Yn 2019 gwnaeth VAGW (Visual Arts Group Wales) ymgymryd ag ymchwil i'r sector a gwneud gwaith ymgynghori gyda chymorth gan gronfa Datblygu Busnes Cyngor Celfyddydau Cymru. Amcanion y prosiect oedd:

 • Deall anghenion a blaenoriaethau'r sector celfyddydau gweledol yng Nghymru
 • Penderfynu ar ddisgwyliadau'r sector ynghylch sut olwg ddylai fod ar rwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru
 • Defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu ffocws strategol clir i VAGW ar gyfer y tair i bum mlynedd nesaf

Casglwyd barn y sector drwy sesiynau ymgynghori yn Wrecsam, Abertawe a Chaerdydd, arolwg ar-lein, a chyfweliadau gyda rhwydweithiau celfyddydau gweledol eraill ledled y DU ac Iwerddon. 

Wrth ddadansoddi safbwyntiau pobl, gwelsom fod nifer o themâu yn nodweddu eu huchelgais ar y cyd am gael rhwydwaith y celfyddydau gweledol i Gymru, gan gynnwys:

 •  Y lefel isaf o reolaeth a’r lefel uchaf o dryloywder
 • Diffinio'r rhwydwaith drwy ethos a rennir (yn hytrach na'i  gyfansoddiad) a sicrhau cynrychiolaeth eang
 • Yr angen am ddull cadarn ac annibynnol o hyrwyddo’r celfyddydau gweledol ac undeb artistiaid
 • Yr angen am ddull ysgrifennu a thrafodaeth fwy beirniadol yn ymwneud â'r celfyddydau gweledol yng Nghymru
 • Datblygu ymagwedd fwy ystyrlon a chreadigol tuag at ddwyieithrwydd
 • Cysylltiadau drwy ardaloedd lleol a chreu partneriaethau rhyngwladol
 • Herio modelau parod a datblygu arferion gwaith newydd
 • Pwysigrwydd cyfleoedd rhwydweithio ffisegol / oddi ar y rhwydwaith

Gwnaethom ddefnyddio'r themâu i fod yn sail i set o 12 o argymhellion, yn ogystal â rhoi syniad o sut olwg fyddai ar rwydwaith y celfyddydau yng Nghymru yn y dyfodol. Mae aelodau presennol VAGW wedi pleidleisio i ymgymryd â cham pontio ar gyfer y rhwydwaith, er mwyn trafod yr argymhellion, eu cymeradwyo a gweithredu arnynt. Gallwch gael hyd i ragor o wybodaeth a dilyn ein cynnydd ar wefan VAGW a thrwy ein cyfrif Twitter.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â visualartsgroupwales@gmail.com