Mae Anthem yn barod i gymryd camau newydd ac arloesol tuag at bobl ifanc gan roi mwy o fynediad i gyfleoedd i greu cerddoriaeth.

Ein gweledigaeth yw y dylai cerddoriaeth fod yn rhan o fywyd pob person ifanc yng Nghymru

Credwn mewn galluogi pob person ifanc i ffynnu drwy gerddoriaeth yng Nghymru fel y gallant gyflawni’u potensial ar ba bynnag lefel y bo hynny. Ystyriwn fod cerddoriaeth yn ffordd allweddol i ddatblygu creadigrwydd, cymdeithasgarwch a llesiant i’r person cyfan ac i rai bydd yn golygu darganfod llwybrau i wireddu gyrfaoedd yn yr amryw feysydd lle mae cerddoriaeth yn cyfrannu at gymdeithas.

Gwnaeth Anthem gynnydd sylweddol yn ystod ei blwyddyn gyntaf. Bu’n casglu barn ac yn datblygu partneriaid posibl, a bellach mae’n barod i gychwyn ar y cyfnod gweithredol nesaf o dwf allweddol. Y mae’n awr yn recriwtio Prif Swyddog Gweithredol amser llawn. Bydd rôl y Prif Swyddog Gweithredol yn wirioneddol allweddol wrth ffurfio’r camau nesaf ar gyfer Anthem.

Bydd gan y Prif Swyddog Gweithredol gyfle go iawn i adael gwaddol cadarnhaol drwy’r gwaith a wna a’r effaith y bydd yn ei chael. Mae heriau mawr i’r rôl, ond bydd yn talu ar ei ganfed wrth gyflawni uchelgeisiau Anthem gan ddatblygu rôl cefnogwyr, noddwyr, llysgenhadon, rhanddeiliaid a’r bobl ifanc eu hunain a’u cerddoriaeth.

Rydym yn edrych am bobl sydd ag ymagwedd ymarferol a all ymgymryd â’r gwaith yn weithredol a hyderus. Mae meddwl mewn ffyrdd gwahanol yn bwysig, ynghyd â’r gallu i edrych yn barhaus am gyfleoedd newydd i gerddoriaeth a phobl ifanc, gan chwalu rhwystrau.

Mae Anthem eisiau cael effaith gynaliadwy ar bobl ifanc yng Nghymru. Hoffem gael ein hystyried yn esiampl i wledydd eraill y byd a thargedwn welliant mesuradwy yn llesiant pobl ifanc. Gwahoddwn weithwyr proffesiynol gwirioneddol uchelgeisiol i ystyried rôl y Prif Swyddog Gweithredol, ac fe’u gwahoddwn i ymateb.

Mae rôl y Prif Swyddog Gweithredol yn Anthem yn un ddeniadol iawn, gyda’r cyfle i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yng Nghymru mewn modd gwirioneddol drawsffurfiol. I gael mwy o wybodaeth, gofynnwch am friff llawn y Prif Swyddog Gweithredol drwy anfon e-bost i post@anthem.wales. Y dyddiad cau am geisiadau ar gyfer y swydd hon yw Mehefin 9fed 2020.

Dyddiad cau: 09/06/2020