Mae Theatr Iolo yn llawn cyffro o gyhoeddi chwe artist cyswllt y byddant yn gweithio’n glòs gyda nhw dros y chwe blynedd i ddod, i ddatblygu gwaith newydd i blant a phobl ifanc.

Mae’r Artistiaid Cyswllt yn cynrychioli peth o’r ddawn fwyaf cyffrous sy’n gweithio yn y theatr heddiw ac fe’u detholwyd yn gymorth i’r cwmni wireddu ei weledigaeth artistig.

Yr Artistiaid Cyswllt ydi:

  • Sarah Argent - Cyfarwyddwr
  • Catherine Dyson – Awdur
  • Elgan Rhys – Awdur, Cyfarwyddwr ac Actor
  • Kyle Lima - Awdur, Cyfarwyddwr ac Actor
  • Anisha Fields - Dylunydd
  • Hannah McPake - Actor ac un o Gydsylfaenwyr GaggleBabble

Yn ystod eu cyfnod chwe blynedd yn y gwaith, bydd Theatr Iolo yn comisiynu’r artistiaid i ddatblygu, creu neu gynhyrchu gwaith newydd, yn ogystal â chynnig iddyn nhw adnoddau at eu defnydd, megis gwybodaeth arbenigol artistig a marchnata a man swyddfa.
 

“Rhyngddynt mae gan yr artistiaid rydym wedi’u dewis yn bartneriaid dros y chwe blynedd
nesaf gyfoeth anhygoel o wybodaeth arbenigol a phrofiadau. Yn gwmni, mae gennym
uchelgeisiau mawr o ran ein gwaith a’n cynulleidfaoedd fel ei gilydd ac rydym yn ysu
am gael cydweithredu ymhellach â’r Artistiaid Cyswllt i gyflenwi’r uchelgeisiau hynny”

Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig

 

Rwyf wrth fy modd o gael fy ngwahodd i barhau fy mherthynas â Theatr Iolo.
Mae’r cwmni’n annwyl iawn i mi ac rwy’n gyfarwydd â gwaith Lee ac yn ei edmygu ers
blynyddoedd lawer. Buom yn sgwrsio’n rheolaidd am ein cred ar y cyd mewn profiadau
theatr hergar, graenus i gynulleidfaoedd ifainc, felly mae’r cyfle i gydweithredu
ag ef, staff Iolo, a’r Artistiaid Cyswllt eraill yn ystod y cyfnod cyffrous
hwn yn un mae gen i awch amdano.

Sarah Argent, Artistiaid Cyswllt

 

Yr Artistiaid

Sarah Argent, gwneuthurwr theatr arobryn ac arbenigwr mewn creu sioeau i fabanod a phlant ifanc, sy’n un o gysyllteion Theatr Iolo ers tro, yn gweithio gyda’r cwmni ers 2001. Sarah (ynghyd â Chyfarwyddwr Artistig cynt Theatr Iolo, Kevin Lewis) ydi creawdwr Baby Show, perfformiad synhwyraidd i blantos 6 – 18 mis oed. Hyd yn hyn profodd dros bedair mil o fabanod y sioe a gobeithio y gwelir ei chyflwyno yng Nghaerdydd cyn bo hir gan Theatr Iolo, unwaith y bydd theatrau yng ngwledydd Prydain yn gallu agor eu drysau unwaith eto.

Catherine Dyson a ddechreuodd weithio gyda Theatr Iolo yn 2017 pan oedd yn rhan o raglen Datblygu Artistiaid y cwmni, Platfform. Yn rhan o’r rhaglen, sgrifennodd Catherine ddrama i blant hŷn Transporter, ynghlwm â themâu byrhoedledd, cartref a pherthyn, roedd hefyd yn perfformio ynddi. Aeth Transporter yn ei blaen i gael ei chynhyrchu gan Theatr Iolo ac ers hynny fe’i perfformiwyd yng Nghymru ac yn Lloegr, yn ogystal â thrwy’r byd.

Yn yr un fintai Platfform, dechreuodd Elgan Rhys ddatblygu ei syniad ar gyfer Chwarae, darn Cymraeg am bwysigrwydd chwarae, a aeth yn ei flaen i gael ei ddatblygu’n gynhyrchiad llawn ac a gychwynnodd ar daith ledled Cymru yng ngwanwyn 2020, a dorrwyd yn ei blodau, tristâ’r sôn, gan COVID-19.

Kyle Lima a oedd yn rhan o raglen Platfform Sgrifennu Newydd yn 18/19 ac sydd bellach yn Artist Platfform 2020 Theatr Iolo; yn ystod y cyfnod hwnnw bydd yn datblygu darn o sgrifennu newydd wedi’i seilio ar y mythau a’r chwedlau sydd ynghlwm â’r Ddraig Goch.

Anisha Fields sy’n ddylunydd setiau a gwisgoedd, ac yn un o raddedigion Ysgol Theatr Bristol Old Vic. Gweithiodd Anisha yn ddylunydd ar I Wish I Was a Mountain, yr aeth Theatr Iolo â hi ar daith yng Nghymru yn hydref 2019 ac yn fwyaf diweddar fe’i penodwyd yn ddylunydd taith Owl at Home Theatr Iolo sydd ar ddod.

Hannah McPake sy’n berfformiwr ac yn wneuthurwr theatr yn hanu o Gaeredin, bellach â’i chartref yng Nghaerdydd. Yn wreiddiol dechreuodd wneud gwaith teulu yn berfformwr gyda Theatr Iolo a Theatr Sherman ill dwy. Mae Hannah yn un o gydsylfaenwyr y cwmni aml ei wobr Gagglebabble ac yn un o dderbynwyr presennol Comisiwn NTW Radical Creatures.

Gewch chi wybod rhagor am yr Artistiaid Cyswllt i gyd o fynd i TheatrIolo.com/Associate-Artists

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Theatr Iolo
Tel: 029 2061 3782
Ebost: hello@theatriolo.com