DS: Mae angen gwiriad DBS estynedig ar gyfer y swydd hon

Oriau: 10 awr yr wythnos, er y bydd mwy o oriau ar gael yn amodol ar anghenion y busnes.

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol, er bod Celfyddydau Cymunedol Breaking Barriers yn anelu i dalu'r Cyflog Byw yn unol â'r Sefydliad Cyflog Byw i'w weithwyr cyflogedig, ar ôl cwblhau blwyddyn gyntaf cyflogaeth yn foddhaol. 

Cyfnod: Contract chwe mis i ddechrau ond rhagwelir y daw'n barhaol.

Prif Ddiben y Swydd

Cyfrifol i:

Swyddog Hyrwyddiadau Cymunedol, Celfyddydau Cymunedol Breaking Barriers

Cyfrifol am:

Mae'r swydd hon yn cyfuno dylunio/marchnata/cyfathrebu gyda pheth cefnogaeth weinyddol mewn swyddfa celfyddydau cymunedol brysur ar gyfer dau sefydliad, Celfyddydau Cymunedol Breaking Barriers a Celf ar y Blaen. Mae'n addas ar gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno cael gyrfa yn y sector celfyddydau ac sydd eisoes â pheth hyfedredd gyda dylunio a chyfryngau digidol.

I wneud cais am y swydd wag hon, cyflwynwch CV trwy e-bost i info@breakingbarriers.org.uk, gan sicrhau ei fod yn cwmpasu'r sgiliau a'r priodoleddau hanfodol a roddir yn y disgrifiad swydd.

Prif Gyfrifoldebau

 • Creu dyluniadau; creu cynnwys/blogiau gwe; cynnal a chadw a golygu cynnwys; defnyddio cyfryngau cymdeithasol; technegau optimeiddio a dulliau dadansoddi i gefnogi twf busnes.
 • Creu animeiddiad 2D, yn arbennig i'w ddefnyddio gyda realiti estynedig.
 • Gweithio wrth ochr y Swyddog Prosiectau a'r Swyddog Hyrwyddiadau Cymunedol i gasglu a lledaenu gwybodaeth yn defnyddio'r systemau gweithredu yn Celf ar y Blaen.
 • Cynorthwyo'r Rheolwr Prosiectau Creadigol/Swyddog Prosiectau/artistiaid llawrydd mewn digwyddiadau a gweithdai fel sydd angen.
 • Diweddaru gwefannau Celf ar y Blaen a Chelfyddydau Cymunedol Breaking Barriers a dodi eitemau newyddion/gwybodaeth ar sianeli cyfryngau cymdeithasol priodol yn ôl cyfarwyddyd y Swyddog Prosiectau, Swyddog Hyrwyddiadau Cymunedol a'r Swyddog Gweinyddol.
 • Ffilmio/ffotograffiaeth mewn digwyddiadau ar gyfer creu cynnwys gwefan, gwerthuso a marchnata.
 • Casglu a dodi data cyfranogwyr i gefnogi prosesau gwerthuso a chasglu data y ddau sefydliad.
 • Creu/dylunio deunydd cyhoeddusrwydd sylfaenol.
 • Rhai dyletswyddau gweinyddol yn cynnwys:
  • Ateb y ffôn, cymryd negeseuon.
  • Paratoi asesiadau risg yn seiliedig ar fformatau cyffredinol.
  • Paratoi contractau yn seiliedig ar fformatau cyffredinol.
  • Dyletswyddau eraill fel sydd angen.

 

NODWEDDION AC AMGYLCHIADAU PERSONOL                  

Hanfodol:

Parodrwydd i ddysgu

Dibynadwy a phrydlon

Gallu i weithio ar fwy nag un peth ar yr un pryd

Gallu i yrru a mynediad i gerbyd

Gweithio mewn ffordd barod i addasu a hyblyg

Dymunol:

Diddordeb yn y sector celfyddydau a diwylliannol

Safbwynt creadigol

Llygad da am ddyluniad

 

CYMWYSTERAU

Hanfodol:

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae angen safon dda o Saesneg, yn arbennig y gair ysgrifenedig, a Mathemateg

Gallu amlwg mewn defnyddio cyfryngau digidol a meddalwedd yn ymwneud â rheoli a dylunio gwefannau.

Dymunol:

Gallu i siarad/ysgrifennu Cymraeg

Diddordeb yn y celfyddydau

 

PROFIAD

Hanfodol:

Gwirfoddoli neu weithio mewn cyd-destun lle maent yn ymwneud â'r cyhoedd

Dymunol:

Gweithio/gwirfoddoli mewn amgylchedd celfyddydau

Profiad perthnasol gyda chyfryngau digidol

Cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol

 

GWYBODAETH

Hanfodol:

Dealltwriaeth o ddefnyddio dulliau cyfryngau cymdeithasol (gwefannau, Facebook, Twitter, You Tube, Vimeo)

Dymunol

Dealltwriaeth o egwyddorion monitro a gwerthuso

Dealltwriaeth o ddulliau marchnata

Dealltwriaeth o realiti estynedig

 

SGILIAU A GALLUOEDD

Hanfodol:

Sgiliau cyfathrebu da (llafar ac ysgrifenedig)

Sgiliau technoleg gwybodaeth

Cyfarwydd gyda'r cyfryngau cymdeithasol

Gallu i weithio i amserlen

Natur ddymunol wrth ddelio gyda'r cyhoedd

Cymhelliant a medru gweithio mewn amgylchedd tîm neu ar eich cymhelliant eich hun o fewn fframwaith gwaith y sefydliad

Dymunol:

Sgiliau creadigol, yn arbennig mewn dylunio.

 

 

Dyddiad cau: 15/11/2019