Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gartref i'r celfyddydau yng Nghymru, sy’n tanio’r dychymyg drwy ddod â chynyrchiadau o safon fyd-eang i Gymru. Rydyn ni’n meithrin doniau ac yn creu darnau sydd wedi'u gwreiddio yn niwylliant Cymru. Ac rydyn ni’n sbarduno brwdfrydedd dros y celfyddydau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Pennaeth Cyllid, Caerdydd

Rydyn ni nawr yn chwilio am Bennaeth Cyllid i sicrhau a goruchwylio ein hiechyd ariannol parhaus.

Buddion

- Cyflog hyd at £ 45,000 y flwyddyn

- 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â Gwyliau Banc

- Pensiwn gyda chyfraniad cyflogwr (hyd at 8%)

- Mynediad at sioeau a thocynnau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

- Opsiynau gweithio hyblyg a'r gallu i brynu / gwerthu gwyliau blynyddol

- Mynediad at hyfforddiant Cymraeg

Mae hwn yn gyfle anhygoel i gyfrifydd cymwysedig ACA sydd ag arddull rheoli cynhwysfawr a’r sgiliau i gymryd awenau ariannol ein sefydliad a chael effaith a gwneud gwahaniaeth enfawr i'n llwyddiant yn y dyfodol.

Fel un o'r sefydliadau celfyddydol mwyaf llwyddiannus yn y DU, rydyn wedi profi cryn lwyddiant sydd wedi ein galluogi i gynyddu ein huchelgais greadigol. Mae cyllid yn allweddol i gynnal model busnes cryf a sefydlog, sy'n ein galluogi i gyflawni ein hamcanion uchelgeisiol a pharhau i greu ysbrydoliaeth i Gymru a chreu argraff ar y byd.

Felly, os ydych chi'n barod am her arbennig o gyffrous ac yn awyddus i ehangu’r celfyddydau yng Nghymru, dyma'r rôl berffaith i chi.

Y Rôl

Fel Pennaeth Cyllid, byddwch yn sicrhau sefydlogrwydd ein model busnes ac yn gyrru gwerth trwy holl weithgareddau’r ganolfan.

Gan arwain ar holl faterion risg a chyllid, byddwch yn allweddol i ddatblygiad a darpariaeth prosesau a gweithdrefnau sy'n caniatáu inni weithredu'n effeithiol ac yn effeithlon. Byddwch yn ceisio ychwanegu gwerth trwy wybodaeth ariannol gywir ac adrodd a chynhyrchu canlyniadau ariannol gwych trwy bartneru busnes cyllid effeithiol.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Adrodd i'r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

- Darparu arweinyddiaeth dechnegol a phroffesiynol ar gyfer polisïau a systemau ariannol

- Cynllunio, datblygu a gwerthuso polisïau a systemau ariannol

- Cynllunio ariannol a chyllidebu strategol

- Sicrhau rheolaeth gochelgar o adnoddau ariannol

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rôl Pennaeth Cyllid, bydd angen i chi:

- Fod â chymhwyster llawn ACA gydag o leiaf tair blynedd PQE

- Profiad o reoli pobl, gan gynnwys anwytho, datblygu, gwerthuso, rheoli perfformiad, rheoli gwrthdaro, ysgogi, a rheoli prosiectau

- Sgiliau cyfrifyddu cryf mewn systemau cyfrifyddu â llaw a chyfrifiadurol

- Gwybodaeth am becynnau cyfrifyddu a chyflogres

- Profiad o gydweithio â thimau mewnol a rhanddeiliaid eraill

- Y gallu i reoli llwyth gwaith amrywiol

- Y gallu i flaenoriaethu'n effeithiol

Byddai gwybodaeth am systemau meddalwedd Sage X3 a Snowdrop yn fuddiol i'ch cais. Byddai cymhwyster cyflogres cydnabyddedig trwy CIPP neu gorff cyflogres cydnabyddedig cyfatebol hefyd yn fanteisiol. Byddai gwybodaeth am y Celfyddydau a / neu'r trydydd sector yr un mor ddymunol.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cyfrifyddu, Rheolwr Ariannol, Cyfarwyddwr Cyllid, Cyfrifydd Rheoli, Rheolwr Cyllid, Cyfrifydd Siartredig, Uwch Gyfrifydd, neu Bennaeth Gweithrediadau Ariannol.

Mae Webrecruit a Chanolfan Mileniwm Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'w holl weithwyr a'r rheiny sy’n ymgeisio am swyddi. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol i gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.

Felly, os ydych chi'n ceisio her newydd, gyffrous fel Cyfrifydd, gwnewch gais trwy bwyso'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn wasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Dyddiad cau: 16/03/2020