Mae Clwstwr yn croesawu cyswllt gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Drwy wreiddio arferion cynhwysol ar draws ein holl weithgareddau, byddwn yn gosod cynhwysiant wrth galon ein rhaglen i'n galluogi i greu prosiectau cydweithredol fydd yn ysbrydoli ffrydiau unigryw, beiddgar a chynhwysol o ymchwil a datblygu. Ymunwch â ni. 

Mae Clwstwr yn croesawu cyswllt gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Drwy wreiddio arferion cynhwysol ar draws ein holl weithgareddau, byddwn yn gosod cynhwysiant wrth galon ein rhaglen i'n galluogi i greu prosiectau cydweithredol fydd yn ysbrydoli ffrydiau unigryw, beiddgar a chynhwysol o ymchwil a datblygu.
 
Rydym ni'n ceisio Cynhyrchydd Cynhwysiant dynamig â chymhelliant uchel i'n helpu i ddeall amrywiaeth y sector newyddion a sgrin cyfoes yng Nghymru a gweithio gyda'r tîm i feithrin cymuned ymchwil a datblygu gynhwysol.  Drwy'r gwaith hwn byddwn yn creu gwelededd i gryfderau'r sector ac yn gweithio i oresgyn ei heriau.  Rydym ni'n ceisio aelod newydd o'r tîm i'n helpu i adeiladu ecosystem gynaliadwy ac amrywiol sy'n cofleidio lleisiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i'n galluogi i archwilio ffyrdd newydd o adrodd straeon yn y sector sgrin a newyddion.
 
Mae'r Cynhyrchydd Cynhwysiant yn swydd allweddol i arwain a datblygu strategaeth, cynllun gweithredu a chynllun cyflawni cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Clwstwr.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio dull 360 gradd, gan weithio gyda thîm ehangach Clwstwr, ein partneriaid, arbenigedd ar draws y byd academaidd a diwydiant, cyrff strategol a'r prosiectau rydym ni'n eu cyllido i sicrhau bod ein partneriaethau, prosesau a strwythurau mor gynhwysol â phosibl.
 
Mae’n gyfnod euraidd i’r sector sgrin a newyddion yn ne Cymru ac mae Clwstwr yn gweithio i helpu i adeiladu ar y sefyllfa gref bresennol i arwain y sector.  Bydd y rôl hon yn sicrhau bod ein sector sgrin a newyddion yn y dyfodol yn gynhwysol ac yn cynrychioli ein cymuned a'n bod yn parhau i edrych ar y byd gyda llygaid ffres a dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau.

Swydd amser llawn (35 awr yr wythnos) yw hon am gyfnod penodol hyd at: 17 Rhagfyr 2021

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Llun, 29 Mehefin 2020

Dyddiad cau: Dydd Iau, 16 Gorffennaf 2020

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd.  Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.
 
Mae Clwstwr yn annog ceisiadau gan bobl o bob cefndir ond yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd BAME, ymgeiswyr anabl a chyfathrebwyr sy'n hyderus yn Gymraeg gan nad oes gan y rhain gynrychiolaeth ddigonol ar ein tim staff.

Darllenwch y swydd ddisgrifiad ac ymgeisiwch yma.

Dyddiad cau: 16/07/2020