Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydyn ni eisiau datblygu sector cerddoriaeth cynaliadwy a bywiog yng Nghymru drwy fuddsoddi mewn prosiectau a ffyrdd newydd o weithio a all fod o gymorth i’ch gyrfa ar bwyntiau hanfodol yn eich datblygiad.

Rydyn ni eisiau cynorthwyo ceisiadau gan artistiaid sy’n creu cerddoriaeth wreiddiol ac sydd ar ‘bwynt allweddol’ yn eu gyrfa. Rydyn ni’n defnyddio’r term ‘pwynt allweddol’ i olygu bod yn barod i dorri drwodd i’r lefel nesaf yn natblygiad eich gyrfa.

Rydyn ni hefyd eisiau cynorthwyo prosiectau a fydd yn cryfhau seiliau’r sector cerddoriaeth yng Nghymru, er enghraifft datblygu a chynnig gwasanaethau newydd i’r sector. Rhaid i’r prosiectau hyn ddangos yn glir sut byddant yn cael effaith barhaol a chynaliadwy ar y sector cerddoriaeth yng Nghymru.

Y mathau o bethau y gallwn eu hariannu

Mae mwy o fanylion am y mathau o geisiadau y gallwn ni eu hariannu i’w gweld yn Nogfen Maes Gwaith Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth (mae’r ddogfen hon i’w gweld isod yn yr adran cymorth).

Y mathau o bethau na allwn eu hariannu
 

  •     Ceisiadau gan artistiaid sydd ond yn dechrau arni (wrth hyn, rydyn ni’n golygu artistiaid sydd heb recordiadau, record trac byw, heb eu chwarae ar y radio, heb adolygiadau na chymorth yn y diwydiant)
  •     Ceisiadau gan artistiaid nad ydynt yn creu cerddoriaeth wreiddiol
  •     Prosiectau nad ydynt yn dangos sut byddant yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’ch gyrfa wedi i’r prosiect gael ei gwblhau
  •     Prosiectau sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ysgrifennu a/neu recordio cerddoriaeth
  •     Prosiectau sy’n canolbwyntio ar deithio yn genedlaethol neu’n rhyngwladol
  •     Prosiectau sy’n parhau â gweithgarwch sydd eisoes yn digwydd, neu brosiectau sy’n ymwneud â’ch gweithgarwch arferol