Mewn tirwedd cyfnewidiol, lle mae mwy fyth o bwysau i fod yn gryf, yn ddiwylliannol ddemocrataidd, yn ddyfeisgar, perthnasol ac arloesol, rydyn ni i gyd yn wynebu newid.  

Ydych chi’n barod i arwain eich sefydliad i’r dyfodol? 

Oes angen hwb mawr ar eich sgiliau ac angen i chi roi mwy o gefnogaeth i’ch tîm?

Oes angen dogn dda o gymorth, adnoddau, hyfforddiant arwain newid ac arbenigedd o fewn i’r diwydiant arnoch i wneud i hynny ddigwydd?  

Ydych chi’n...

Edrych o’r newydd ar eich cenhadaeth a’ch gwerthoedd

Cysylltu â chynulleidfaoedd newydd

Newid diwylliant eich sefydliad

Datblygu eich model cynhyrchu incwm

Symud neu dyfu eich sefydliad

Newid eich rhaglen neu’n datblygu’r hyn rydych chi’n ei gynnig

 

Oes arnoch chi angen...

Partneriaethau cryfach

Rhanddeiliaid ymrwymedig

Mynediad at gyllidwyr

Cynlluniau busnes cryf

Syniadau ffres a thimau sydd wedi’u hadfywio

Syniadau newydd o ran incwm

 

Fe allwn ni helpu.

Rhaglen ddwy flynedd yw Change Creation ar gyfer uwch reolwyr sy’n ‘awchu am newid’, sydd eisiau arwain a gwireddu newidiadau go iawn a fydd yn cael effaith barhaus ar bobl, sefydliadau, cynulleidfaoedd a chyfranogwyr.

 

Bydd pob sefydliad yn elwa o:

30 diwrnod o weithdai a datblygiad proffesiynol

Hyfforddiant arwain newid

Mentora a chymorth 1:1

Carfan o 60 o gymheiriaid sydd i gyd yn gweithio ar newid ac yn wynebu sialensiau gyda’i gilydd

Cymuned ar-lein fywiog lle mae offer, adnoddau, trafodaethau panel, astudiaethau achos, dysgu a syniadau yn cael eu rhannu.

 

Pwy all wneud cais?

Mae Change Creation ar agor i bob sefydliad yn sector y celfyddydau a diwylliant ar draws y DU - sefydliadau o wahanol faint, gwahanol ffurfiau celfyddydol, cyrhaeddiad a lleoliad. Rydym yn awyddus i weithio gyda charfan sy’n adlewyrchu ehangder ac amrywiaeth y sector diwylliannol.

Gofynnir i bob sefydliad enwi dau arweinydd a fydd yn arwain ac yn gweithio ar eu newid. 

Sut mae gwneud cais?

Mae’n syml. Mae’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch a’r ffurflen gais i’w cael yma. Dywedwch wrthym am eich sefydliad a’r newidiadau rydych chi’n eu gwneud, ac os hoffech chi siarad â ni cyn cwblhau eich cais, byddem yn barod iawn i siarad â chi. Cysylltwch â hello@changecreation.org

Y dyddiad cau i geisiadau yw dydd Llun 16 Medi.

Faint mae’n ei gostio? 

Mae’r rhaglen yn costio £2,500 + TAW y person, y flwyddyn. Rydyn ni’n awyddus i gefnogi sefydliadau sydd â chyllidebau llai a’u cynorthwyo’n ariannol. Caiff y ffioedd eu rhannu dros dair blwyddyn ariannol. 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy?

·     Byddem yn falch iawn o siarad â chi - felly cysylltwch â ni i drefnu galwad hello@changecreation.org

·     Beth am fwrw golwg ar y rhaglen Change Creation bresennol, gweld pa sefydliadau sydd wedi elwa’n barod, a darllen eu proffiliau a’u newyddion yma.  

·     Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig! Os hoffech gysylltu ag aelod o garfan Change Creation, i glywed ei farn am y rhaglen, rhowch wybod inni ac fe wnawn ni eich rhoi chi mewn cysylltiad â rhai o’r arweinwyr sydd wedi bod yn creu newid. 

·     Edrychwch ar rai o’r adnoddau, y fideos a’r offer rydyn ni wedi’u darparu i helpu sefydliadau sy’n wynebu newid yma

 

Pryd mae’r rhaglen yn dechrau? Beth yw’r ymrwymiad amser? 

Mae’r rhaglen yn dechrau ym mis Tachwedd eleni. Rydym yn gofyn i bob sefydliad enwi dau arweinydd ymroddedig a fydd yn arwain y newid ac yn dod i’r sesiynau Gweithdai Cydweithio. Hefyd, mae croeso i aelodau o’ch Uwch Dîm sy’n gweithio’n ddiwyd ar newid i ddod i’r Gweithdai Dwys, un ai’n bersonol neu ar-lein.  Mae’r Gweithdai Dwys wedi’u dylunio i roi ffocws penodol i wahanol feysydd o’ch newid - rheoli pobl, arweinyddiaeth, cyllid, marchnata, llywodraethu, cynulleidfaoedd. Caiff manylion y Gweithdai Dwys hyn eu datblygu gyda'r arweinwyr ar y rhaglen, mewn ymateb i’r newidiadau sy’n cael eu cyflawni gan y garfan gyfan. 

Mae dyddiadau’r gweithdai i’w gweld isod. Lle mae’n bosib, byddwn yn cynnal y gweithdai yng nghartrefi’r garfan ar draws y DU - ni fyddant wedi’u canoli yn Llundain. 

Yn ogystal â'r gweithdai, rydym yn gwybod bod angen momentwm a chefnogaeth er mwyn newid, felly rydym yn gofyn hefyd i’r holl arweinwyr gyfrannu ac ymwneud yn llawn â'r rhaglen drwy'r hwb ar-lein, gyda sesiynau 1:1, cymorth mentora, setiau dysgu gweithredol, rhannu a phwyso a mesur. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni. Byddem yn falch iawn o glywed amdanoch chi, eich sefydliad a’ch cynlluniau newid hello@changecreation.org

Dyddiad cau: 16/09/2019