Cefndir

Os ydych yn unigolyn yng Nghymru, efallai y byddwch chi’n gymwys i wneud cais am grant bach am hyd at £10,000.
Os ydych chi wedi cael grant gennym o’r blaen, gallwch chi wneud cais am grant mawr, rhwng £10,001 a £50,000.

Mae rhagor o fanylion am y meini prawf cymhwyster a sut i wneud cais yn y ddogfen canllawiau isod. Ond cyn bwrw ati, darllenwch y ddogfen yn ofalus i ateb rhai o’ch cwestiynau a’ch helpu i ddeall pa fath o brosiectau rydym ni am eu cefnogi.

Mae’r dyddiadau cau nesaf ar gyfer ceisiadau grant mawr ar 6 Tachwedd 2019 ac 8 Ionawr 2020 (5pm). Byddwn ni’n rhoi gwybod ichi am ein penderfyniad erbyn 9 wythnos waith o’r dyddiad cau.

Gallwch chi gyflwyno cais ar gyfer y rhaglen grantiau bach unrhyw bryd. Byddwn ni’n rhoi gwybod ichi am ein penderfyniad erbyn 6 wythnos waith ar ôl ichi gyflwyno eich cais.

Dechrau

Ar ôl darllen y canllawiau a bod yn siŵr eich bod chi a’ch prosiect yn gymwys, cysylltwch â’n Tîm Datblygu. Byddwn ni’n eich rhoi mewn cysylltiad ag un o’n Swyddogion Datblygu. Bydd y swyddog yn eich helpu i lunio eich syniad. Mae manylion am sut i gysylltu â nhw yn y Canllawiau.

Ar ôl darllen y Canllawiau

 •     os nad ydych chi’n siŵr o hyd a ydych chi’n gymwys
 •     os oes gennych ymholiad technegol am y broses
 •     os oes arnoch angen gwybodaeth fwy cyffredinol am ein gwahanol raglenni ariannu

cysylltwch â’n Tîm Gwybodaeth grantiau gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

I fod yn gymwys i ymgeisio fel unigolyn (sy’n cynnwys unig fasnachwyr ac unigolion sy’n masnachu fel busnes), rhaid ichi:
 

 • gallu ymgeisio yn enw cyfreithiol yr unigolyn sy’n gwneud y cais
 • cael cyfrif banc yn eich enw cyfreithiol (gweler yr adran am gyfrif banc yn y Canllawiau)
 • bod dros 18 oed ac yn byw yng Nghymru
 • bod ar drywydd gyrfa artistig neu gael eich cyflogi’n broffesiynol yng nghelfyddydau Cymru (sy’n cynnwys ymarferwyr llawrydd)
 • peidio â bod mewn addysg amser llawn yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol
 • gallu darparu tystiolaeth o’ch hanes o hwyluso neu greu gwaith artistig i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd
 • peidio â bod yn ddiffygiol mewn unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru
 • peidio â chael unrhyw ofynion hwyr ar unrhyw arian arall gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Rhowch fanylion eich cais yma a bydd rhywun yn cysylltu’n fuan