Rydym wedi derbyn llawer o ymholiadau a chwestiynau am y cyfle hwn. Rydym wedi cyhoeddi'r dogfen Cwestiynau Cyffredin isod (Ebrill 20, 2020).

 

Rydym yn chwilio am unigolyn neu sefydliad i gyflwyno cyfres o sgyrsiau gan randdeiliaid am ehangu ymgysylltiad creadigol a diwylliannol â chymunedau Cymru.

Rydym ni wedi ymrwymo i’r egwyddor o ddemocratiaeth ddiwylliannol. Rhaid i'n cymunedau berchen ar brosiectau celfyddydol o'r dechrau i'r diwedd. Rydym ni’n ymrwymedig i ymgysylltu'n ddwfn ac ystyrlon â chymunedau, yn enwedig y rhai sydd wedi gwahanu oddi wrth y celfyddydau am nifer o resymau - economaidd, cymdeithasol, daearyddol ac ati.Mae ymchwil wedi dangos inni, er gwaethaf mentrau targedol, nad ydym ni’n cyrraedd yn ddwfn i gymunedau difreintiedig sydd wedi ymddieithrio. Mae gennym ragor i'w wneud i sicrhau cyfle cyfartal celfyddydol yn ein cymunedau.

Y llynedd roeddem ni wedi comisiynu darn o waith am ymgysylltu â’n cymunedau. Nod yr ymchwil oedd cynnig ffyrdd o wneud hyn yn well. Awgrymodd yr adroddiad terfynol gamau nesaf posibl , ond mae yna ddarn pwysig arall o waith sydd ei angen arnom. Rydym ni'n bwriadu ei gomisiynu nawr. Ymhen y rhawg rydym ni am gael rhaglen strategol sy'n hyrwyddo ymgysylltu eang a chynhwysol â'n cymunedau mwyaf difreintiedig. Ond cyn inni wneud, rhaid inni glywed oddi wrth y rhanddeiliaid cymunedol am gymryd rhan yn y celfyddydau a pha gymorth fyddai o ddefnydd.

Nid y ni o reidrwydd yw'r bobl iawn i wneud y gwaith, felly rydym ni'n chwilio am gymorth.

Rydym ni’n rhagweld y byddwn ni’n comisiynu un neu ragor o sefydliadau neu unigolion i wneud gwaith ar ein rhan. Bydd hyn yn golygu ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau a chynrychiolwyr cymunedol i gael gwybod beth maen nhw ei eisiau mewn rhaglen i ariannu gweithgarwch creadigol lleol. Hoffem ni wybod sut byddai’n gweithio i ehangu'r ymgysylltiad â'r celfyddydau.Cymunedau fydd canolbwynt yr ymchwil.

Nid ydym ni am gael darn o waith sydd dim ond yn sôn am y bobl rydym ni eisoes yn gweithio gyda nhw. Mae gennym ddiddordeb byw mewn deall yn well uchelgais, buddiannau a rhwystredigaethau'r rheini nad yw’r celfyddydau "at eu dant" am ba reswm bynnag. Wrth gwrs, nid yw cymunedau Cymru yn unffurf. Bydd gan wahanol gymunedau wahanol hunaniaeth yn ôl eu hiaith, eu cymdogaeth, eu rhywedd a’u hethnigrwydd. Bydd llawer o resymau, felly, am y rhwystrau.

Darllenwch y briff llawn isod