Rydyn ni’n chwilio am dri artist, pob un i greu darn o waith celf newydd dros dro mewn ymateb i ymchwil heb ei gyhoeddi eto a wnaed gan Gymdeithas Hanes Lleol Grangetown dros y deng mlynedd diwethaf,  gan gynnwys casgliad o gyfweliadau sain, mewn un o bedwar safle a effeithiwyd gan y Blitz yn Grangetown. Bydd y gwaith, a gyllidir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, yn benodol i un safle ac yn digwydd gyda’r nos. Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan artistiaid lleol, artistiaid sydd â phrofiad o wneud gwaith penodol i safle, o weithio gyda golau, sain, gosodwaith, ffilm neu berfformio, neu’r rhai sydd â diddordeb cryf yn y briff.

 

Dylai’r gwaith gael ei lywio mewn rhyw ffordd gan yr ymchwil a wnaed gan Gymdeithas Hanes Lleol Grangetown, sgyrsiau rhwng yr artist a phobl a effeithiwyd gan y Blitz yn Grangetown a/neu ddeunyddiau sy’n cael eu cadw yn Archifau Morgannwg. Gallwn roi dolen i rywfaint o ymchwil presennol Cymdeithas Hanes Lleol Grangetown ar gais. Art Shell yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer y prosiect hwn, a byddwn yn cynnig cefnogaeth dros gyfnod y prosiect. Bydd Cymdeithas Hanes Lleol Grangetown yn cefnogi’r gwaith ymchwil a bydd Archifau Morgannwg yn rhoi hyfforddiant ar ddefnyddio archifau.

 

Bydd y comisiynau’n cyd-fynd â’r diwrnod i nodi 80 mlynedd ers y Blitz, sef yr 2il o Ionawr 2021, a nod y prosiect yw rhoi cyfle i amrywiaeth ehangach o bobl leol ddysgu am hanes eu hardal leol drwy gyfrwng profiad ysgogol ar y safleoedd ble tarodd y Blitz. Bydd disgwyl i’r artistiaid a ddewisir weithio’n bennaf o’u stiwdio/gofod eu hunain, ond mae’n bosibl y bydd modd eu lleoli yn Archifau Morgannwg er mwyn gwneud gwaith ymchwil, neu y bydd modd iddynt weithio ym Mhafiliwn Grangetown neu ar safle arall yn Grangetown os bydd angen ac ar ôl trafod ymhellach.

 

Bydd prif rolau pob artist fel a ganlyn:

*Ymgymryd â gwaith ymchwil gydag Archifau Morgannwg, Cymdeithas Hanes Lleol Grangetown a phobl hŷn yng nghymuned Grangetown

*Cynnal dau weithdy mewn ysgolion lleol yn Grangetown

*Bod yn agored i weithio gyda grŵp o 10 o bobl ifanc lleol a fydd yn ymgymryd â rhaglen fentora 10 wythnos i greu darn o waith ar gyfer y pedwerydd safle

*Datblygu gwaith a fydd yn addas ar gyfer arddangosfa/perfformiad gyda’r nos ar un o’r pedwar safle y cytunwyd arnynt yn Grangetown

*Ymwneud â’r prosiect a rhannu gwybodaeth / cynnyrch y gellir eu defnyddio ar gyfer cyhoeddi / gwerthuso.

 

Ffi i bob artist £2500 + £1500 ar gyfer deunyddiau

 

Anfonwch ddogfen pdf atom yn cynnwys:

*Datganiad o ddiddordeb (hyd at un dudalen A4)

*C.V.

*3-5 o ddelweddau o’ch gwaith blaenorol neu ddolenni i waith fideo/sain

 

Amserlen

*Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 5 Mai 2020

*Byddwn yn rhoi gwybod a fuoch yn llwyddiannus erbyn 22 Mai 2020

*Bydd y gwaith ymchwil a’r gwaith creu yn digwydd rhwng mis Mehefin a Rhagfyr 2020

*Bydd y gwaith gydag ysgolion yn digwydd ym mis Medi/Hydref 2020 (ar ôl cael cadarnhad)

*Caiff y gwaith ei ledaenu ar noson yr 2il o Ionawr 2021

*Sgwrs anffurfiol er mwyn gwerthuso rhwng mis Ionawr a Mawrth 2021 (dyddiad i’w gytuno yn ôl argaeledd pawb)

 

Dylech ddarllen y wybodaeth ychwanegol ar y tudalennau isod ac, os yn bosibl, ymweld â’r safleoedd cyn cyflwyno’ch cais.

 

Cysylltwch ar bob cyfrif os oes cwestiynau gyda chi: artshellcontact@gmail.com

Dyddiad cau: 05/05/2020