Rydym eisiau creu darlun cynhwysfawr o weithgarwch celfyddydol yn y Gymraeg ledled Cymru.

Gwahoddiad i roi Dyfynbris ar gyfer darparu contract i fapio gweithgareddau celfyddydol Cymraeg a chynnig argymhellion ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru.  

Pam?

O bryd i'w gilydd byddwn ni’n cynnal adolygiad buddsoddi. Dyma'r mecanwaith y byddwn ni’n ei ddewis i benderfynu ar aelodaeth o’n Portffolio o sefydliadau celfyddydol Cymru. Yn 2015 roedd yr adolygiad diwethaf. Wrth inni symud tuag at ein hadolygiad buddsoddi yn 2020, rydym ni am fod yn gliriach o ran ein disgwyliadau i’n portffolio (a sefydliadau eraill) a'r hyn y gallwn ni ei gyflawni gyda'n hadnoddau.

Rydym ni am gefnogi Llywodraeth Cymru i fodloni ei hagenda, Cymraeg 2050, ond er mwyn gwneud hyn, mae angen inni gael syniad cliriach o'n cyfraniad posibl a’n lle yn ecoleg Gymraeg Cymru.

Amcanion y dasg

Amcanion penodol mapio gweithgareddau celfyddydol yn y Gymraeg yw:

  • Rhoi darlun cynhwysfawr o weithgarwch celfyddydol yn y Gymraeg ledled Cymru, gan ganolbwyntio'n benodol ar weithgarwch nad yw'n cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Dylai hyn gynnwys cyfeiriad at y sector datblygu iaith yng Nghymru.
  • Datblygu rhestr o bartneriaid a chysylltwyr/dylanwadwyr posibl ar gyfer ein gwaith (i gynnwys y rhai sydd y tu allan i'n cylch dylanwad arferol)
  • Datblygu rhestr o argymhellion/cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'n gwaith presennol a chanfyddiadau'r ymchwil
  • I'n cefnogi wrth ddatblygu ein gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg sy'n deillio o'r gwaith hwn
  • Datblygu cynllun gweithredu a fydd yn ein cynorthwyo i gyflawni hyn

Mae'r gallu i weithio yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y gwaith hwn.

Darllenwch y manylion yn llawn yn y dogfennau isod.