi Wilds, “Mae chwedleua yn ffurf gelfyddydol wir amlochrog a hyblyg ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at fynd hwnt ac yma’r haf hwn i gyfarfod cynulleidfaoedd a rhan straeon gan artistiaid anhygoel ledled de, gorllewin a gogledd Cymru. Mae gweithio gyda phartneriaid newydd mewn gwahanol ffyrdd a rhannu straeon gyda mwy o gynulleidfaoedd gwahanol yn ein helpu i ddarganfod ffyrdd newydd ble mae’r ŵyl yn cyfrannu at ddarpariaeth ddiwylliannol fyrlymus ledled Cymru wrth inni edrych ymlaen at ddychweliad ein prif ŵyl dridiau y flwyddyn nesaf.”

Ychwanegodd Naomi, “Mae’r prosiectau newydd hyn yn adeiladu ar yr enw da sydd gan yr wyl am ragoriaeth, cydweithredu rhyngwladol a chynwysoldeb, gan ddarparu platfform i Gymru a’r diwylliant Cymreig ar ganol llwyfan rhyngwladol chwedleua.”