Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gartref i'r celfyddydau yng Nghymru, sy’n tanio’r dychymyg drwy ddod â chynyrchiadau o safon fyd-eang i Gymru. Rydyn ni’n meithrin doniau ac yn creu darnau sydd wedi'u gwreiddio yn niwylliant Cymru. Ac rydyn ni’n sbarduno brwdfrydedd dros y celfyddydau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cyfrifydd - Theatr a'r Celfyddydau, Caerdydd

Rydyn ni nawr yn chwilio am Gyfrifydd i ymuno â ni a chefnogi twf ariannol ein sefydliad.

Buddion

- Cyflog hyd at £28,000 y flwyddyn

- 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â Gwyliau Banc

- Pensiwn gyda chyfraniad cyflogwr (hyd at 8%)

- Mynediad ati sioeau a thocynnau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

- Gweithio hyblyg a'r opsiwn i brynu / gwerthu gwyliau blynyddol

- Mynediad at hyfforddiant Cymraeg

 

Os ydych chi'n gyfrifydd rhannol gymwysedig CIMA, ACA, ACCA neu AAT Lefel 4, mae hwn yn gyfle gwych i adeiladu eich arbenigedd gydag un o'r sefydliadau celfyddydol mwyaf llwyddiannus y DU.

Mae gennym ni amcanion uchelgeisiol ac mae cyllid yn rhan allweddol o’n llwyddiant. Yn hynny o beth, cewch gyfle i ddysgu gan ein tîm ymroddedig ac ennill sgiliau ariannol ac ieithyddol newydd.

Felly, os ydych chi'n chwilio am her newydd ac eisiau ymuno â sefydliad sy'n tanio dychymyg pobl ledled Cymru a thu hwnt, rydyn ni am glywed gennych chi.

Y Rôl

Fel Cyfrifydd, byddwch yn ymuno â'r Tîm Cyllid ac yn sicrhau cynhyrchiad a darpariaeth gwybodaeth ariannol gywir wrth leihau risg.

Byddwch yn cefnogi gweithgareddau partner busnes ar gyfer yr adrannau Rhaglennu Theatr, Rhaglennu Artistig a Dysgu Creadigol. Bydd hyn yn cynnwys rhedeg adroddiadau trafodion, postio cyfnodolion a chysoni olrheinwyr cyllideb a mantolenni.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Prosesu pob anheddiad o fewn amserlen benodol

- Ymgymryd â gweithgaredd prosiect ychwanegol i gefnogi digwyddiadau fel Gŵyl y Llais

- Cefnogi cwblhau'r adroddiadau diwedd mis

- Paratoi gwybodaeth ar gyfer y cyfrifon statudol blynyddol a cheisiadau gan yr archwilwyr

- Postio cyfnodolion y gofynnwyd amdanynt a chysoni mantolenni a neilltuwyd

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cyfrifydd, byddwch angen:

- O leiaf dwy flynedd o brofiad mewn rôl debyg

- I fod yn Gyfrifydd Rhannol Gymwysedig gyda CIMA, ACA, ACCA, neu AAT Lefel 4 (byddwn yn ystyried QBE lle gellir ei ddangos)

- Profiad o ddefnyddio meddalwedd gyfrifeg, megis Sage ERP X3 V7 (neu debyg)

- Sgiliau cyfathrebu a gofal cwsmer cryf ar wahanol lefelau

Yn ddelfrydol, byddwch wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg, ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl yma’n Gyfrifydd Ariannol, Cyfrifydd Cynorthwyol, Cyfrifydd Rhannol Gymwysedig, Swyddog Cyfrifon Iau, neu Reolwr Cyfrifon.

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan y rheiny sydd â phrofiad perthnasol ym meysydd Cyfrifon, Cyfrifeg, Cyfrifeg, Cyllid neu Ariannol.

Mae Webrecruit a Chanolfan Mileniwm Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r rheiny sy’n ymgeisio am swyddi. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol i gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.

Felly, os ydych chi'n ceisio her newydd, gyffrous fel Cyfrifydd, gwnewch gais trwy bwyso'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn wasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Oriau gwaith: 39 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 16/03/2020