Y cyd-destun

Rydym ni wedi ymrwymo i annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt. Felly rydym ni’n cefnogi prosiectau sy'n dangos ymrwymiad cadarn i gysylltu â chynulleidfaoedd eang ac amrywiol.

Rydym ni am i gelfyddydau Cymru fod yn gyfoethog ac amrywiol i adlewyrchu ein cymunedau ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd a chyfranogwyr amrywiol. Ein gweledigaeth yw sector celfyddydol sy'n gynhwysol, amrywiol a bywiog. Rydym ni’n gwybod y bydd y celfyddydau yng Nghymru yn gryfach ac yn fwy cyffrous a pherthnasol o gynnwys rhagor o bobl. Hefyd rydym ni’n cydnabod grym deinamig celfyddyd gynhwysol sy'n defnyddio talentau pob aelod o'n cymdeithas.

Y briff

Rydym ni wedi ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo'r celfyddydau yn y Gymraeg. Credwn fod gan bawb yr hawl i archwilio ei ddiwylliant a’i greadigrwydd drwy ei ddewis iaith a hynny’n ddefnyddiwr, yn gyfranogwr neu’n artist.

Mae marchnata drwy’r Gymraeg yn hanfodol i hyn drwy ddarparu gwybodaeth yn newis iaith y cynulleidfaoedd Cymraeg.
Rydym ni’n dymuno comisiynu darn byr o waith i asesu:

• marchnata Cymraeg cyfredol ar draws sector y celfyddydau yng Nghymru
• ai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon o ymgysylltu â chynulleidfaoedd, artistiaid proffesiynol a chyfranogwyr Cymraeg

Bydd hyn yn cynnwys:

• ymchwil ddesg i’r deunydd marchnata Cymraeg sydd ar gael ar hyn o bryd (copi caled/ar-lein/llwyfannau cyfryngau cymdeithasol)
• gweithio gyda grwpiau ac unigolion Cymraeg i gasglu barn am ddeunyddiau/gweithgareddau marchnata Cymraeg ar draws y sector
• cydgysylltu â’r sector o ran pob celfyddyd i nodi arfer dda, nodi bylchau yn y ddarpariaeth ac ystyried pa gymorth sydd ei angen
• asesu ai’r fethodoleg bresennol yw'r ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon o ymgysylltu â chynulleidfaoedd Cymraeg

Cefndir

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen annibynnol (rhif 1034245) a sefydlwyd gan Siarter Frenhinol yn 1994 ac yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Ei ymddiriedolwyr yw’r aelodau o’i Gyngor a benodir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym ni’n dosbarthu arian o'r Loteri Genedlaethol ac yn codi arian ychwanegol o wahanol ffynonellau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Ni yw’r sefydliad sy'n ariannu a datblygu celfyddydau Cymru.

Amserlen

Rydym ni’n rhagweld y bydd y prosiect yn dechrau yn Ionawr 2020 ac yn dod i ben cyn gynted ag y bo'n ymarferol. Cyflwynwch amserlen fanwl gyda'ch cyflwyniad.

Cyllideb

Gallwn ni dalu uchafswm o £10,000 (gan gynnwys TAW). Ni fydd arian ychwanegol ar gael, felly gwnewch yn siŵr fod holl gostau posibl y prosiect wedi'u cynnwys yn eich cyllideb wreiddiol.

Ein cyfraniad at y prosiect

Lle bo'n briodol, byddwn ni’n helpu i gysylltu â’r sector.

Gofynion adrodd

Cyswllt parhaus â’n swyddogion dynodedig ar y ffôn/e-bost.

Allbynnau disgwyliedig

Byddwn ni’n disgwyl bod dwy ran i'r gwaith:
a. Ymarfer cwmpasu i farchnata Cymraeg cyfredol
b. Asesiad o'i effeithiolrwydd ac argymhellion am sut i’w wella

Dylai hyn fod ar ffurf adroddiad yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ar ôl ei lunio, bydd yr adroddiad yn eiddo inni i’w ddefnyddio a'i ddosbarthu fel y mynnwn ni.

Sgiliau gofynnol

Mae’n ddarn o waith sydd â ffocws clir ac amserlen dynn. Felly mae’r gallu i ddechrau'n gyflym a gweithio'n galed i ddiwallu ein dyddiadau cau’n bwysig y tu hwnt. Hefyd bydd arnoch angen:

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg – am fod y gwaith i asesu gweithgarwch Cymraeg, mae’n rhaid gallu siarad yr iaith
• Sgiliau cryf i reoli prosiect sydd wedi'u datblygu drwy brofiad perthnasol a chlir
• Sgiliau rhwydweithio datblygedig a gallu meithrin ystod o gysylltiadau’n gyflym
• Sgiliau cynllunio ariannol ac ysgrifennu ardderchog
• Sgiliau hwyluso trafodaeth a chynhyrchu syniadau ac atebion gyda rhanddeiliaid
• Profiad perthnasol o weithio gyda chleientiaid yng Nghymru a dealltwriaeth gynhwysfawr o gydraddoldeb, amrywiaeth a datblygu cynulleidfaoedd

Ein swyddogion fydd yn dewis y tendr llwyddiannus wrth weld pa mor dda mae’n cyd-fynd â gofynion y briff.

Gwahoddiad i dendro

I wybod gofynion cyflwyno a manylion cyswllt, lawrlwythwch y PDF hygyrc Gwahoddiad i Dendr: Marchnata iaith Gymraeg.