Bydd arddangosfa newydd yn agor ar ddydd Llun 3 Chwefror yn Oriel Joanna Field, Theatr y Torch, Aberdaugleddau, yn arddangos gwaith Annabelle May Hampton. Gelwir ei harddangosfa yn Transcape, arddangosfa gelf drawsrywiol ar gyfer Mis Hanes LHDT.

Datganiad yr Arlunydd

Rwyf wedi cael sawl gyrfa, o nyrsio seiciatryddol i addysgu. Nid oeddwn yn gallu canolbwyntio ar unrhyw un swydd a methais â “chyrraedd fy mhotensial”. Roedd bod yn drawsryweddol yn dominyddu popeth ac er gwaethaf sawl ymgais i ddod yn fwy gwryw na gwryw, methais yn druenus. Fy atgof cynharaf o wisgo oedd pan yr oeddwn yn chwech oed. Fe wnaeth fy mam fynd â mi at y meddyg, pan oeddwn yn 12 oed. Dywedodd wrthyf am wneud digon o redeg traws-gwlad! Cenhedlaeth wahanol ... Beth bynnag, fe wnes i ragori ym myd rhedeg ond ni lwyddodd i atal fy ngwisgo. Un peth sydd wedi bod yn gyson yn fy mywyd yw’r awydd i dynnu llun a phaentio, fel fy statws traws mae wedi bod gyda mi ar hyd fy oes.

Yn hwyrach mewn bywyd, mi wnes o’r diwedd fynd ati o ddifrif ac yn y pen draw cefais fy nghyfeirio at y Clinig Hunaniaeth Rhyw yn Ysbyty Charing Cross bum mlynedd yn ôl, a chefais hormonau a chwistrelliadau lleihau testosteron. Am y bum mlynedd ddiwethaf rwyf wedi bod yn byw amser llawn fel fy hoff ryw, benyw. O'r diwedd ym mis Medi 2018 cefais lawdriniaeth ailgyfeirio rhywedd yn Ysbyty Charing Cross.

Erbyn hyn, caf fy adnabod fel trawswraig. Rwy'n arlunydd, weithiau’n fardd, ac yn storïwr, nid o reidrwydd yn y drefn honno. Rwyf hefyd yn gweithio fel glanhawr, gan ei fod yn helpu i dalu'r rhent, jest!

Graddiais gyda BA mewn Celf Gain yn Sefydliad Celf a Dylunio Birmingham ac ennill MA Celf Gain (Peintio) ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fe weithiais i’r asgwrn i gynnal fy hun trwy'r ddwy radd a llwyddais i werthu dau baentiad i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Rwy'n paentio ac yn darlunio yn fy fflat (mae croeso i unrhyw un gynnig gofod stiwdio rhad / am ddim gan fyd mod yn brin o le!)

Mae fy ngwaith yn amrywio o ran graddfa. Y cyfrwng a ddewiswyd gennyf yw paent olew / acrylig ar gynfas a phapur, er fy mod yn hoffi gwaith pensil manwl hefyd ac wedi arbrofi gyda montage ffotograffau. Mae'r pwnc yn adlewyrchu fy mywyd, yn amlwg yn draws-gyfeiriedig ond hefyd yn waith tirwedd. Mae rywsut yn adlewyrchu fy nghyflwr meddyliol, nid cynrychiolaeth syml ond adlewyrchiad o hwyliau ac emosiwn. Dan sylw ac yn oddrychol ar yr un pryd. Yn anad dim mwynhewch edrych ar y gwaith.

 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol yw mwynhau fy mywyd yn fy hoff ryw ac efallai gwireddu fy mhotensial fel arlunydd!

 

Mae modd gweld yr arddangosfa o ddydd Llun 3 i ddydd Gwener 28 Chwefror pan fydd y theatr a'r caffi cyfagos ar agor.

 

Mae Oriel Joanna Field Gallery yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau yn cynnwys y gorau o faes celfyddydau dirgrynol Sir Benfro ochr yn ochr â gwaith tu hwnt i'r ffin. Wedi ei lleoli'n gyfleus yn syth drws nesaf i Café Torch, mae'n rhad ac am ddim i edrych oddeutu pan fydd y theatr a'r caffi cyfagos ar agor. Lleolir Café Torch ac Oriel Joanna Field Gallery ar lawr isaf Theatr y Torch ac mae'r ddau yn hygyrch i bawb.