Adran:              Canolfan Ffilm Cymru (CFfC)
Teitl Swydd:     Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru
Graddfa:           £25,399 pro-rata,
Contract:          32 awr yr wythnos (12 mis Dyletswyddau a Chyfrifoldebau)
Dyletswyddau a
Chyfrifoldebau: Chapter, Caerdydd (gweithio o bell yn bosibl)       
Atebol i:             Rheolwraig Strategol, Canolfan Ffilm Cymru
Atebol am:         Dim adroddiadau uniongyrchol. Arolygu interniaid a staff dros dro yn                                 achlysurol

Diben y Swydd

Datblygu ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd a diwydiant o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda’r sector sgrin yng Nghymru i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd a chynaliadwy ar gyfer ffilmiau Cymreig, edrych ar ddata perfformiad, technegau marchnata a digwyddiadau sydd yn ychwanegu gwerth at ryddhau’r ffilm. Cefnogir y rôl hon gyda arian gan lywodraeth Cymru.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

R&D

 • Gweithio gydag ymgynghorydd ymchwil a benodwyd ar gyflwyniad ymchwil parhaus brand Gwnaethpwyd yng Nghymru a gyllidir gan Clwstwr tan Ebrill 2020,
 • Ystyried canlyniadau ymchwil Clwstwr, cymryd y camau nesaf i ddatblygu ymhellach y syniad o frand ar gyfer ffilmiau yng Nghymru allai gael eu hadnabod yn hawdd yng Nghymru, y DU gyfan ac yn rhyngwladol,
 • Monitro perfformiad ffilmiau ac ystyried dulliau effeithiol o gasglu data gyda’r bwriad o lywio strategaethau ffilmiau yn y dyfodol i wneuthurwyr ac arddangoswyr ffilmiau.

Adnoddau Datblygu

 • Cydlynu gyda chyllidwyr a chrewyr cynnwys i sefydlu ffilmiau sydd i ddod sydd angen cefnogaeth ychwanegol,
 • Gweithio gydag arddangoswyr, dosbarthwyr, gwneuthurwyr ffilmiau a rhanddeiliaid i edrych ar sut y gallwn ychwanegu gwerth i ffilmiau Cymreig sydd yn cael eu rhyddhau,
 • Archwilio posibiliadau gwaith maes i hyd at 10 ffilm yn flynyddol, ystyried partneriaethau posibl a chynulleidfaoedd anweledig   
 • Creu adnoddau i gefnogi dosbarthu wedi’i dargedu,
 • Gwybod am y gweithgareddau a’r digwyddiadau diweddaraf, chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo dangosiadau yng Nghymru a’r DU gyfan.

Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

 • Ystyried syniadau marchnata arloesol sydd yn creu disgwyliadau o amgylch ffilmiau Cymreig newydd, yn cynnwys sut rydym yn cyrraedd y rhai sydd ddim yn mynychu a chymunedau ehangach. Gall hyn gynnwys cysylltiadau, creu asedau, y wasg neu’r cyfryngau cymdeithasol,
 • Comisiynu ac/neu creu ffotograffi/fideogarffi/cynnal cyfweliadau ar draws prosiectau,
 • Creu a rhannu zine/newydden/taflenni/adroddiadau gweledol chwarterol gyda’r bwriad o ddiweddaru cynulleidfaoedd a’r diwydiant am gyfleoedd ffilmiau. Gall hyn gynnwys beth sydd ar restrau, podlediadau neu gyfweliadau,
 • Creu sylw cysylltiadau cyhoeddus o gynnwys ffilmiau (lle mae’n bosibl),
 • Diweddariadau i adran Gwnaethpwyd yng Nghymru o wefan Canolfan Ffilm Cymru, yn cynnwys y catalog ar-lein a’r ystafell rhagddangosiadau ffilmiau Cymreig,
 • Rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Gwnaethpwyd yng Nghymru (Facebook, Twitter ac Instagram).

Gweinyddiaeth

 • Trefnu cyfarfodyd diwydiant chwarterol Gwnaethpwyd yng Nghymru, chwilio am siaradwyr gwadd a chasglu gwybodaeth berthnasol gan bartneriaid,
 • Archwilio prosiectau partneriaeth posibl rhwng cyrff Gwnaethpwyd yng Nghymru.
 • Gweithio gyda’r tîm i chwilio am gyllid ar gyfer gweithgaredd yn y dyfodol,
 • Adrodd i gyllidwyr.

