Fel rhan o Brosiect Pontio, sef rhaglen i hybu datblygiad proffesiynol a gaiff ei rhedeg gan NoFit State Circus a’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn dymuno creu cronfa o unigolion profiadol o bob rhan o’r sector i gynnig arweiniad a chefnogaeth un-i-un i eraill fel rhan o’r rhaglen fentora.

Beth y mae arnoch ei angen i fod yn fentor?

- Does dim rhaid bod gennych brofiad o fod yn fentor, ond byddem yn croesawu hynny

- Rhaid i chi fod yn hyderus yn eich profiad proffesiynol

- Disgwylir eich bod wedi gweithio mewn syrcas neu gyda syrcas yn y gorffennol neu fod gennych ddealltwriaeth gref o anghenion a heriau’r sector

- Rhaid eich bod yn gallu gwrando a chynnig cyngor ac arweiniad i helpu unigolyn ar ei daith/thaith broffesiynol

Am beth rydym yn chwilio?

Unigolion â phrofiad amrywiol, o greu gwaith i reoli prosiectau, o redeg cwmnïau i drefnu sioeau stryd. Mae unrhyw fath o brofiad yn werthfawr a gallai helpu rhywun arall i wynebu’r camau nesaf yn eu gyrfa. 

Does dim rhaid i chi fod yn byw nac yn gweithio yng Nghymru, ond mae’n rhaid i chi fod yn hyblyg ac ar gael i gefnogi mentoreion yng Nghymru.

Sut byddwch chi’n elwa ohono?

Trwy fod yn fentor, cewch gyfle i rannu’r profiad rydych wedi’i feithrin a helpu artistiaid, athrawon ac ymarferwyr syrcas i ddatblygu ac i ganfod ffyrdd newydd o weithio.

Gallwch gael boddhad enfawr o’r broses a gallai'ch gwaith gael effaith wirioneddol ar ddatblygiad sector y syrcas yng Nghymru.

Telir £20 yr awr i fentoriaid am amser cyswllt mentora uniongyrchol.

Sut i wneud cais?

I wneud cais i fod yn fentor, mae angen i chi lenwi’r ffurflen syml hon

Os oes gennych ryw gwestiwn am ymgeisio i fod yn fentor, cysylltwch â bethan@nofitstate.org

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mentor, neu yng nghyfleoedd ehangach y rhaglen Pontio, ewch i dudalen prosiect Pontio.

Dyddiad cau: 01/08/2020