Mae prosiect arloesol Gypsy Maker, Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydol Romani, yn cyflogi rhagoriaeth artistig ac arbrofi i herio hiliaeth a gwahaniaethu. Dechreuodd y prosiect yn 2014 mewn ymateb i ddiffyg unrhyw raglen gefnogaeth sylweddol i artistiaid GRT ledled Cymru a'r DU. Prif amcan Gypsy Maker yw parhau i ddatblygu gwaith arloesol gan artistiaid GRT i ysgogi deialog ar draws cymunedau am fywydau GRT a phwysigrwydd celf wrth effeithio ar newid. Mae gwaith o ansawdd uchel yr RCAC wedi'i gofnodi'n dda ac mae'n parhau yn y rhaglen arloesol Gypsy Maker.

Mae'r prosiect Sipsiwn Gwneuthurwr clodwiw wedi creu gweithiau sy'n ysgogi'r meddwl sy'n herio rhag-feichiogi ynghylch pobl Sipsiwn, Roma a Theithwyr, eu gorffennol, eu presennol a'u dyfodol. Gwerth y prosiect unigryw ac arloesol hwn yw ei fod yn creu gofod i fyfyrio artistiaid GRT ddefnyddio eu sgiliau a'u harbenigedd unigol i gynhyrchu gweithiau celf sy'n tynnu ar y profiad GRT cyfoes er mwyn goleuo pryderon cymdeithasol cyffredin a thrwy hynny fod yn ased gwerthfawr i'r ddau. y gymuned Roma ryngwladol a'r gymdeithas ehangach.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae Gypsy Maker, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi llwyfannu cyfanswm o naw arddangosfa yn cynnwys 247 diwrnod arddangos gyda nifer yr ymwelwyr yn 15,790. Cynhaliwyd 27 gweithdy ynghyd ag wyth sgwrs gyda chyfanswm o 550 o bobl yn bresennol. Mae'r lleoliadau'n cynnwys Cymru gyfan ac yn cynnwys Glan yr Afon yng Nghasnewydd, Art Central yn y Barri, Taliesin yn Abertawe, g39 a Stori Caerdydd yng Nghaerdydd a Thy Pawb yn Wrecsam. Nododd Gwerthusiad Ansawdd Cyngor Celfyddydau Cymru a gynhaliwyd yn 2017: ‘… mae gweithiau’r artistiaid hyn’ yn cyflwyno ffordd gymhellol i greu mewnwelediad a dealltwriaeth o’r cymunedau GRT hyn trwy gelf a diwylliant. ’

Mae Gypsy Maker yn parhau i ysgogi cynulleidfaoedd i ymgysylltu â bywiogrwydd, dyfnder ac ansawdd ymarfer artistig mewn cymunedau GRT. Mae'r budd hwn wedi cynyddu gyda phob ymgnawdoliad o'r rhaglen Sipsiwn Gwneuthurwr yn caniatáu mwy o fynediad at wybodaeth a gwrthrychau newydd a grëwyd gan yr artistiaid Gypsy Maker - mae rhai ohonynt wedi mynd i mewn i gasgliad celf RCAC ei hun i sefydlu cynrychiolaeth bendant a pharhaol o waith gan artistiaid GRT sydd yn parhau i gael ei adeiladu i greu gwaddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Ar hyn o bryd mae nifer o artistiaid o'r rhaglen Gypsy Maker yn ymddangos yn FUTUROMA yn nigwyddiad celf gyfoes enwocaf y byd - yr 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol yn Biennale Fenis. Trwy hwyluso ac arddangos rhagoriaeth artistig GRT mae Gypsy Maker yn agor diwylliant GRT i gynulleidfaoedd ehangach fyth trwy gelf gyfoes - mae ei weledigaeth uchelgeisiol a'i gyrhaeddiad eang yn parhau i effeithio ar y byd celf gyfoes a disgwrs ddiwylliannol ryngwladol fel arwydd o'i lwyddiant cynyddol.

‘RCAC Gypsy Maker Report-2019’

“Nid yw’r adolygiad hwn wedi datgelu dim ond canmoliaeth i Isaac Blake - mae academyddion, Sipsiwn, Teithwyr, gwleidyddion, cyrff cyhoeddus a sefydliadau rhyngwladol yn cydnabod ei waith yn gyffredinol. Mae hwn yn gwmni unigryw o Gymru y dylid ei gefnogi ym mhob ffordd bosibl. ”(Tu Hwnt i'r Stereoteipiau: Adolygiad o Sipsiwn / Roma / Teithwyr a'r Celfyddydau yng Nghymru, t77, CCC, Yvonne Cheal Awst 2012, http://romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2012/12/Beyond-the-Stereotypes.pdf)