29 Mehefin – 19 Gorffennaf 2020   

Rhaglen ar draws y DU yw Wythnos Celf i Blant a gaiff ei rhedeg gan Engage, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysg Orielau.   

Yn 2020, cynhelir Wythnos Celf i Blant ar-lein, gartref ac mewn ysgolion dros dair wythnos ym mis Mehefin a mis Gorffennaf. Bydd pob wythnos yn canolbwyntio ar thema benodol. 

  

Themâu 2020 yw…    

  • Wythnos 1 (o 29 Mehefin): Byd Natur   
  • Wythnos 2 (o 6 Gorffennaf): Pontio’r Cenedlaethau   
  • Wythnos 3 (o 13 Gorffennaf): Llythrennedd ac Ysgrifennu Creadigol   

Gwahoddir ysgolion, orielau, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol i gynllunio a chofrestru gweithgareddau celfyddydau gweledol i blant a theuluoedd. Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc, ynghyd â’u hathrawon, rhieni a gofalwyr, gymryd rhan mewn gweithgareddau celf ymarferol gydag artistiaid, gwneuthurwyr ac addysgwyr. 

Dros y misoedd diwethaf, mae pandemig COVID-19 wedi amlygu pa mor hanfodol yw creadigrwydd a’r celfyddydau gweledol ar gyfer dysgu, cysylltu a llesiant. Er bod ein cyrchfannau, ein sefydliadau diwylliannol a rhai adeiladau ysgolion ar gau, mae cymryd rhan yn y celfyddydau gweledol yn bwysicach nag erioed. 

Dilynwch Wythnos Celf i Blant ar Instagram

 

Pwy sy’n gallu trefnu digwyddiad neu weithgaredd? 

Oherwydd yr ansicrwydd ynghylch pryd y gall lleoliadau diwylliannol a chymunedol gynnal digwyddiadau’n ddiogel, mae Wythnos Celf i Blant 2020 yn canolbwyntio ar weithgareddau ac adnoddau ar-lein o bell i’r cartref a’r ysgol. 

Mae croeso i leoliadau a sefydliadau o bob lliw a llun gofrestru digwyddiadau a gweithgareddau – o lyfrgelloedd i neuaddau cymunedol, lleoliadau treftadaeth a pharciau gwledig, ysgolion ac wrth gwrs amgueddfeydd ac orielau. Gall artistiaid a gwneuthurwyr unigol gymryd rhan hefyd. 

Gall y gweithgareddau amrywio o sesiwn wedi’i ffrydio’n fyw gydag artist neu becynnau gweithgaredd arbennig, i heriau digidol yn cysylltu gyda chasgliadau ar-lein, adnoddau ffisegol a gaiff eu dosbarthu drwy’r post neu weithgaredd dros y ffôn - meddyliwch yn greadigol! Caiff y digwyddiadau a’r gweithgareddau eu hidlo yn ôl oed a lleoliad, felly meddyliwch a hoffech chi gysylltu â hanes neu berson penodol o’ch ardal leol a pha grwpiau oedran yr hoffech chi ymgysylltu â nhw. 

Mae croeso i drefnwyr ailedrych ar adnoddau a gweithgareddau sy’n bodoli eisoes i’w rhaglennu ar gyfer Wythnos Celf i Blant 2020. Os oes gennych chi weithgareddau, ymgyrch neu raglen eisoes ar waith, meddyliwch sut y gallech ymateb i themâu eleni, ac ymunwch! 

Rhaid i’r holl ddigwyddiadau neu weithgareddau cofrestredig, ac eithrio digwyddiadau preifat a gofrestrir gan ysgolion neu sefydliadau, fod am ddim neu ar gost isel, a rhaid bod modd eu cyrchu neu eu dosbarthu o bell. Bydd trefnwyr yn derbyn cymorth gan Engage i gynllunio, rhedeg a rhoi cyhoeddusrwydd i’w digwyddiadau neu weithgareddau. 

Bydd cofrestru’n agor ddiwedd mis Mai 2020. 

 

Pam fyddech chi am gymryd rhan?  

Mae Wythnos Celf i Blant yn gyfle gwych i annog teuluoedd, plant a phobl ifanc ac ysgolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, creadigol na fydden nhw efallai wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen. 

Yn 2019 cymerodd dros 17,000 o blant, pobl ifanc ac oedolion ran mewn digwyddiadau mewn cyrchfannau ledled y DU.  Dywedodd y trefnwyr fod 62% o’r cyfranogwyr yn ymwelwyr tro cyntaf â’u lleoliad. Roedd 32% o’r cyfranogwyr yn gynulleidfaoedd cwbl newydd i’r celfyddydau. 

Drwy werthuso, fe wyddom fod Wythnos Celf i Blant yn gyfle gwerthfawr i leoliadau ac unigolion estyn allan at gynulleidfaoedd newydd a chymryd rhan mewn digwyddiad cenedlaethol. 

  

Oes cefnogaeth ar gael? 

Mae 6 grant o £750 ar gael i sefydliadau gomisiynu addysgwyr oriel neu artistiaid llawrydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i gynhyrchu neu arwain gweithgaredd newydd yn ystod Wythnos Celf i Blant.  

I ymgeisio rhaid i sefydliadau fod yn aelodau o Engage. Ceir rhagor o wybodaeth am ddod yn aelod o Engage yma.

Cewch gyflwyno cais i gomisiynu addysgwr oriel neu artist llawrydd yma.

Mae 10 grant o £200 ar gael i sefydliadau ar draws y DU gefnogi digwyddiadau neu weithgaredd newydd neu sydd eisoes ar waith i blant a phobl ifanc fregus, yn cynnwys cynulleidfaoedd heb fynediad digidol. 

Nid oes rhaid i sefydliadau fod yn aelodau o Engage i ymgeisio. 

Cewch gyflwyno cais am grant sefydliad yma.

 

Mae gen i gwestiynau – pwy ddylwn i gysylltu â nhw am gymorth? 

Mae ein tîm wrth law i gynnig cefnogaeth i’ch digwyddiad – os oes gennych chi gwestiynau cysylltwch â info@childrensartwythnos.org.uk neu ffoniwch 07483 319 951.  

Caiff Wythnos Celf i Blant ei rhedeg gan Engage, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysg Orielau ac fe’i cefnogir yn 2020 gan Engage Scotland, Engage Cymru ac Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte. 

 

 

www.childrensartweek.org.uk

Dyddiad cau: 27/05/2020