Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Mae’r arian hwn yn helpu gweithwyr creadigol proffesiynol i wella a buddsoddi yn eu hymarfer neu sgiliau creadigol. 

Gallai olygu dilyn cwrs hyfforddiant sydd wedi’i gydnabod gan y diwydiant, mynd i ddosbarth meistr, neu dderbyn cyfleoedd hyfforddi, mentora neu brentisiaeth greadigol. 

Rydyn ni hefyd eisiau i chi allu ennill bywoliaeth fwy cynaliadwy o’ch ymarfer ac adeiladu gyrfa yng Nghymru. I roi hyn ar waith, rydyn ni eisiau cynorthwyo prosiectau sy’n cryfhau ochr fusnes eich ymarfer. Gallai hynny olygu eich helpu i arallgyfeirio i mewn i farchnadoedd newydd neu ddod o hyd i ffyrdd eraill i greu incwm. 

Y mathau o bethau y gallwn eu hariannu 

Mae mwy o fanylion am y mathau o ddatblygiad proffesiynol y gallwn ni eu hariannu i’w gweld yn Nogfen Maes Gwaith Datblygiad Proffesiynol

Y mathau o bethau na allwn eu hariannu    

  • Cyrsiau israddedig neu ôl-radd amser llawn neu ran amser mewn sefydliadau addysg bellach neu uwch 

  • Hyfforddiant unigol, gwersi neu hyfforddiant galwedigaethol