LLEISIAU ERAILL -  ABERTEIFI: 1af & 2ail Tachwedd 2019

Mae Lleisiau Eraill, gŵyl gerdd a chyfres o raglenni cerdd o Iwerddon, sydd wedi eu clodfori'n rhyngwladol, yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn dod i Aberteifi, Ceredigion yr hydref hwn.

Ar y 1af a'r 2ail o Dachwedd bydd Lleisiau Eraill yn teithio o Dingle ar arfordir gorllewin Iwerddon i Aberteifi ar arfordir gorllewin Cymru, am benwythnos rhyfeddol o gerddoriaeth sy'n dathlu'r cysylltiadau cerddorol a diwylliannol hirsefydlog rhwng yr ardaloedd Celtaidd hyn. Dros y digwyddiad 2 ddydd, bydd Lleisiau Eraill - Aberteifi yn cyflwyno casgliad aruthrol o dros 30 o ddigwyddiadau cerddorol a diwylliannol, yn rhad ac am ddim, mewn lleoliadau bychain, cartrefol a mannau eraill sy'n llawn naws ar draws Aberteifi, gyda Huw Stephens yn llywyddu ac mewn partneriaeth â Theatr Mwldan a Triongl.

Yn ddathliad o gerddoriaeth yn ei holl ffurfiau, cychwynnodd Lleisiau Eraill fel grŵp bychan, cartrefol yn 2001, gyda cherddorion yn teithio i ganu mewn eglwys fechan yn Dingle, ar arfordir gorllewinol pellaf Iwerddon. Mae'r rhestr ryfeddol o artistiaid, sydd wedi perfformio yn nigwyddiadau Lleisiau Eraill yn y gorffennol, yn cynnwys John Grant, The National, The XX, Hozier, Elbow, Florence and The Machine, Super Furry Animals, Amy Winehouse, Snow Patrol, Laura Marling, Cerys Matthews ac Ellie Goulding. Pob blwyddyn mae miloedd o ddilynwyr cerddoriaeth yn gwneud y bererindod i Dingle er mwyn gweld cerddoriaeth eithriadol yn cael ei pherfformio mewn man arbennig iawn.

Hyd yma mae dros 30 miliwn o wylwyr wedi gwylio Lleisiau Eraill ar-lein ledled y byd, ac mae wedi teithio o'i chartref yng Ngorllewin Kerry (Iwerddon), i Austin (Texas), Llundain, Belfast a Berlin, Derry ac Efrog Newydd, gan gyfoethogi tirwedd ddiwylliannol pob cyrchfan y mae'n ymweld ag ef, yn dathlu amrywiaeth eang o gerddoriaeth fyw yn ogystal â darparu llwyfan ar gyfer deialogau agored, cymhellol am gelf, diwylliant, technoleg a masnach ac archwilio'r ffyrdd y maent yn croesi ar draws ei gilydd.

Eglwys y Santes Fair fydd y prif leoliad ar gyfer Lleisiau Eraill - Aberteifi, ac yno cynhelir y prif actau. Caiff y digwyddiadau hyn eu darlledu’n fyw yn gydamserol i sgriniau o fewn ac o gwmpas y dref fel bod y gymuned leol ac ymwelwyr â’r dref yn gallu dod ynghyd i rannu cyffro’r profiad eithriadol hwn.

Yn ogystal ag Eglwys y Santes Fair, bydd nifer o leoliadau ‘Trywydd Cerdd’ o gwmpas y dref a fydd yn cyflwyno mwy na 30 o artistiaid. Mae mynediad yn rhad ac am ddim yn dilyn ffi gofrestru un tro o £5 y pen sy’n cynnwys band arddwrn, a bydd hwn yn caniatáu mynediad am ddim i leoliadau sy’n cynnal y Trywydd Cerdd.

Caiff enwau’r deiliaid bandiau arddwrn eu cynnwys mewn raffl i ennill tocynnau mynediad gwerthfawr i'r perfformiadau yn Eglwys y Santes Fair, a bydd tocynnau hefyd yn cael eu dyrannu trwy gystadlaethau yn y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol.

