Wedi’i leoli yn Venue Cymru, Llandudno

28 awr yr wythnos – 4 diwrnod yr wythnos

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein.

Rydym eisiau penodi Rheolwr Prosiect i gynnig ystod o gymorth cyfathrebu, cydlynu a rheoli prosiect, a logistaidd a chymunedol ar lawr gwlad i Gyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned Hwb Gogledd Cymru er mwyn sicrhau bod y rhaglen, ei phrosiectau a’i pherthnasoedd â rhanddeiliaid yn cael eu cynnal yn esmwyth.

Byddwch wedi eich lleoli yn Venue Cymru, Llandudno, a bydd gofyn ichi deithio i Swyddfa Caerdydd unwaith y mis ar gyfer cyfarfodydd cwmni a thîm.

 

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod ag ychydig o brofiad o weithio mewn sefydliad sy’n ymwneud â'r gymuned neu’r celfyddydau, profiad perthnasol o fewn sefydliad celfyddydau proffesiynol a gwybodaeth o gymuned Gogledd Cymru a’r llwyfan celfyddydau cyfranogol.  Mae angen y gallu i ddelio â grwpiau gwahanol, a chyfathrebu’n effeithiol gyda nhw ar bob lefel, gan gynnwys ysgolion a grwpiau cymunedol. Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:      Dydd Gwener 25 Hydref 2019 (12 pm)

Cyfweliadau:                                      Dydd Llun 4 Tachwedd 2019

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig. Rydym yn annog pobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag. Rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sy’n cynrychioli cymdeithas ac sy’n dwyn ynghyd pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau i helpu i siapio’r hyn a wnawn a sut y gweithiwn. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), a phobl anabl sy’n dymuno ymgeisio.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais ewch i https://wno.org.uk/cy/about/work-for-us

Dyddiad cau: 25/10/2019