Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Gall ymchwil a datblygu gael effaith sylweddol ar ymarfer creadigol. Gall fod o fudd i weithwyr creadigol proffesiynol ar bob cam yn eu gyrfa a gall gyfrannu at ddatblygu pob ffurf ar gelfyddyd. 

Rydyn ni eisiau cynorthwyo prosiectau ymchwil a datblygu a fydd yn cryfhau eich ymarfer creadigol ac yn helpu i adeiladu’r cydweithio priodol a fydd angen arnoch chi er mwyn i’ch syniad ddwyn ffrwyth. 

Gall cyfnod priodol o ymchwil a datblygu fod yn gam cyntaf at ddod â syniad da yn fyw. Mae gennym ni ddiddordeb mewn cynorthwyo prosiectau ar draws pob ffurf ar gelfyddyd a all fod yn sbardun ar gyfer gwaith newydd, neu a all yrru ein gweledigaeth ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru yn ei blaen mewn ffordd eithriadol. Ac oherwydd natur gwaith ymchwil a datblygu, ni fyddwn bob amser yn disgwyl bod canlyniad wedi’i ddiffinio yn ei le. 

Mae’n rhaid mai craidd eich cynnig yw’r potensial ar gyfer y syniad creadigol. Nid oes arnom ni ofn cymryd risgiau os oes modd eu cyfiawnhau – ac rydyn ni eisiau i’r gweithwyr creadigol proffesiynol sy’n cael eu hariannu gennym ni wneud yr un peth a mynd y tu hwnt i’w cylch creadigol cyfforddus. 

Y mathau o bethau y gallwn eu hariannu 

Mae mwy o fanylion am y mathau o geisiadau y gallwn ni eu hariannu i’w gweld yn Nogfen Maes Gwaith Ymchwil a Datblygu. 

Y mathau o bethau na allwn eu hariannu 

Ni allwn gefnogi ceisiadau i brynu amser allan o’ch ymarfer arferol.