Dyma gyfle i weithio o fewn tîm deinamig y bydd ar flaen y gad o ran arloesedd yn y diwydiannau creadigol. Ymunwch â ni. 

Byddwch yn gyfrifol am reoli gweithredol, gweithredu a chyflenwi Clwstwr o ddydd i ddydd. Bydd deiliad y rôl yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y tîm i sicrhau y caiff prosesau ac amcanion eu datblygu a'u cyflenwi'n effeithiol ac yn amserol er mwyn cyflawni'r rhaglen.

Bydd deiliad y swydd yn asesu anghenion y rhaglen, paratoi amserlenni, nodi cerrig milltir a chynlluniau allweddol, a goruchwylio prosesau er mwyn sicrhau bod terfynau amser a dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu cyflawni.

Bydd angen i ymgeiswyr fod yn ddatryswyr problemau gwydn, brwd, gyda sgiliau rhagorol mewn datblygu, gweithredu a monitro prosesau, cyfathrebu mewnol a monitro a rheoli cerrig milltir a dangosyddion perfformiad allweddol.

Menter gyffrous ac uchelgeisiol yw Clwstwr, sy’n cael ei hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Cymru Creadigol/Llywodraeth Cymru, ac mae’n cynnwys ystod eang o bartneriaid yn y diwydiant creadigol ledled de Cymru.  

Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, nod Clwstwr yw gosod arloesi wrth galon y clwstwr a chreu model ar gyfer hyrwyddo twf a ffyniant yn y diwydiant sgrin a diwydiannau cysylltiedig, gan adeiladu ar lwyddiant y sector sgrin yng Nghymru a'i ddatblygu o gryfder i arweiniad byd-eang.

Gall yr oriau gwaith a gontractir i'r swydd hon fod yn hyblyg, ac anogwn geisiadau gan bobl sydd naill ai'n dymuno gweithio oriau amser llawn (35 awr yr wythnos) neu ran amser heb fod yn llai na 21 awr yr wythnos.

Cyflog:  £33,797 - £40,322 (Gradd 6) Amser Llawn y flwyddyn, (byddwch yn ymwybodol fod hwn yn gyflog Pro Rata ar gyfer Rhan Amser 21 awr)

Gall hon fod yn swydd lawn amser (35 awr) neu ran amser (25 awr) tan fis Rhagfyr 2021.

Dyddiad hysbysebu: Dydd Llun, 29 Meghefin 2020

Dyddiad cau: Dydd Iau, 16 Gorffennaf 2020

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd.  Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Darllenwch y swydd ddisgrifiad ac ymgeisiwch yma.

Dyddiad cau: 16/07/2020