Mae prif gwmni syrcas gyfoes y Deyrnas Unedig, NoFit State, wedi cyhoeddi y byddant yn adnewyddu eu rhaglen arbennig i gefnogi sector y syrcas yng Nghymru diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r rhaglen newydd yn cynnwys newidiadau cyffrous a bydd yn rhoi mwy o gymorth i artistiaid ym myd syrcas gyfoes ar bwyntiau allweddol yn eu gyrfaoedd.

Ers lansio prosiect ‘Pontio’ ym mis Medi 2018, mae wedi cefnogi dros 600 o gysylltiadau ag ymarferwyr syrcas o bob rhan o’r sector. Bwriad y rhaglen yw cynnig cefnogaeth hanfodol i artistiaid a gweithwyr proffesiynol ym myd y syrcas wrth iddynt bontio rhwng cyfnodau allweddol yn eu gyrfa ac mae wedi cynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant arbenigol, buddsoddiad ariannol penodol a chyngor proffesiynol i weithwyr syrcas proffesiynol ledled Cymru.

Wrth sôn am y rhaglen, dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol NoFit State, Alison Woods “Rydyn ni wrth ein bodd bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi penderfynu ariannu prosiect Pontio am flwyddyn arall.

A ninnau’n falch o fod yn gwmni syrcas o Gymru, rydym yn ymroi i ddatblygu'r sector ac i gefnogi gweithwyr syrcas ledled Cymru. Rydym eisoes wedi dechrau gweld y gwahaniaeth y mae prosiect Pontio yn ei wneud ac rydym yn eithriadol o falch y bydd hynny’n gallu parhau. Mae’n amser cyffrous i bawb sy’n ymwneud â byd y syrcas ac mae NoFit State yn falch o gael chwarae rhan yn llywio dyfodol y sector.

Bydd y rhaglen eleni yn adeiladu ar flwyddyn gyntaf y prosiect gan ganolbwyntio ar weithredu mewn pedwar prif faes i roi’r gefnogaeth orau i ymarferwyr syrcas yng Nghymru wrth iddynt bontio o’r naill gyfnod yn eu gyrfa i’r nesaf. Bydd rhaglen 2019/20 yn canolbwyntio ar:

  • Datblygu Sgiliau Syrcas: cyfuniad o sesiynau cyflwyno a sesiynau lefel uchel yn ymwneud â disgyblaethau neilltuol yn y syrcas, ynghyd â sesiynau’n sôn am gymhwyso hyn i’r gwaith o ddysgu
  • Datblygu Sgiliau Proffesiynol: dosbarthiadau ymarferol gyda’r nod o ddatblygu sgiliau proffesiynol a sgiliau busnes ehangach ymarferwyr syrcas
  • Preswyliadau Artistiaid Ifanc: preswyliadau sgiliau pum diwrnod ar gyfer artistiaid 16-25 oed yn trafod creu actiau, cydweithio â chyfarwyddwyr, a gweithio mewn ffordd hygyrch
  • Micro-gronfa a Mentora: cefnogi datblygiad proffesiynol personol ymarferwyr syrcas o Gymru trwy gynnig cyngor arbenigol parhaus a chymorth ariannol penodol

Nod NoFit State yw defnyddio’r pedwar maes hyn i gefnogi ymarferwyr syrcas ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd, o artistiaid ifanc a rhai sy’n datblygu i athrawon syrcas sydd wedi ennill eu plwyf a phobl sy’n gwneud bywoliaeth fel perfformwyr. Caiff hyn ei adlewyrchu yng nghynllun y rhaglen ac yn y cyfuniad o sesiynau ar gyfer pobl sy’n dechrau a rhai ar lefel uwch.

Mae NoFit State wedi cynllunio’r rhaglen i adeiladu ar flwyddyn gyntaf y gweithgareddau, i ymateb yn uniongyrchol i anghenion y sector ac i fod mor bellgyrhaeddol ag y bo modd. Cynhelir y Dosbarthiadau Meistr poblogaidd eto, ynghyd â chyfres newydd o sesiynau cyflwyno yn trafod pynciau fel iechyd a diogelwch, marchnata a chodi arian.

Bydd elfennau’r Ficro-gronfa a’r Mentora yn rhan o’r rhaglen eto eleni. Mae’r Ficro-gronfa yn rhoi cymorth ariannol un-tro i dalu costau uniongyrchol gweithgareddau datblygiad proffesiynol fel cyrsiau hyfforddi, gan gynnig cymorth gwerth hyd at £250 i bob ymgeisydd. Mae’r cynllun mentora’n paru ymgeiswyr â mentoriaid arbenigol, i’w harwain trwy eu datblygiad proffesiynol yn y diwydiant gyda chefnogaeth bersonol.

Dywedodd José Pedro Fortuna, artist syrcas ifanc sydd wedi cael arian o’r Ficro-gronfa: “Mae’r Ficro-gronfa wedi rhoi cyfle i mi gwrdd ag ymarferwyr newydd o’r gwahanol feysydd rwy’n gweithio ynddyn nhw ac mae hynny wedi fy ysbrydoli i feithrin fy sgiliau ac ehangu fy rhwydwaith. O ganlyniad i hynny rwy’n teimlo’n fwy hyderus i greu gwaith newydd o’r hyn a ddysgais trwy’r gweithdai a bydd hynny yn hwb i weddill fy ngyrfa.”

Fel rhan o set gyffrous o newidiadau, bydd y rhaglen yn cynnwys cyfres o ymweliadau gan artistiaid gwadd ysbrydoledig o bob rhan o fyd y syrcas yn cydweithio’n agos â’r rhai sy’n cymryd rhan, gan ganolbwyntio ar ddatblygu eu gwaith dysgu neu eu sgiliau syrcas. Yn achos yr artistiaid ifanc, cynhelir dau breswyliad pum-diwrnod yn ogystal; cwrs datblygu dwys i’w paratoi ar gyfer eu camau cyntaf ym myd gyrfaoedd y syrcas. Gan fod y Ficro-gronfa wedi llwyddo i’r fath raddau yn ei blwyddyn gyntaf, bydd y rhaglen eleni’n cynnig cyfleoedd arbennig am ragor o gymorth, gyda 6 o’r ceisiadau mwyaf cyffrous ac ysbrydoledig yn gymwys am fwy o gefnogaeth.

Oherwydd bod gwahanol elfennau o’r rhaglen yn dal i gael eu cynllunio, mae llawer rhagor o gyhoeddiadau i’w gwneud ynghylch y dosbarthiadau meistr, yr artistiaid gwadd a mwy. Os hoffech ddysgu mwy am y rhaglen Pontio a’r cymorth a gynigir, ewch i: www.nofitstate.org/cy/projects/transitions-project  neu cysylltwch ag ed@nofitstate.org