Rhwydwaith ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yw un o bedwar rhwydwaith rhanbarthol sydd wrth galon Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, Cynllun Gweithredu’r Celfyddydau ac Addysg pum mlynedd. Mae’r rhwydweithiau’n cyflawni elfen bwysig o’r cynllun gweithredu, Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan.

Gan weithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Ranbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn y sectorau addysg, celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth, nod y rhwydwaith yw gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion.    

 

Cylch gwaith y rhwydweithiau yw:

Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol.

 Sefydlu a chydgysylltu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o’r sectorau celfyddydol, creadigol, treftadaeth a diwylliannol - yn ddigidol ac wyneb yn wyneb.

Cysylltu ysgolion gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol – gweithredu fel ‘brocer’.

Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau

Cyflwyno’r rhaglen Hyrwyddwyr y Celfyddydau Lleol

 

Mae Rhwydwaith ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn chwilio am unigolyn trefnus i gynorthwyo i gyflwyno’r rhaglen rhwydwaith.

Bydd angen i ddeiliad y swydd ddarparu cefnogaeth effeithiol a hynod gymwys ar gyfer y rhaglen. Fe fyddwch yn drefnus, yn bwyllog ac yn weithredol mewn datrys problemau. Byddwch yn gallu cynllunio ymlaen llaw a rhagweld a goresgyn rhwystrau. Bydd yn rhaid i chi allu defnyddio eich menter eich hun a bod ag agwedd hyblyg tuag at eich gwaith. Bydd y Cydlynydd Rhwydwaith Cynorthwyol yn rheoli ei amser ei hun yn effeithiol, a bydd yn gallu gweithio dan bwysau a bod â’r penderfyniad i gyflawni tasgau’n ymarferol.

 

Bydd gennych sgiliau gweinyddol rhagorol, yn ddelfrydol wedi’u meithrin mewn amgylchedd addysg neu’r celfyddydau. Mae sylw cryf i fanylion yn hollbwysig, ynghyd â gallu logistaidd wedi ei fireinio.

Bydd gennych brofiad blaenorol o gyd-goladu, cydlynu a lledaenu gwybodaeth ar draws gwahanol lwyfannau ac i wahanol gynulleidfaoedd.

Bydd gennych sgiliau trefniadol a TG amlwg gyda gwybodaeth o systemau cronfa ddata a chynllunio prosiect gyda thaenlenni.

Bydd gennych angerdd wirioneddol a gwybodaeth am addysg a’r celfyddydau yng Nghymru. Bydd gofyn bod gennych sgiliau rhyngbersonol rhagorol ar gyfer y rôl er mwyn creu a chynnal perthynas waith cryf gyda chydweithwyr a sefydliadau allanol ac unigolion yn sectorau’r celfyddydau ac addysg.

 

Ruth Lloyd 07717743292 lloydrm@caerphilly.gov.uk

 

O dan y gyfraith mae’n rhaid i ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael eich gofyn i ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni llawn / pasbort / trwydded waith yn unol â'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Mae'r swydd hon wedi'i heithrio o'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr (1974) a chynhelir proses sgrinio gynhwysfawr ar gyfer pob ymgeisydd. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad safonol gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad cau: 20/06/2019