 

Mae cofrestru bellach ar agor

Cyhoeddir enwau’r artistiaid sy'n perfformio yn Lleisiau Eraill – Aberteifi yn yr wythnosau nesaf ond mae’r cofrestru ar gyfer bandiau arddwrn bellach ar agor, ewch i www.othervoices.ie er mwyn cofrestru ar gyfer eich band arddwrn ac i danysgrifio ar gyfer diweddariadau yn y dyfodol. Gwiriwch @OthervoicesLive am fanylion cystadlaethau. 

Gwahoddir lleoliadau ac artistiaid lleol i gyflwyno datganiad o ddiddordeb mewn perthynas â chynnal digwyddiadau a dangosiadau Trywydd Cerdd neu mewn perfformio, ewch i www.othervoices.ie am fanylion.

'Mae wedi bod yn ddyhead annwyl gan Lleisiau Eraill ers tro i gydweithio â'n cymdogion yng Nghymru, yr ydym yn rhannu cymaint â nhw, yn greadigol ac yn ddiwylliannol. Ein cred gyffredin yw y bydd ein cydweithredu o fudd ac o fantais mawr i Dingle ac i Aberteifi, Iwerddon a Chymru,' meddai Philip King, Sylfaenydd, Lleisiau Eraill.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru Dafydd Elis-Thomas AC:

“Eleni am y tro cyntaf, mae ‘Ymweld â Chymru’ wedi cyflwyno elfennau o’r Wyddeleg i’r ymgyrch farchnata ‘Blwyddyn Darganfod’, gan arwyddo ein perthynas hir ac arbennig fel cenhedloedd. Mae ein cysylltiadau ag Iwerddon yn hynod bwysig - y Weriniaeth yw ein cymydog agosaf yn Ewrop, un o'n partneriaid diwylliannol ac economaidd pwysicaf ac mae Lleisiau Eraill yn ychwanegiad ysblennydd i'r hyn sydd eisoes yn galendr cynyddol o wyliau o fri rhyngwladol yng Nghymru.”

Dywedodd Prif Gonswl Iwerddon yng Nghymru, Denise Hanrahan:

“Rydym wrth ein bodd bod yr Ŵyl Lleisiau Eraill enwog yn dod i Gymru eleni am y tro cyntaf, ac mor fuan ar ôl ailagor Conswl Cyffredinol Iwerddon. Mae Iwerddon a Chymru yn rhannu cwlwm a pherthynas arbennig iawn sydd â gwreiddiau hanesyddol dwfn. Mae ein cysylltiadau diwylliannol wrth wraidd y berthynas hon, a bydd Lleisiau Eraill Aberteifi yn darparu man arddangos a chyfarfod delfrydol i gryfhau'r cysylltiadau bywiog a modern hyn ymhellach."

'Rydym wrth ein bodd bod Lleisiau Eraill wedi dewis ychwanegu Aberteifi at eu teulu byd-eang, tref sy'n debyg mewn nifer o ffyrdd i gartref gwreiddiol Lleisiau Eraill yn Dingle, y ddwy yn drefi diwylliannol bywiog ar gyrion gorllewinol eu gwledydd priodol,’ meddai Dilwyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol Theatr Mwldan. 'Mae'n fraint o'r mwyaf ac yn deyrnged deimladwy i dref hyfryd Aberteifi ei bod wedi cael ei dewis fel y lleoliad Lleisiau Eraill cyntaf yng Nghymru, a dim ond yr ail ym Mhrydain. Mae'n atgyfnerthu'r ymdeimlad o adfywiad yn Aberteifi fel man lle mae celf, diwylliant, creadigedd ac amgylchedd yn ffurfio sylfeini ein cymuned'.

