Mae oriel yn Abertawe wedi dod ag artistiaid, haneswyr diwylliannol, gweithwyr amgueddfa proffesiynol ac academyddion o bedwar ban byd at ei gilydd ar-lein.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian canol y ddinas yn cynnal cyfres o seminarau ar-lein sydd wedi denu sylw'n fyd-eang.

Yn ogystal â dod ag arbenigwyr ynghyd yn ddigidol, mae'r rhaglen yn ceisio amlygu a chryfhau'r cyswllt diwylliannol rhwng Cymru a'r isgyfandir Indiaidd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Yn ystod y cyfnod heriol hwn mae'n bwysig i Abertawe gynnal ei chysylltiadau; mae'n ymddangos bod y fenter hon yn ffordd wych o wneud hyn.

"Mae pobl yn croesawu llwyfannau digidol yn fwy nag erioed felly mae'r cynllun hwn gan Oriel Glynn Vivian yn caniatáu i lawer o bobl brofi digwyddiadau na fyddant wedi bod yn rhan ohonynt o'r blaen.

"Mae'n agor drysau i ffyrdd newydd o weithio i'r oriel ac yn dangos bod ei staff, fel holl bersonél y cyngor, yma i Abertawe."

Arweinir y gyfres o seminarau - teitl llawn: Imperial Subjects: (Post)colonial conversations between South Asia and Wales - gan dderbynnydd bwrsariaeth y British Art Network, Oriel Gelf Glynn Vivian, a Dr Zehra Jumabhoy, hanesydd celf De Asiaidd sy'n ddarlithydd cyswllt yn Sefydliad Celf Courtauld Llundain ar hyn o bryd.

Bwriedid cynnal y gyfres yn wreiddiol yn yr oriel y mis diwethaf a'r mis hwn (sylwer: Ebrill a Mai), ond gweithiodd y tîm yn galed i aildrefnu'r seminarau ar ffurf ddigidol drwy ddefnyddio gwasanaeth cynadledda dros fideo Zoom.

Meddai Karen MacKinnon, curadur yr oriel, "Mae hyn yn golygu y gall llawer mwy o bobl ddefnyddio'r rhaglen o bob cwr o'r byd.

"Gwerthom bob tocyn ar gyfer pob seminar ar ôl i’r Tate, sy'n arwain y British Art Network ar y cyd â'r Paul Mellon Centre for Studies in British Art, hysbysebu'r rhaglen.

"Rydym bellach wedi ychwanegu rhagor o docynnau ar gyfer pob un o ddigwyddiadau'r rhaglen.

"Cânt eu cynnal yn ystod y prynhawn fel y gall pobl o bob rhan o'r UD, Asia a'r DU ymuno. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl na fyddent wedi gallu ymweld ag Abertawe."

Mae perthynas ddiwylliannol hir wedi bod rhwng De Asia a Chymru, a bydd y seminarau'n olrhain rhai rhyngweithiadau hanesyddol rhwng y ddwy wrth greu rhai newydd hefyd. Mae'r rhestr o siaradwyr ar gyfer y gyfres yn cynnwys artistiaid, academyddion, curaduron a haneswyr lleol.

Bydd y pedwar seminar, sy'n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys:  Exploring Colonial Conversations (12 Mai),   Miniatures and The West  (14 Mai),  The Robert Clive Collections and Gifts Re-Examined (19 Mai) a Cultural Interactions  (21 Mai).

Eleni, mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn un o dair amgueddfa yn y DU - a'r unig sefydliad diwylliannol yng Nghymru - i dderbyn grant sylweddol gan y British Art Network i weithio gyda Dr Jumabhoy.

Roedd y wobr yn ganlyniad i brosiect llwyddiannus a gynhaliwyd gan Oriel Glynn Vivian ddwy flynedd yn ôl gyda'r fenter gelf Artes Mundi. Roedd hwn yn cynnwys sioe arolwg penodol i safle gyda'r artist Indiaidd enwog, NS Harsha. Cynhelir y gyfres o seminarau Imperial Subjects yn y cyfnod cyn cynnal arddangosfa fawr yn yr oriel, a fydd yn cynnwys artistiaid o Gymru a De Asia. Bwriedir ei chynnal yn 2022.

Meddai Dr Jumabhoy: "Dechrau yn unig yw’r gyfres Imperial Subjects i archwiliad cyffrous o’r cysylltiadau hanesyddol a chyfoes rhwng Cymru a De Asia.

"Rwy'n ddiolchgar iawn i fy nghydweithwyr Katy Freer a Charlotte Thomas o Oriel Gelf Glynn Vivian, yn ogystal â'r Athro Daniel G Williams o Brifysgol Abertawe. Maent wedi cadw'r ffydd er gwaetha'r amgylchiadau heriol iawn hyn.

Yr hyn rydym wedi’i ddatgelu hyd yma yw’r berthynas hynod gyfoethog rhwng y ddau ranbarth, perthynas sy’n aml yn cael ei hesgeuluso, a hynny’n annheg.

"Ni allwn aros i rannu’n darganfyddiadau ar Zoom. Ac yn goron ar y cyfan, dyma ddechrau'r daith yn unig: yn 2022, rydym yn bwriadu cynnal arddangosfa a chynhadledd a fydd yn archwilio'n ddyfnach i'r gyfnewidfa draws-ddiwylliannol hon. Cadwch lygad am gyhoeddiadau nesaf Glynn Vivian!"

Meddai Dr Martin Postle, Dirprwy Gyfarwyddwr Paul Mellon Centre a Chynullydd y British Art Network, "Dyma fenter ragorol gan staff curadurol Oriel Gelf Glynn Vivian, a dylem eu llongyfarch yn fawr."

"Yn ystod y cyfnod heriol hwn mae'r oriel wedi chwarae rôl allweddol o fewn y British Art Network a thu hwnt, gan arddangos sut i ddefnyddio seminarau rhithwir i groesi ffiniau lleol a chenedlaethol, a chan gyfathrebu a rhannu syniadau ac agendâu am faterion sylweddol sy'n ymwneud â chelf a diwylliant byd-eang."

I gael rhagor o syniadau, gweithgareddau a gwybodaeth #Gartref gan dîm Gwasanaethau Diwylliannol y cyngor, ewch i www.croesobaeabertawe.com/joio-bae-abertawe-yn-y-ty/.