Mae Llenyddiaeth Cymru yn hynod falch o gyhoeddi galwad agored am awdur Cymreig i fod y Children’s Laureate Wales cyntaf ar gyfer 2019-2021.

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol genedlaethol newydd a reolir gan Llenyddiaeth Cymru gyda’r nod o ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth. Dyfernir y rôl bob dwy flynedd i awdur sy’n byw yng Nghymru, a bydd yn canolbwyntio ar gynyddu’r cyfleoedd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau llenyddol, a’u mwynhad o ysgrifennu a darllen creadigol.

Bydd y Laureate yn canolbwyntio ar wneud llenyddiaeth yn hwyliog i blant o bob cefndir a gallu, a bydd yn gweithio ochr yn ochr â’r cynllun Cymraeg, Bardd Plant Cymru.

Yn bennaf yn gynllun ar gyfer plant 5-13 oed, bydd Children’s Laureate Wales yn annog creadigrwydd a hunan-fynegiant, ac yn hyrwyddo cynrychiolaeth, cydraddoldeb a llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn croesawu Mynegiadau o Ddiddordeb gan awduron ar draws pob ffurf lenyddol, o farddoniaeth i ryddiaith, nofelau graffig i awduron sy’n perfformio’u gwaith.

Bydd Children’s Laureate Wales yn:

• ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru (5-13 oed yn bennaf) drwy lenyddiaeth ac annog darllen ac ysgrifennu er pleser;
• annog creadigrwydd, sgiliau cyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru yn ogystal â datblygu medrau llythrennedd a chyfathrebu;
• lysgennad cadarnhaol i blant, ac yn hyrwyddo eu hawliau a’u diddordebau;
• codi proffil llenyddiaeth plant yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol;
• cefnogi datblygiad y genhedlaeth nesaf o ysgrifenwyr ifanc;
• gwneud mwy i feithrin amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn y celfyddydau drwy ddarparu cefnogaeth ychwanegol i gleientiaid sydd yn unigolion: o gefndiroedd du, Asiaidd neu leiafrif ethnig (BAME), o gefndiroedd incwm isel, ac/neu sydd ag anableddau neu salwch (corfforol neu feddyliol).

Y dyddiad cau i anfon Mynegiant o Ddiddordeb at Llenyddiaeth Cymru yw:
12.00 canol dydd, Dydd Iau 11 Gorffennaf 2019

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys cymhwysedd a thelerau, a sut i anfon mynegiant o ddiddordeb, ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru.

Dyddiad cau: 11/07/2019