Caiff Lleisiau Eraill - Aberteifi ei chyflwyno gyda chymorth a buddsoddiad Llywodraeth Cymru a’r Adran Diwylliant, Treftadaeth a’r Gaeltacht, a chaiff ei chynhyrchu gan South Wind Blows mewn partneriaeth â Theatr Mwldan a Triongl. Caiff y digwyddiad ei ffilmio gan Triongl er mwyn ei ddarlledu yn nes ymlaen ar S4C.

DIWEDD/

 

Cysylltwch â Tamsin Davies tamsin@mwldan.co.uk 01239 623925 am fwy o fanylion.

Mae Lleisiau Eraill - Aberteifi yn derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru ac Adran Diwylliant, Treftadaeth a'r Gaeltacht.
 

Dechreuodd Lleisiau Eraill fel digwyddiad unigol mewn eglwys fechan yn Dingle, pentref pysgota bychan yng ngorllewin Iwerddon a dros yr 17 mlynedd ddiwethaf mae’r syniad wedi tyfu. Erbyn hyn mae Lleisiau Eraill yn ddigwyddiad sydd wedi ennill ei blwyf yn y calendr cerddorol - fel digwyddiad ‘hanfodol i’w fynychu’ i berfformwyr a chynulleidfaoedd ill dau. Mae Lleisiau Eraill wedi arwain at greu cyfres deledu gerdd ryngwladol ac o ganlyniad, ddaeth ffilmio’r gyfres honno yn ŵyl gerdd, yn ddigwyddiad twristiaeth annibynnol sy’n dathlu'r lleol ar raddfa fyd-eang. Yn y blynyddoedd diweddar mae Lleisiau Eraill wedi teithio i Lundain, Belfast, Efrog Newydd, Austin, Texas a Berlin.

Uchafbwyntiau Lleisiau Eraill:

Amy Winehouse: https://www.youtube.com/watch?v=a1xFsoRYrds

Hozier: https://www.youtube.com/watch?v=0_oGM2o2y0Y

Young Fathers: https://www.youtube.com/watch?v=C01pXeWoGFk

Lleisiau Eraill Berlin 2017: https://www.youtube.com/watch?v=TW_PPiAfcK0

 

www.othervoices.ie

@othervoiceslive

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn Ganolfan y Celfyddydau a sinema annibynnol yn Aberteifi. Mae'r ganolfan sydd ar agor 363 diwrnod y flwyddyn yn cynnig rhaglen fyw aml-gelfyddyd ac yn dangos tua 3000 o ffilmiau a darllediadau byw bob blwyddyn. Fel lleoliad cynhyrchu sylweddol, y Mwldan sy'n gyfrifol am gydweithrediadau fel Catrin Finch a Seckou Keita, ac mae hefyd yn cynhyrchu Digwyddiadau Haf Castell Aberteifi mewn partneriaeth â Chastell Aberteifi. Yn 2017 dechreuodd y Mwldan y label recordiau 'bendigedig' mewn partneriaeth â chynyrchiadau cerddoriaeth ARC, gan weithredu model 360 gradd o reoli artistiaid, gweithredu fel asiant, cynhyrchu, rhyddhau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata. Yn elusen gofrestredig ddielw a menter gymdeithasol, mae gan y sefydliad drosiant blynyddol o £1.4 miliwn ac mae'n cyflogi tîm o 24 aelod staff.

www.mwldan.co.uk

@TheatrMwldan

Cwmni cynhyrchu teledu a ffilm yw Triongl a sefydlwyd yn 2017 gan Nora Ostler ac Alec Spiteri gyda Gethin Scourfield yn ymuno yn 2018. Mae'r tri yn gynhyrchwyr profiadol a chanddynt enw da am gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel sydd wedi ennill gwobrau. Bydd eu cyfres fer 'Pili Pala' yn ymddangos ar S4C ym mis Medi. Mae eu rhychwant datblygu eang yn cynnwys cyfresi drama eraill a gwaith sy'n cynnwys dwy ffilm a ddatblygir gyda Ffilm Cymru Wales. Byddant yn dogfennu 'Other Voices/Lleisiau Eraill' mewn cyfres ar gyfer S4C.

www.triongl.cymru

@triongl_tv