Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein.

Mae’r tîm Ieuenctid a Chymuned yn adran brysur a chreadigol sy’n gweithio ag amrywiaeth eang o bartneriaid ar draws Cymru a Lloegr i geisio ymgysylltu â chyfranogwyr a chynulleidfaoedd y tu hwnt i brif waith y cwmni.

 Ar hyn o bryd, rydym yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Prosiect i ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau gweinyddol, cefnogi prosiect a rheoli logistaidd i’r Adran Ieuenctid a Chymuned er mwyn sicrhau bod yr adran, ei phrosiectau a’i pherthynas â rhanddeiliaid yn rhedeg yn ddidrafferth. 

Rhaid i’r ymgeisydd delfrydol feddu ar sgiliau ysgrifenedig a llafar ardderchog, sgiliau TG cryf gan gynnwys Word, Excel a PowerPoint, y gallu i weithio ar ei fenter ei hun ac fel rhan o dîm.  Mae agwedd hynod drefnus a chywir a sgiliau trefnu hefyd yn hanfodol. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:      Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019 (12 pm)

Cyfweliadau:       Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig. Rydym yn annog pobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag. Rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sy’n cynrychioli cymdeithas ac sy’n dwyn ynghyd pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau i helpu i siapio’r hyn a wnawn a sut y gweithiwn. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), a phobl anabl sy’n dymuno ymgeisio.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais ewch i https://wno.org.uk/cy/about/work-for-us

Dyddiad cau: 01/11/2019