Mae Creu Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru, yn falch o gyhoeddi penodiad Louise Miles Payne fel eu Cyfarwyddwr newydd. Wedi’i sefydlu yn 2001 drwy fenter gan y sector, mae Creu Cymru’n meithrin ac yn cefnogi rhwydwaith bywiog, cynaliadwy a ffyniannus o ganolfannau ar draws Cymru. Bydd Louise yn olynu Nick Banwell a ymddeolodd yn 2019.

Mae gan Louise beth wmbredd o brofiad yn sector y celfyddydau a hithau wedi gweithio ynghynt fel Pennaeth Rhaglennu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, fel Uwch-reolwr Rhaglennu i UpRising, elusen genedlaethol ar gyfer datblygu arweinyddiaeth pobl ifainc ac yn gynhyrchydd creadigol llawrydd. Cyn ymuno â Creu Cymru bu Louise yn gweithio mewn Mentergarwch ym Mhrifysgol Caerdydd lle mai ei rôl yn y tîm Mentergarwch a Dechrau Busnes oedd gweithio gydag amrywiaeth o gydweithwyr mewnol ac allanol i ddatblygu a chyflwyno ffyrdd creadigol o adeiladu rhwydweithiau, cymunedau a gweithgareddau newydd o gwmpas mentergarwch ac entrepreneuriaeth ar draws y Brifysgol.

A hithau’n gyn-ymddiriedolwraig a Chadeirydd gyda Creu Cymru, mae Louise yn ymwybodol o’r amrywiaeth anhygoel o waith y mae’r sector canolfannau’n ymgymryd â hi a’r cyfrifoldeb i agor mynediad i’r celfyddydau ar draws Cymru. Yn ôl Louise, “Mae ymuno â Creu Cymru fel Cyfarwyddwr yn teimlo fel dod adre. Ro’n i wrth fy modd bod yn rhan o Creu Cymru fel ymddiriedolwraig a Chadeirydd a gwefr fawr i mi yw dod yn Gyfarwyddwr.

Dw i’n llawn cyffro am fod yn rhan o siapio dyfodol nid yn unig y sefydliad ond sîn y celfyddydau yng Nghymru. Mae cymaint o botensial i’w gyflawni gan adeiladu ar y gwaith gwych sydd eisoes wedi digwydd dros y blynyddoedd a symud i’r dyfodol. Dw i’n edrych ymlaen at gyfarfod â chydweithwyr hen a newydd ar draws y sector i weithio gyda’n gilydd ar y bennod gyffrous newydd yma.”

Tra oedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cafodd Louise y dasg o’r cynhyrchu a’r rhaglennu artistig ar gyfer dros 500 o berfformiadau di-dâl y flwyddyn yn y gofodau theatraidd a lleoliadau safle-benodol ar ac oddi ar y safle, rhaglennu gwyliau a phrosiectau arbennig fel WOW - Gŵyl Menywod y Byd - a phrif ddigwyddiad 10 mlwyddiant CMC ‘Ar Waith Ar Daith’. Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Datblygu’r Celfyddydau gyda Phrosiect Celfyddydau Cwm-parc yn Nhreorci lle bu’n gyfrifol am ehangu, datblygu a hyrwyddo’r defnydd o Theatr Neuadd Parc ac am gyflwyno rhaglen celfyddydau perfformio penodol yn cynnig gweithgareddau celfyddydol i blant, pobl ifainc ac oedolion.

Mae Louise ar dân dros alluogi elusennau i gyflawni eu potensial ac wedi eistedd ar fyrddau WEN  Cymru a Chwmni Dawns Carlson. Yn wreiddiol o Swindon, symudodd Louise i Gymru ym 1999. Mae’n byw yng Nghaerdydd  gyda’i gwraig a’i mab. Yn ei hamser sbâr, mae’n mwynhau teithio, pobi a sioeau gemau (cymryd rhan ynddyn nhw a’u gwylio!). 

Dywedodd Geoff Cripps, Cadeirydd Creu Cymru: “Dw i wrth fy modd cael croesawu Louise fel ein Cyfarwyddwr newydd a diolch o waelod calon ar ran y Bwrdd cyfan a’r holl staff i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu buddsoddiad ariannol sydd wedi gwneud y penodiad yma’n bosibl. Rydyn ni’n llawn cyffro cael cydweithio â’n Cyfarwyddwr newydd i ailfodelu ac ailwampio ein sefydliad i gyflawni ar ran ein holl aelodaeth bresennol ac ennill cefnogaeth aelodau newydd gyda hyn.”

Bydd Louise yn ymgymryd â’i rôl newydd 4 Mai 2020.