Cefndir

Mae'r mwyafrif o'n cyllideb cyfalaf bellach wedi'i ddyrannu ac nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau am gyllid tuag at brosiectau cyfalaf mawr newydd. Felly, mae ein rhaglen gyfalaf ar gyfer prosiectau mawr (gan gynnwys mentrau celf gyhoeddus) bellach wedi cau. Ni fyddwn yn cofrestru unrhyw brosiectau newydd. Os oes gennych brosiect yr ydym eisoes wedi bod yn ei ddatblygu gyda chi, gweler y canllawiau perthnasol isod i'ch helpu i lywio'ch ffordd trwy ein proses tri cham.

Astudiaethau dichnoldeb

Dyma'r cam cyntaf yn natblygiad eich prosiect cyfalaf mawr. Darllenwch y canllawiau astudiaeth dichonoldeb.

Datblygu dyluniad

Dyma'r ail gam yn natblygiad eich prosiect cyfalaf mawr, a bydd yn eich arwain at y llwyfan. Darllenwch y canllawiau datblygu dylunio.

Prosiectau cyfalaf mawr

Bydd eich prosiect eisoes wedi cwblhau ei gyfnod datblygu dichonoldeb a dylunio. Bydd y rhain wedi cael eu hadolygu gennym ni a byddwch wedi cael gwahoddiad i wneud cais am gyllid tuag at y costau adeiladu, gosod a chostau cysylltiedig. Darllenwch ganllawiau prosiectau cyfalaf mawr.

Dechrau

I wneud cais am arian cyfalaf bydd angen i chi wirio a ydych chi'n gymwys gyntaf.

Unwaith y byddwch chi'n hapus eich bod yn gymwys, llenwch y ffurflen gyswllt a bydd aelod o staff mewn cysylltiad.

Dim ond sefydliadau all wneud cais am arian Loteri Cyfalaf. Cyn datblygu eich cais, rhaid i chi sicrhau bod eich sefydliad yn gymwys i wneud cais.
I allu gwneud cais, rhaid bod eich sefydliad, a'r prosiect rydych yn gwneud cais ar ei gyfer, fod wedi'u lleoli yng Nghymru.
Rhaid bod gennych:
- Dogfen lywodraethu ysgrifenedig fel cyfansoddiad, gweithred ymddiriedolaeth neu
erthyglau cymdeithasu (oni bai eich bod yn gorff statudol, fel cyngor tref, awdurdod
lleol, corff iechyd neu brifysgol. Rhaid i'ch dogfen lywodraethu:

  • ddangos bod darparu gweithgareddau celfyddydol yn un o'ch amcanion
  • cynnwys cymal diddymu priodol sy'n nodi beth fyddai'n digwydd i asedau eraill eich sefydliad (ar ôl talu pob dyled a rhwymedigaeth), os na fyddai'n bodoli mwyach
  • Hanes o gyflawni gweithgareddau celfyddydol ar gyfer cynulleidfaoedd neu gyfranogwyr
  • Polisi Cyfle Cyfartal sydd wedi cael ei adolygu gan eich corff llywodraethu o fewn y tair blynedd diwethaf, ac sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol. Rhaid i'r polisi hwn ddangos bod cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi'u hadlewyrchu yn eich rhaglenni artistig ac mewn cynlluniau a gweithrediadau beunyddiol.
  • Cyfrif banc yn enw eich sefydliad lle mae angen i o leiaf ddau o bobl awdurdodi trafodion (enwir y bobl hyn yn llofnodwyr cyfrif fel arfer). Ystyr trafodion yw unrhyw godiadau arian, trosglwyddiadau neu daliadau a wneir o gyfrif y sefydliad.
  • Polisi Diogelu / Amddiffyn Plant sydd hefyd wedi cael ei adolygu gan eich corff llywodraethu o fewn y tair blynedd diwethaf, ac sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol. Rhaid i'r polisi hwn ddangos bod materion cydraddoldeb yn cael eu hadlewyrchu yn eich cynlluniau a'ch gweithrediadau beunyddiol.

Ni fyddwch yn gallu gwneud cais am gyllid os ydych wedi torri unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae llawer o sefydliadau gwahanol yng Nghymru sy'n gymwys i wneud cais am arian Loteri Cyfalaf. Nid oes gennym yr adnoddau i ariannu pob un, felly rydym wedi penderfynu rhoi
blaenoriaeth i Bortffolio Celfyddydau Cymru. Drwy sicrhau bod ein harian Loteri Cyfalaf yn canolbwyntio ar gefnogi aelodau o Bortffolio
Celfyddydau Cymru rydym hefyd yn sicrhau y cymerir camau unedig wrth ddatblygu'r celfyddydau a sefydliadau celfyddydol allweddol yng Nghymru. Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai yr ystyriwn ariannu sefydliad y tu allan i Bortffolio Celfyddydau Cymru sy'n chwarae rhan strategol yn y gwaith o fynd i'r afael â'n blaenoriaethau, neu lle rydym o'r farn ei fod o gryn bwysigrwydd strategol lleol. Os credwch fod y disgrifiad hwn yn berthnasol i'ch sefydliad rhaid i chi drafod hyn â ni cyn cynllunio cais am arian Loteri Cyfalaf.

Rhowch fanylion eich cais yma a bydd rhywun yn cysylltu’n fuan