Gŵyl Ymylol Caeredin yw gŵyl gelfyddydol fwya’r byd.  Pob Awst, mae miloedd o berfformwyr yn treulio tair wythnos ym mhrifddinas yr Alban.  Mae Menter Arddangos Dyma Gymru – Caeredin yn cael ei churadu gan banel allanol ac yn hyrwyddo’r theatr, dawns a’r syrcas orau.  Mae’r arlwy wedi ei hysbrydoli gan y gwerthoedd a’r uchelgais sydd yn ein Cynllun Corfforaethol, Er Budd Pawb a’n Strategaeth Ryngwladol.

Mae Menter Arddangos Dyma Gymru, Caeredin yn cefnogi sefydliadau celfyddydol ac unigolion creadigol i wireddu eu dyheadau rhyngwladol ac  ehangu eu rhwydweithiau creadigol.

Mae ‘na deimlad Cymreig iawn i’r arddangosfa, ac mae iddi safon fydd yn taro tant gyda chynulleidfaoedd rhyngwladol. Mae’r cynllun yn cynnig cyfle i’n cwmnïau a’n pobl broffesiynol creadigol sy’n barod i arddangos i ddatblygu marchnadoedd newydd a dod o hyd i ffyrdd o ddatblygu eu gwaith tu hwnt i Gymru.

Pwy fydd yn cynrychioli Cymru eleni?

Bydd Dyma Gymru, Caeredin 2019 yn dod ag un ar ddeg o’r sioeau gorau o Gymru ar draws theatr, dawns a syrcas i Wyl Ymylol Caeredin. Darllennwch fwy am y sioeau yma, neu cymrwch gip drwy'r taflen isod.

Ôl-troed carbon

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n glynu at egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Golyga hyn ein bod ni’n ystyried effaith ein penderfyniadau a’n gwaith mewn cyd-destun amgylcheddol a chynaliadwy

Rydym yn gwneud hyn drwy gydweithio ag artistiaid Menter Arddangos Dyma Gymru - Caeredin i negyddu’r effaith amgylcheddol. Yn 2019 rydym yn gweithio â phartner newydd sef Maint Cymru i fynd ati i liniaru’r ôl-troed carbon a dangos pa mor bwysig yw coedwigoedd wrth fynd i’r afael ag her yr hinsawdd.

Hau Hedyn y Dyfodol

Mae Hau Hedyn y Dyfodol yn datblygu gwaith artistiaid newydd a sefydledig a’u galluogi i fynd a’u gwaith i Ŵyl Ymylol Caeredin am y tro cyntaf.  Yn 2019, cyhoeddwyd partneriaeth rhyngom a Gwyl Ymylol Caeredin  i gefnogi’r rhai sy’n rhan o  Menter Arddangos Dyma Gymru - Caeredin a Hau Hedyn y Dyfodol drwy gynnig digwyddiadau rhwydweithio a gweithdai. Mae’r rhaglen yn rhedeg ochr yn ochr â Menter Arddangos Dyma Gymru - Caeredin ac yn canolbwyntio ar ddatblygu amrywiaeth.

Mae gwaith Menter Arddangos Dyma Gymru - Caeredin yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, British Council a Edinburgh Fringe Festival Society.
 

@Celf_Cymru | #dymagymru_caeredin