Creu Cymru yw’r asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru. Sefydlwyd Creu Cymru yn 2001 drwy gydweithrediad y sector, ac mae’n meithrin ac yn cefnogi rhwydwaith fywiog, gynaliadwy a llewyrchus o leoliadau ledled Cymru.   

Mae’r ymddiriedolwyr yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd a deinamig i siapio gweledigaeth y sefydliad ar gyfer y dyfodol - gan ddyfeisio, datblygu ac arwain rhaglen strategol hirdymor o newid i Creu Cymru mewn partneriaeth â'r aelodau, y Bwrdd a’r cyllidwyr. Fel sefydliad sy’n cael ei yrru gan yr aelodau, bydd y Cyfarwyddwr yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a negodi rhagorol, a bydd yn rhywun sy’n frwd dros ymgynghori a phartneriaethau.  Bydd gennych y weledigaeth a’r brwdfrydedd i arwain Creu Cymru i’r cam nesaf o’i ddatblygiad, gan sicrhau ei fod yn darparu gwerth am arian ac yn rhoi cynrychiolaeth ragorol i’w aelodau.

Fel Cyfarwyddwr, dyma gyfle cyffrous i rywun adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd wedi cael ei wneud gan Creu Cymru dros ei aelodau a’r sector diwylliannol yn ehangach ers iddo gael ei sefydlu.  Drwy adeiladu ar lwyddiannau’r sefydliad hyd yma, bydd y Cyfarwyddwr yn sicrhau ei gynaliadwyedd ar gyfer y tymor hir drwy gynlluniau busnes cadarn, datblygu partneriaethau ac aelodau, a chodi arian.  Drwy greu gweledigaeth newydd ar gyfer Creu Cymru, sy’n gyson ag anghenion yr aelodau a nodau strategol Cyngor Celfyddydau Cymru, gellir sicrhau bod y sefydliad yn gallu cael effaith gadarnhaol wrth fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r sector diwylliannol yng Nghymru.

Bydd y Cyfarwyddwr yn gyfrifol am arwain a chefnogi tîm y staff, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys y Gweinyddwr a Gweinyddwr Prosiect Hynt.  

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.creucymru.com/creu-cymru-seeking-director/

Cyflog: tua £45k y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos, gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ôl y gofyn

Lleoliad: Cymru gyfan (gweithio o gartref ar hyn o bryd)

Contract: Parhaol

Pensiwn:  Mae Creu Cymru yn talu 5% o enillion cymwys. Ers mis Hydref 2018, mae’r gweithwyr wedi dechrau talu 3%, a bydd y swm a delir gan Creu Cymru yn cael ei adolygu bob blwyddyn.

Lwfans gweithio o gartref  Mae staff Creu Cymru yn cael £40 y mis o lwfans gweithio o gartref, ac mae hwn yn drethadwy. Darperir gliniadur a ffôn symudol os oes angen.

Lwfans teithio:  Ar hyn o bryd, mae staff Creu Cymru yn cael 40c y filltir am ddefnyddio eu car ar gyfer gwaith, a 45c y filltir am gludo teithiwr.

Gwyliau: 25 diwrnod y flwyddyn

Bydd yr ymddiriedolwyr yn ystyried cynnig lwfans adleoli cystadleuol os yw’r ymgeisydd sy’n cael ei ffafrio gennym yn gweithio y tu allan i Gymru ar hyn o bryd.

Os na fyddwch chi wedi clywed gennym erbyn y dyddiad a ddangosir ar gyfer cyfweliad, dylech gymryd na fu eich cais yn llwyddiannus y tro hwn. Os felly, gobeithio y byddwch chi'n ystyried gwneud cais am swyddi eraill gydag Creu Cymru yn y dyfodol, a diolch am eich amser a’ch ymdrech yn cyflwyno eich cais.

Mae’r broses recriwtio hon yn cael ei chynnal ar ran Creu Cymru gan Richard Newton Consulting. Cysylltwch â Liz Brown os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth, ar 029 20 397 341 neu recruitment@richard-newton.co.uk. Gall Liz drefnu hefyd i chi gael sgwrs anffurfiol gyda aelod o'r Bwrdd.  Cysylltwch â’r swyddfa hon os oes angen gwybodaeth arnoch mewn diwyg gwahanol.

10am dydd Gwener 25 Hydref yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Cynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd ddydd Mawrth 29 Hydref, ac ail rownd o bosibl ddydd Gwener 1 Tachwedd.

Dyddiad cau: 25/10/2019