Gwirfoddol, cyfnod cychwynnol o dair blynedd

Dyddiad cau: 5.00 pm ddydd Iau 26 Medi 2019

Cyfweliadau: 8 neu 9 Hydref 2019

Dyddiad dechrau: 23 Tachwedd 2019 (dyddiad y cyfarfod cyntaf)

Mae Llenyddiaeth Cymru’n awyddus i ychwanegu at Fwrdd Rheoli’r sefydliad trwy benodi rhagor o Gyfarwyddwyr egnïol, ymroddedig, dawnus a llawn gweledigaeth i gyfrannu at ddatblygu a hyrwyddo llenyddiaeth yng Nghymru.

Bydd y Cyfarwyddwyr newydd yn ymuno â Llenyddiaeth Cymru ar ddechrau pennod newydd llawn bwrlwm yn hanes y sefydliad. Lansiodd Llenyddiaeth Cymru Gynllun Strategol newydd ar gyfer 2019-22 yn ddiweddar ac mae’r Cyfarwyddwyr yn chwarae rôl allweddol wrth gynorthwyo’r sefydliad i roi’r cynllun hwn ar waith.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n awyddus i gyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at greu gwell cymdeithas ac at sicrhau bod llenyddiaeth yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau. Rydym yn chwilio am bobl a all eirioli’n gryf drosom, gan rannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd, ac a fydd yn gweithio gyda’u cyd-Gyfarwyddwyr i sicrhau safonau uchel o lywodraethu, tryloywder ac hygyrchedd.

Darllenwch y pecyn recriwtio am fwy o wybodaeth, a sut i wneud cais:

Pecyn Recriwtio Cyfarwyddwyr LlC – Gorffennaf 2019
Ffurlen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Llenyddiaeth Cymru

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod y rôl o flaen llawn, neu i ofyn am ragor o wybodaeth. Ffonwich 029 20472266 i siarad â Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr neu Elinor Robson, Dirprwy Brif Weithredwr neu ebostiwch post@llenyddiaethcymru.org

Dyddiad cau: 26/09/2019