Mae Theatr Iolo’n chwilio am deuluoedd yng Nghymru i fod yn rhan o brosiect newydd a fydd yn crisialu eu profiadau yn ystod cyfnod COVID-19, a hynny nawr ac unwaith y bydd y cyfyngiadau symud yn dechrau llacio.  

Mae’r cwmni theatr, sy’n creu gwaith ar gyfer plant a phobl ifanc, yn gweithio gyda’r artistiaid Tracy Harris a Paul Jenkins i gasglu ystod eang o brofiadau gan deuluoedd, yn y gobaith y gall y rhain gael eu troi yn ddarn o theatr maes o law. Bydd cyfle i’r teuluoedd sy’n cymryd rhan rannu eu profiadau gyda Tracy a Paul dros alwad fideo a thrwy weithgareddau llawn hwyl y byddan nhw’n eu gwneud gyda’i gilydd. 

“A ninnau’n un o’r prif gwmnïau theatr i blant a phobl ifanc yng Nghymru, mae edrych ar themâu sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc yn gwbl ganolog i’r hyn a wnawn. Drwy rannu straeon, rydyn ni’n ceisio’u helpu i ddygymod â’r byd cymhleth, a dryslyd ar adegau, y maen nhw’n byw ynddo. Ni fu’r uchelgais hon erioed yn fwy perthnasol nag yw hi nawr. Yn ystod y cyfnod hwn, mae mor bwysig ein bod ni’n gwrando ar bobl ifanc ac yn clywed eu pryderon a’u hofnau, ond hefyd eu gobeithion a’u dyheadau i sbarduno newid. Bydd cenedlaethau’r dyfodol am edrych yn ôl ar hyn, ac am glywed sut gyfnod oedd hwn. Ein cyfrifoldeb ni yw gofalu bod profiadau pobl ifanc yn cael eu cofnodi, ac rydym yn gyffrous iawn o allu gweithio gyda Tracy a Paul i wneud hyn.”  

Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig  

Roedd Tracy Harris a Paul Jenkins, sy’n gweithio o dan yr enw Theatr3, yn rhan o brosiect Platfform Theatr Iolo yn 2016. Arweiniodd hynny at Twenty16, darn gwreiddiol, cignoeth a grymus o theatr, wedi’i greu â phobl yn eu harddegau a fu’n olrhain eu teithiau o’u plentyndod i fyd oedolion. Fe fuon nhw hefyd yn rhan o brosiect Sgrifennu Newydd Theatr Iolo yn 2018/19, gan gyfweld â phlant a phobl ifanc am ystod eang o bynciau, o faterion cyfoes i’w dyheadau personol eu hunain. Datblygwyd hyn yn ddarlleniad ar ôl ymarfer byr a berfformiwyd yn Theatr y Sherman yr hydref diwethaf. Tra’r oedd Tracy a Paul yn y broses o benderfynu beth i’w wneud nesaf â’r darn, cyrhaeddodd COVID-19, caeodd ysgolion eu drysau i’r rhan fwyaf o ddysgwyr, a sylweddolodd y ddau fod hyn yn cynnig cyfle newydd 

“Rydym yn frwd dros roi cyfle i bobl ifanc a theuluoedd i fynegi eu profiadau’n greadigol ac archwilio’u cysylltiadau â’i gilydd a’r byd y tu allan yn y cyfnod unigryw hwn”

Tracy Harris a Paul Jenkins (Theatr3) 

Yng ngham nesaf y gwaith ymchwil a datblygu, mae Tracy a Paul yn awyddus i ddatblygu hyn ymhellach, gan roi llais i bobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru wrth iddyn nhw fyw gyda’r cyfyngiadau symud. Mae Theatr Iolo’n gyffrous o allu cefnogi Tracy a Paul gyda cham nesaf y datblygiad, gan grisialu llais plant ac oedolion yn eu teuluoedd yn ystod y cyfnod cythryblus hwn.  

Rydyn ni’n chwilio am deuluoedd o bob cefndir, sydd ag o leiaf un plentyn rhwng 6 ac 16 oed. Rydyn ni’n awyddus i gynrychioli ystod o brofiadau a holl ddaearyddiaeth Cymru: o gartrefi sydd ag aelodau o’r teulu’n ynysu ar hyn o bryd, i’r rheini lle mae’r plant yn dal i fynd i’r ysgol oherwydd bod eu rhieni’n weithwyr allweddol... ac unrhyw un yn y canol! 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect, cwblhewch y Ffurflen Gais a’r ffurflen Cyfleoedd Cyfartal, a’u hanfon ar e-bost i hello@theatriolo.com 

Bydd y teuluoedd sy’n cael eu gwahodd i gyfrannu’n cael cynnig taleb £20 a 4 tocyn am ddim i bob perfformiad gan Theatr Iolo yn y flwyddyn galendr nesaf (os yw’r niferoedd yn caniatáu).  

Bydd y cyfranogwyr yn cael eu dewis ar sail eu hamgylchiadau, er mwyn sicrhau ein bod yn adlewyrchu ystod eang o brofiadau.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 21 Mai. Byddwn yn cysylltu â'r holl ymgeiswyr erbyn dydd Mawrth 26 Mai i roi gwybod ichi a ydych wedi'ch dewis.