Cefndir

Rydym yn falch i weithio gyda’r Ganolfan Reoli i gynnig dau fwrsari i godwyr arian Cymru i fynychu Ysgol Codi Arian y Celfyddydau Cenedlaethol ym mis Tachwedd. Mae’r cwrs preswyl enwog hwn yn un dwys sy’n para 6 diwrnod a thrafodir yno strategaeth a thactegau i lwyddo cael arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, busnesau ac unigolion - a llawer rhagor.

Mae cefnogi'r sector celfyddydol cynaliadwy yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Heddiw mae'r farchnad codi arian yn lle anodd. Mae llawer o fusnesau yn symud eu ffocws i agenda o gyfrifoldeb corfforaethol yn hytrach na nawdd dyngarol traddodiadol i’r celfyddydau, ac mae diffyg busnesau mawrion gennym yng Nghymru. Mae eisiau inni felly fod yn fwy entrepreneuraidd wrth frocera rhwng y ddau sector. Yn yr un modd, mae angen agwedd fwy cynnil ar roi unigol, gan apelio i’r galon a’r meddwl yn wyneb llu o achosion da soffistigedig a niferus eraill. Ac wrth sôn am ymddiriedolaethau a sefydliadau, ni fu erioed y fath gystadleuaeth am eu harian. Ac mae arianwyr yn mynnu cael rhagor na chais da. Rhaid i’r cais hwnnw fod yn dargedol gan gyflwyno’r gofyniad cywir i’r sefydliad cywir yn y ffordd gywir ac ar yr adeg gywir. Wyneba codwyr arian celfyddydol her ar bob tu ac ymdrechwn ein gorau glas i'w helpu i lwyddo. Bwrsari gan Gyngor Celfyddydau Cymru i Ysgol  Codi Arian y Celfyddydau Cenedlaethol.

Gyda'r bwrsariaethau hyn, mae dau le ar gael ar gyfer dim ond £220 (fel rheol £2,149 + TAW)

Mae'r cwrs yn digwydd 10-15 Tachwedd 2019 yn Sussex. Ymgeisiwch ar yr amod y gellwch fynychu’r dyddiadau hyn.

Yn ogystal â’ch cyfraniad o £220, disgwylir i ymgeiswyr dalu am eu teithio eu hunain a’r costau cysylltiedig (er bod llety a bwyd wedi'u cynnwys yn y bwrsari).

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus hefyd ymrwymo i gymryd rhan mewn sesiwn rannu gyda sefydliadau celfyddydol eraill i rannu eu profiadau, yn ogystal â darparu diweddariadau rheolaidd ac adborth i Gyngor Celfyddydau Cymru am y cwrs, a’r effaith a gaiff yn y tymor hwy.

Rhaid mai’r mynychwr ei hun sy’n ymgeisio am y bwrsari. Mae'n agored i godwyr arian cyflogedig a gweithwyr llawrydd.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r meini prawf canlynol:

  • bod yng Nghymru a chymryd rhan weithredol wrth godi arian yn broffesiynol i gelfyddydau Cymru
  • heb fod ar gwrs Ysgol Codi Arian y Celfyddydau Cenedlaethol o'r blaen
  • bod ar gael ar ddyddiadau’r cwrs
  • cytuno i dalu'r holl gostau ychwanegol
  • Os ydych yn gyflogedig yn uniongyrchol gan sefydliad, rhaid ichi ddangos bod gennych gefnogaeth eich cyflogwr.

Dewisir ceisiadau unigol yn erbyn y meini prawf canlynol.

  • y cyfraniad a wna’r fwrsari a’ch mynychiad yno at eich datblygiad proffesiynol
  • y gwahaniaeth a wna’r cwrs i chi, eich sefydliad a’ch prosiectau
  • arwydd o ymrwymiad i godi arian i gelfyddydau Cymru gan gynnwys sut y rhannwch â'r sector y dysgu a gafwyd drwy fynychu.

I ymgeisio cwblhewch y ffurflen isod.

Dyddiad cau: Dydd Iau 29 Awst 2019, 5pm
Rhown wybod i ymgeiswyr a ydynt yn llwyddiannus ar/cyn dydd Iau 12 Medi 2019.
Yn anffodus ni allwn roi adborth unigol i ymgeiswyr.