Amrywiol

 • Unrhyw ddyletswyddau eraill fel ag y mae’n rhesymol ofynnol gan y Brif Weithredwraig neu Reolwraig Strategol Canolfan Fflm Cymru,
 • Bod yn gyfarwydd gyda’r holl weithdrefnau Iechyd a Diogelwch, gweithrediadol, personel, gofal cwsmer, Diogelu Data ac ariannol, gan sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r holl rwymedigaethau statudol, yn enwedig mewn perthynas â deddfau trwyddedu a chymorth cyntaf,
 • Rhaid cyflawni dyletswyddau deiliad y swydd bob amser mewn cydymffurfiaeth gyda pholisi Cyfle Cyfartal Chapter gan sicrhau cyfle cyfartal i bob person yn fewnol ac yn allanol i Chapter.

Amodau Arbennig

 • Efallai y bydd angen oriau gwaith hyblyg yn cynnwys penwythnosau/gyda’r nos a rhywfaint o deithio o amgylch Cymru. Caiff ymagwedd hyblyg ei mabwysiadu i sicrhau bod ymgeiswyr gyda gofynion mynediad/galwadau gofalwyr yn derbyn cefnogaeth,
 • Anogir ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol i ddod â’u profiad i’r rôl ac i feithrin dealltwriaeth ehangach oddi mewn i dîm Canolfan Ffilm Cymru a’r FAN ehangach.

Dydy’r disgrifiad swydd yma ddim wedi’i fwriadu i fod yn gyflawn. Fe fydd disgwyl i ddeiliad y swydd fabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at ddyletswyddau all fod yn amrywiol (yn dilyn trafodaeth gyda deiliad y swydd) yn amodol i anghenion y corff, ac yn unol â phroffil cyffredinol y swydd.

Manyleb y Person

Sgiliau/gallu hanfodol

 • Addysg i lefel gradd neu brofiad gwaith cyfatebol,
 • Profiad neu  ddealltwriaeth dda o ddatblygu’r gynulleidfa
 • Gwybodaeth ymarferol dda o ffilm
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog, dros y ffôn, yn bersonol a dros e-bost
 • Y gallu i ysgrifennu copi ar gyfer y wasg ac ar-lein
 • Profiad o ddelio gyda’r wasg a’r cyfryngau
 • Y gallu i gynrychioli’r Ganolfan yn hyderus, mewn digwyddiadau cyhoeddus
 • Dull rhagweithiol o weithredu tasgau, cyflwyno atebion creadigol i broblemau
 • Y gallu i weithio i ddyddiau cau, a deall yr effaith caiff hyn ar gydweithwyr
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser cryf
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac ar ystod o dasgau
 • Llythrennedd TG, yn benodol  y wê, ymgyrchoedd e-bost, cyfryngau cymdeithasol a meddalwedd dylunio

Dymunol

 • Dealltwriaeth o’r rhwystrau y mae cymunedau ar yr ymylon ac/neu unigolion gydag anghenion ychwanegol yn eu wynebu,
 • Profiad o gydlynu prosiect ar raddfa gyffelyb,
 • Sgiliau golygu fideo ac/neu sgiliau ffotograffi
 • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg
 • Gwybodaeth ymarferol o gyllidebau
 • Profiad o godi arian,
 • Profiad oa drodd i gyllidwyr,
 • Trwydded gyrru, ac yn berchen ar gerbyd eu hun

Ceisiadau

Fe fydd y rhestr fer ar gyfer cyfweliadau yn seiliedig ar ymgeiswyr yn diwallu’r meini prawf hanfodol a restrir yn y swydd ddisgrifiad.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9am dydd Llun 2il Mawrth

Fe fyddwn yn cysylltu gyda’r ymgeiswyr ar y rhestr fer erbyn Dydd Mawrth 3ydd Mawrth a chynhelir y cyfweliadau ar Dydd Gwener 6ed Mawrth yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd. Noder os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi clywed oddi wrthym erbyn y dyddiad cyswllt uchod, rydych wedi bod yn aflwyddiannus ac ni allwn gynnig cyfweliad i chi. Y dyddiad cychwyn delfrydol i ymgeiswyr ydy Mawrth 2020.

Anfonwch eich cais, yn cynnwys enwau a rhif ff ôn dau ganolwr at apply@chapter.org

Dyddiad cau: 02/03/2020