Mae Artis Community Cymuned, sy’n seiliedig ym Mhontypridd, yn darparu profiadau celfyddydau cymunedol ansawdd uchel a gaiff eu gyrru gan ddeilliannau cymdeithasol. Rydym yn credu yng ngrym trawsnewidiol creadigrwydd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd pobl a rydym wedi darparu profiadau celf proffesiynol ansawdd uchel i gymunedau ar draws bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf ers 1987, gan greu cyfleoedd ar gyfer y bobl hynny a gaiff eu herio fwyaf gan eu hamgylchiadau.

Mae Artis Community Cymuned wedi cyrraedd amser cyffrous iawn yn ei hanes gyda chynlluniau wedi eu cytuno ar gyfer symud i adeilad yr YMCA sy’n cael ei ailddatblygu ym Mhontypridd. Daw’r prosiect ailddatblygu yn ganolfan ar gyfer creadigrwydd, y celfyddydau a diwylliant fydd yn cynyddu egni a bywiogrwydd Cymoedd De Cymru. Bydd cynlluniau uchelgeisiol yn dod â’r safle lleol hanesyddol hwn yn ôl i ddefnydd y gymuned yn Haf 2021.

Mae Artis Community Cymuned yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr gyda chymwysterau addas a all gynnig tua 26 awr yr wythnos dros gyfnod o 3 mis i gefnogi’r sefydliad wrth baratoi ar gyfer rheoli a gweithredu o fewn yr adeilad yn Haf 2021.

Bydd swydd datblygydd busnes yn cynnwys cyfrifoldeb am ddynodi cyfleoedd busnes a phartneriaid busnes newydd er mwyn ysgogi incwm newydd ar gyfer y cwmni. Gwneir hyn drwy ymchwil, rhwydweithio, trefnu apwyntiadau a pharatoi cyflwyniadau sy’n anelu i ddenu a chontractio tenantiaid busnes posibl ar gyfer yr YM. Disgwyliwn i’r datblygydd busnes lunio a chadarnhau contractau gyda thenantiaid erbyn diwedd cyfnod y contract. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus lefel uchel o brofiad gwerthiant a gwybodaeth o brotocolau busnes a marchnata. Mae sgiliau cyfathrebu a chyflwyno llafar ardderchog a medru gweithio’n llwyddiannus o fewn tîm creadigol bach yn hanfodol. Mae hwn yn gyfle i weithio gyda sefydliad mewn cyfnod cyffrous o ddatblygiad, gan anelu i wneud cyfraniad cadarnhaol at iechyd a llesiant ei gymuned yn ogystal â chefnogi ffyniant economaidd-gymdeithasol.

Ffi: £7k. 3 Contract cyfnod sefydlog 3 mis.

Dyddiad Cau: 20 Gorffennaf 2020

Dyddiad Cyfweliadau*: Wythnos 27 Gorffennaf 2020

*Cynhelir cyfweliadau o bell os nad yw amgylchiadau cyfredol yn newid

I wneud cais am becyn cais ar gyfer y swydd hon, anfonwch e-bost at: samantha@artiscommunity.org.uk

Gweithredwn Bolisi Recriwtio Cyfle Cyfartal a chroesawn geisiadau yn Gymraeg neu Saesneg gan bob adran o’r gymuned. Rydym yn annog yn neilltuol geisiadau gan gymunedau Du, Asiaidd a diwylliannol amrywiol a gaiff eu tan-gynrychioli o fewn ein sefydliad ar hyn o bryd.

Dyddiad cau: 20/07/2020